Фючърси


Категория на документа: ФинансиЦената на фючърсите постоянно се колебае, като същата всеки изминал ден е различна. При положение, че цената на фючърсите всеки ден е динамична, част от борсите лимитират максимално дневно движение на дадени контракти.

Фючърсните контракти притежават прагове Limit up и Limit down. В случаи, че цената на контракта се движи много нагоре или надолу, търговията на контракта спира за минути, при което борсата решава дали търговията да спре за целия ден. Това се налага за предотвратяване на паниката на борсата.

Условното разделяне на продавачите и купувачите е на две групи - съответно хеджъри и спекуланти.

Хеджърите представляват търговците, които с инвестициите си целят намаление на риска върху определена стока чрез продажба или покупка на фючърси.

Спекулантите са онези търговци, които купувайки или продавайки се опитват да се сдобият с печалба от ценовото движение на фючърсния пазар. Спекулантите не извършват реална търговия със стоки. В търговията, бизнесът им е ден за ден. Опитите на спекулантите са насочени към купуване на фючърси върху стоки, за които смятат, че цената ще се повиши и към продаване на такива, за които се съмняват, че ще се понижи цената. Същите имат съществена роля на фючърсния пазар. Нужната ликвидност на хеджърите се осигурява от тях. Участвайки в търговията, спекулантите изцяло поемат риска върху себе си. Това означава, че хеджърите всъщност прехвърлят риска върху спекулантите, които практически имат надежда за извличане на печалба от него.

2. Фючърсни договори

Фючърсният договор представлява стандартизиран, борсово търгуваем и прехвърляем контракт, изискващ доставката на стоки, валута, облигации, индекси и други на дадена бъдеща дата по уговорено предварително количество и цена. Това е сделка, при която условията и цената са фиксирани, но ще се реализира в бъдеще. В голяма част от случаите не се осъществява доставка, а преди да изтече валидността на контракта се затваря позицията от собственика чрез получаването или плащането на разликата между договорената цена в контракта и текущата пазарна цена. За краткосрочните депозити сделката се явява въображаем депозит с фиксиран срок, като цената представлява фиксирания лихвен процент, прилаган по време на срока. Покупката на фючърсния договор се приравнява на влог, а продажбата му на теглене на кредит или влог.

Пет са основните видове договори, търгувани на борсата в зависимост от базисния актив.
* Краткосрочни лихвени фючърси - влизат евродолар, стерлинга, евройена, тримесечна лира, парижки междубанков лихвен процент и др.;
* Облигационни фючърси - влизат менителници и търговски облигации, германски ценни книжа, френски правителствени облигации, британски облигации с твърда лихва;
* Индексни фючърси - влизат DAX, Nikkei-225, FTSE-100, CAC-40, S&P-500;
* Стокови фючърси;
* Финансови фючърси;
* Валутни фючърси.

Облигационните фючърси имат за база доставката на материални активи, като една дадена облигация, на определена бъдеща дата. Типичен пример представляват договорите за съкровищни бонове на СВОТ. Същите изискват доставянето на американски съкровищни бонове притежаващи минимален падежен срок. Притежаващият дълга позиция по такъв фючърс заплаща фючърсната цена съответно в долари на датата на доставка и тогава получава облигация.

Финансовите фючърси се явяват фючърсни договори, които се основават на финансови инструменти, като депозитни сертификати, валути, съкровищни бонове, индекси. Цената им се изменя под въздействие на изменението на курсовите разлики, лихвения процент, индекси. Финансовите фючърси са индексни, лихвени и валутни.

Лихвените фючърсни договори представляват споразуменията за бъдещите доставки на активи, стойността на които е обвързана най - вече с движението на лихвените проценти. Те са дългови инструменти от капиталовия и паричен пазар, като инструментите на паричния пазар имат матуритет до една година, а на капиталовия пазар - матуритет над година. Инструменти на паричния пазар се явяват депозитни сертификати, банкови акцепти, евровалутни депозити, търговски книжа, федерални фондове, репо сделки, съкровищни бонове. Инструменти на капиталовия пазар са ипотечни облигации, средносрочни облигации, средносрочни и дългосрочни съкровищни облигации. Може да се извършва търговия и с бъдещи лихвени нива. Обикновено това представлява стойността на ясно установими пазарни лихвени индекси, за изчисляването на които има общоприета методика, а получаването на стойностите може да стане по независим начин.

