Фючърси


Категория на документа: Финанси


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА
по
Капиталови пазари

НА ТЕМА: ФЮЧЪРСИ

Изготвил: Проверил:
Катерина Маджова доц.д-р Н. Костадинова
специалност: Бизнес икономика
III курс, задочно обучение
фак.№048

Стара Загора
2014г

Модерна фючърсна борса се създава за първи път през 1710 г. в Осака, Япония. След близо 100 години се основава Чикагският съвет за търговия, чиято функция е свързана с посредничеството между купувачите и производителите от селското стопанство.

Зараждането на фючърсните контракти през 19 в., се обвързва със създаването на централизирани пазари за селскостопански продукти. Така наречените форуарди контракти за доставката в бъдещ момент на стоките се явяват предшестващи сегашните фючърси. Днешния фючърсен пазар вече обхваща освен земеделски стоки и валути, суровини, ценни книжа, индекси, други.

Фючърсният пазар се разглежда като различен и атрактивен, тъй като за търговия предлага контракти върху всичко - от земеделски продукти до лихвени проценти и индекси. Няма ограничения само в един от секторите на икономиката. Печалби се получават и при покачване на цените, и при спада им.

Фючърсните борси навсякъде по света продължават все още да въвеждат нови търговски технологии и нови продукти, целящи задоволяване на инвестиционните интереси на възможно повече търговци.

1. Обща характеристика

Фючърсните пазари представляват средство за трансформиране на риска, също и за избягване на рисковете от непрестанната промяна в цените и валутните курсове. Мотивацията за ползване на фюдчърсни сделки е предимно за предпазването от риска, за хеджиране и спекулиране.

Управляването на риска представлява основна функция на финансовия пазар. Факторите, определящи появата на риска са матуритетът на финансови активи, които се явяват база на фючърса, и на цената му. Срокът до падежа оказва влияние на цената на фючърсните договори. До края на финансовата сделка, цената се изменя и от потенциално изгодна може да стане губеща. Фючърсните пазари за стоки представляват най - старите от този вид, предхождайки фючърсните пазари за финансови инструменти.

Фючърсните договори представляват деривати, които са производни на базовия актив. Финансовият фючърс се явява стандартизирано споразумение за покупката или продажбата на дадено количество стоки или базов финансов актив по цена за бъдещата дата.

Откритите позиции се определят като брои на фючърсните договори, намиращи се в обръщение за определен период. Броя договори, които са в дълга позиция се явява равен на броя договори съответно в къса позиция.

При приближаване падежа на фючърсния договор, откритите позиции нарастват, увеличава се обема на търговията. Характерно за фючърсните пазари е това, че голяма част от търговците предпочитат не извършването на доставки, а сключването на обратни сделки, целящи елиминация на първоначалната им позиция и реализацията на печалба от фючърсния договор.

Много малко от сделките с фючърси реално приключват с доставката на международните капиталови пазари. По принцип, голяма част от търговците извършват закриване на първоначалната си позиция още преди датата на падежа на договора, чрез извършване на офсетни операции.

Основен компонент, изграждащ фючърсния пазар се явява фючърсния контракт. За успешно търгуване на този пазар е необходимо запознаване с особеностите на контракта и работата с него. Трябва да се има предвид, че фючърсния контракт е споразумение между продавачи и купувачи, като в него продавача поема задължението за доставка на определена стока на купувача на дадена цена и дата.

Купувачи и продавачи са тези, които създават фючърсния контракт. И ако при акциите броя на дяловете е фиксиран, то при фючърсите броя на контрактите практически е неограничен. Това значи, че докато има на пазара купувачи и продавачи ще има и създаване на контракти.

Фючърсните борси са тези, които проследяват количеството създадени фючърсни контракти и изработват за това статистика. Тя се отнася до съществуващия брой контракти за всяка една стока, за всеки даден период на търговията. Обемът информира за борсовата търговия, за търгуващите търговци, но не информира напълно за това какво се случва на пазара. Част от обема се поражда от търговци, сключили сделки в минал период на пазара и желаещи да затворят позицията си.

Търговецът на фючърси е необходимо да знае колко са създадените контракти, както и реално активните. Големият обем и повече открити контракти дава сигнал за добрата ликвидност на пазара. Това значи, че влизането и излизането от позиция е лесно. Точно обратното, лошата ликвидност е свързана с трудното намиране на купувачи и продавачи за контрактите, а предлаганата цена не е добра.

Котирането на фючърсните контракти става в цени - цена купува и съответно цена продава. Цена купува е тази, на която се продават контракти. Цена продава представлява цената, на която се купуват контракти. Цена купува се явява винаги по - ниска отколкото цена продава, като разликата между тях е спред. При все по - малки количества на търгуваните контракти, спреда между цена купува и цена продава е широк. При големи количества, спреда е по - тесен. Търговецът на фючърси има интерес от по - тесния спред.

При покупка и продажба се явява къса и дълга позиция. Заемането на дълга позиция означава да се купува. Заемането на къса позиция - да се продава.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фючърси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.