Физически инструменти на финансовия инженер - суапи


Категория на документа: Финанси


Основна сума в долари

СУАП

Валутен суап със сделки на наличния пазар (възвръщането на актуалите1 и обмен на основните суми).

Сделки на наличния пазар

Основна сума в немски марки

Кредитен пазар (немски марки)

Основна сума в долари

Кредитен пазар долари

Основна сума в немски маркиОсновна сума в немски марки

Основна сума в долари Основна сума в долари

Основна сума в немски маркиСУАП
Основна сума в немски марки
Основна сума в немски марки

Контрагент В

Суапов дилър
Контрагент А

Основна сума в долари
Основна сума в долари Основна сума в долари

2.СУАПОВИ ОПЕРАЦИИ

2.1.Същност на суаповите операции

Cуап операцията представлява едновременна покупка и продажба на равна по стойност чуждестранна валута, при условие че плащанията ще бъдат на точно фиксирани дати.

Едно от основните предимства на този вид операции е, че те напълно отстраняват валутния риск по сделката. По същество обикновените срочни валутни сделки често пъти представляват част от cyan операциите. Едновременното купуване и продаване се явява теоретичен подход, който се използва от специалистите по форуърд сделки. Суаповите операции се изпълняват в по-голямата си част от времето, когато дилърът на спот пазара вижда, че няма друга възможност да покрие предходната спот сделка. По този начин дилърът превръща откритата валутна позиция по спот сделката в суапова операция и така се надява, че измененията по форуърдния марж могат да му донесат допълнителен доход вместо отчитане на загуби на пазара.

Класическият cyan представлява взаимодействие между различни дилъри, които се придържат към различни мнения относно това какво въздействие ще оказва изменящият се форуърден марж на една валута върху форуърдния марж на друга валута, което произтича в по-голямата си част от влиянието на действащите лихвени проценти.

Колкото е по-дълъг периодът за сделката, толкова по-големи са възможностите за маневриране и коригиране на срока и сумата по договора.

В крайна сметка основно предимство на суаповите операции като средство за създаване на срочни позиции е това, че участниците в тях не трябва да се безпокоят за краткосрочните колебания лихва, но предполага, че в бъдеще лихвените проценти ще паднат, е логично да се включи съответно в суапова сделка, където ще трябва да плаща плаваща лихва по горния кредит. Той веднага ще се възползва от ситуацията, при която краткосрочните кредити са с по-ниски лихви в сравнение с по-дългосрочните кредити. И съответно, когато действително се окаже прав в прогнозите и лихвите паднат на по-късен етап, финансовият директор може да вземе обратната операция по суаповата сделка и тогава да се затвори при по-ниска фиксирана лихва, която се предлага на пазара. Използването на суаповите операции са един сравнително евтин начин и не изискват много средства за управление на активите и пасивите на дадена фирма.

Достъпът до парични средства при фиксирана лихва за по-слабата страна (при фирми с по-нисък кредитен рейтинг) в договора се явява един сериозен фактор за повишаване обема на суаповите операции. Реално не съществуват правни или институционални пречки за достъп на клиенти и фирми с по-нисък кредитен рейтинг до финансови средства по отношение на международните доларови облигационни пазари. Наред с това при увеличения обем на т. нар. "облигации с висок риск", които се емитират от фирми с нисък кредитен рейтинг, се предполага, че поне някои от тези фирми могат да получат директен достъп до средства с фиксирана лихва, въпреки че цените са доста неблагоприятни в сравнение с възможностите, които предоставя суаповият пазар.

Суаповият пазар е удобно средство за онези клиенти или фирми, които търсят парични средства и имат достъп до финансовите пазари посредством издаване на облигации при сравнително благоприятни кредитни условия. Това е начин да си осигурят евтини финансови средства при плаващи лихвени проценти.

Суаповите операции също така се използват за трансформиране на риска по дадена експозиция, отнасяща се до активите на компанията. Ако предположим, че даден институционален инвеститор, например някоя застрахователна компания, държи при себе си висококачествени активи при плаващ лихвен процент и съответно желае да ги обърне в активи с фиксиран лихвен процент, за да може да получи по-благоприятни условия на плащане, с по-голяма доходност, това може да бъде направено чрез включване в суапова операция като страна по договора, при която да плаща фиксиран лихвен процент. Това е далеч по-разумно действие вместо да се предприемат мероприятия за действителна продажба и покупка на необходимите активи и по такъв начин да се изложи общата сума на основните активи на риска, причинен от ценовите различия, както и от кредитния риск, за да се получи търсената висока доходност при фиксирания лихвен процент. На пазара съществува голямо разнообразие от финансови институции и правителствени агенции, които участват активно с този вид финансов инструмент и по този начин се явяват добър източник за осигуряване на фиксирани лихвени проценти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физически инструменти на финансовия инженер - суапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.