Индексните фючърси се явяват договори за продажбата и покупката на стойността на определен борсов индекс по дадена цена и на конкретна бъдеща дата. Инвеститорите в индустрията и частните лица, извършват търговия с индексни фючърси ръководени от мотивите за защита или спечелване от промените в цената на базовия актив. Финансовите институции като доверителни и пенсионни фондове ползват индексните фючърси на СМЕ, целта е управление на риска и хеджиране на инвестиционния портфейл от неблагоприятни изменения в цената. Търговци в позиция и дневни търговци използват същото за спекулация на изменението в цените на борсовия пазар.

Индексните фючърси следват измененията на ценовите отклонения на борсовите индекси. Годишните, месечните и дневните зависимости между фючърсите и кеш индексите са доста близки. Фючърсите може в някои случаи да се отклонят за кратко време от кеш индексите, но действието на силите на пазара коригира отклонението.

Има фючърсни договори основаващи се на много световно известни и водещи борсови индекси. В САЩ търгуваните фючърси са върху S&P 500, Dow Jones Industrials, NASDAQ 100 и други. Английските са базирани на FTSE-100 Index, в Хонг Конг на Hang Seng, в Австралия на SPI 200, в Япония на Nikkei 225, в Еврозоната на Dow Jones Euro STOXX 50.

Съществено при определяне цени на индексните фючърси се явява възможността за арбитраж. Вместо закупуване на индексен фючърс, инвестицията на инвеститора може да е насочена в портфейл от ценни книжа, които формират индекса. С купуването на ценни книжа, той добива правото на дивидентите, изпращани за тях. Поради това, бъдещата очаквана стойност на индекса е необходимо да се намали съответно със стойността на изплатените дивиденти. За да се извърши оценка на фючърсната цена, трябва да се ползва директно модела с разходите за съхранение. При държането на актива, разходите се равняват на лихвения процент. Това е така, защото инвеститора финансира закупуването на индексния портфейл със заем при пазарния лихвен процент.

Търгуването на валутните фючърси става на ФОРЕКС пазара (FOREX), явяващ се най-голям и ликвиден световен пазар, където мениджъри на инвестиции, финансови институции, частни и корпорации инвеститори извършват търговия с валутни фючърси, за да постигнат управление на валутния риск и да се ползват от възникващите потенциални възможности по отношение на измененията на валутния курс.

При търговията с валута, не се търгува една валута, а валутна двойка основана на връзката между национална с друга валута. Определянето на една валута като слаба или силна зависи от различни фактори, но обикновено определящо значение има сравнението на икономиката на една държава с икономиката на друга. Експанзионистичните икономики обикновено имат по-силни валути, отколкото икономиките намиращи се в рецесия, които имат по-слаби валути.

Факторите, които въздействат върху стойността на валутата се определят от търговският баланс между страните и брутният вътрешен продукт. Паричните потоци и текущата сметка от една държава към друга влияят върху предлагането и търсенето на валута, поради това инвеститорите следят търговския баланс на страните, за да видят изменението в излишъците/дефицитите. Като влияещи върху стойността на валутата се явяват и паричната, и фискална политика, което включва политическото ръководство и лихвения процент по правителствените ценни книжа.

Лидер в света в търговията с валутни фючърси се явява СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), предлагащ различни контракти за продажба или покупка на дадено количества основни валути съответно срещу щатски долари. Инвеститорите притежават достъп и до фючърсните контракти върху кръстосаните валутни курсове, позволяващи сравнение на стойността на една срещу друга валута, освен щатския долар.

При сделките за размяната на валута, една от страните се съгласява да заплати определено количество от дадена валута за друга такава на конкретизирана дата. Най - популярната валутна разменна транзакция се явява спот транзакцията, където датите на плащане обикновено се съгласуват в два работни дни, след като сделката е сключена.

Търгуването на валутните фючърсни контракти на международните финансови пазари са с време на доставката предимно в месеците март, юни, съответно септември и декември, като определената дата на изпълнението е в зависимост от валутата. При търговията с валутни фючърси целта е застраховка от валутен риск. На фючърсните пазари, високата ликвидност предоставя възможност и за спекулация в търговията. Възможността да се търгува на маржин основа допуска търгуването с обеми, много по-големи от депозираните средства при спредове и цени, които по принцип са валидни за големи участници на пазари в международното пространство.

Котирането на Форекс транзакциите става в двойки, защото едновременно се купува дадена валута и съответно се продава друга. Първата валута се явява базисна валута, а другата е котирана валута. Курса или цената, която се котира представлява сума от втората валута, изисквана, за да се осъществи купуване на една единица от първата. Котирането на валутните двойки най - вече става като купува-продава спред. Първа част от котировката се явява сума на котираната валута, получавана при обмена за една единица от базисната валута, а втората част от котировката е сума на котираната валута, необходима да се похарчи за една единица от базисната валута.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фючърси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.