Физически инструменти на финансовия инженер - суапи


Категория на документа: Финанси


1.Продажба на суаповата сделка (или прехвърляне) на нов участник на пазара.

2. Доброволно прекратяване на договора по сделката.

3. Взимане на обратна сделка.

От трите вида суапови сделки единствено продажбата на сделката на нов клиент е напълно аналогична на вторичния пазар на ценните книжа.

Както при първия, така и при втория вид суапови сделки, се включват плащания в брой и продължаване на суаповите задължения на продавача.

Причината за осъществяване на суаповата продажба или доброволно прекратяване на сделката е стремежът да може да се реализира капиталова печалба на дадена сделка. Например, ако един участник на пазара, който от една година получава фиксирана лихва 6 % при 5-годишен cyan и съответно в момента лихвата по 4-годишния cyan е 5 %, неговият cyan е натрупал капиталова печалба. Той може да реализира тази печалба чрез прехвърляне на своите права и задължения към трета страна или просто да договорира прекратяване на суаповото задължение със своя контрагент срещу заплащане. В същото време той може да се затвори с печалба чрез сключване на нова (компенсираща) суапова сделка, при която той ще заплаща 5 % фиксирана лихва.

Осигуряване на кешови плащания също така се получава и при доброволното прекратяване на суаповата сделка. В този вариант не съществува никаква опасност от кредитен риск. Най- често начинът за изчисляване на плащанията по затваряне на сделката се определя като част от първоначалния суапов договор. Размерът на таксата, която се заплаща за преустановяване на договора, обикновено се съгласува в началото при подписване на сделката.

За разлика от продажбата на дадена суапова сделка или прекратяването й, обратимата суапова сделка не включва в себе изплащането на голяма сума пари. Този участник, който затваря своята експозиция, не може да реализира на един път голяма печалба. Това, което прави, е, че приема допълнителни плащания в рамките на даден период от време. Този вид cyan може да се осъществи чрез договаряне на компенсиращ cyan с първоначалния контрагент. Въпросната сделка се нарича още "огледален cyan". Огледалната суапова сделка намалява кредитния риск, тъй като всички суми, които се заплащат при първото споразумение, се прилагат срещу суми, които се получават при второто споразумение. Огледалният cyan се явява един вид алтернатива на суапа, който се прекратява, с тази разлика, че се избягват плащания на големи суми пари при неговото оформяне.

3.5.Реализиране на опция върху дадена суапова сделка

Държателят на опция върху определена суапова сделка има правото да се ангажира в бъдеще за включване в суапова операция в рамките на фиксиран период от време.

При кол опция на даден cyan се дава възможност на държателя да закупи определен cyan или в действителност има право да закупи LIBOR плащания. В този случай той се явява платец, тъй като това дава право да плати фиксиран лихвен процент срещу получаване на плаващ лихвен процент.

От друга страна, пут опцията върху даден cyan дава на държателя правото да продаде даден еуап или това, което е в действителност, той има право да продаде LIBOR плащания Тук се използва понятието "получател" за разлика от предходния случай, където е платец, тъй като опцията му дава право да получи фиксиран лихвен процент срещу плащане на плаващ лихвен процент.

Опцията винаги се плаща предварително.

Например прилагането на опцията може да намери приложение в следната ситуация: Даден заемополучател е емитирал ценни книжа при плаващ лихвен процент, за да може да се възползва от очакваното падане на лихвените проценти. В същото време, тъй като прогнозата за падането на лихвените проценти не е достатъчно сигурна, заемополучателят решава, че ще бъде по-добре за него да използва суаповата сделка и да обърне своето задължение във фиксиран лихвен процент след 12 месеца. Това се осъществява чрез покупка на 12-месечечна кол опция върху дадена суапова сделка.

Този вид финансов инструмент се прилага и при следния случай: Една компания има желание да разполага с опция за плащане на фиксирана лихва при равнище от 5 % в продължение на 5 години, след като този ангажимент започне да тече 5 години от сега. Цената на опцията варира около 1 % от номиналната сума на суаповата сделка. И ако се приеме, че след 5 години лихвеният процент е над 10 %, то тогава компанията има право да използва опцията по суаповата операция.

Този вид финансов инструмент може да се използва от ръководството на дадена фирма, за да се планират бъдещи договори, които могат да се реализират. Наред с това финансовите директори, които имат поглед върху лихвените проценти, могат да закупят дадена опция, без да се налагат големи разходи.

3.6.Извършване на диференциална суапова сделка

Диференциалният cyan е същевременно лихвена и валутна суапова сделка, при която едно от плащанията по лихвата може да бъде направено във валута, различна от валутата, отнасяща се до начисляване на лихвата, т. е. лихвата се плаща по друга валута.

Например една финансова институция има предоставен 5-годишен кредит, който е деноминиран в евро и съответно плаща лихва при 6-месечен LIBOR. Заемополучателят би желал да се възползва от по-ниския лихвен процент в щ. долари, без да променя настоящата валутна експозиция. Това може да се постигне чрез ангажиране в диференциален cyan с дадена банка. Тогава банката плаща 6-месечния LIBOR в евро на кредитополучателя. В замяна на това той плаща на банката 6-месечния LIBOR в щ. долари плюс определена такса, където плащанията на лихвата се извършват в евро.

За хеджорите диференциалният cyan може да бъде доста привлекателен финансов инструмент, защото им позволява да се възползват от различията в равнището на лихвения процент на различните валути, без да се налага включването на нов валутен риск за хеджора. Диференциалният cyan има предимство при различните форми, с които се отразява кривата на дохода и посоката на тази крива - нагоре или надолу.

В този смисъл голямото предизвикателство за банките, които предлагат диференциални суапове, е да се хеджират от валутния риск, който произтича от лихвените плащания, получавани в друга валута.

Някои препоръки, които следва да се вземат под внимание при договаряне на суаповите сделки

Препоръчително е при договаряне на условията и сключване на суапови сделки страните по договора да обърнат внимание на следните факти:

3. Да се определят правомощията и задълженията на отделните страни и ролята, която заемат в договора. Например като брокер или като принципал, т. е. лице, участващо в сделката за своя сметка.

4. Да се определи изрично от коя страна на суаповата сделка се намират - от гледна точка на това, което желаят да заплатят и да получат като наличие на парични средства в рамките на даден cyan. Например като страна по договора за плащане на щ. долари при фиксирана лихва срещу щ. долари с плаващ лихвен процент или да плати при фиксирана лихва в швейцарски франкове срещу плаващ курс на щатските долари.

5. Да се уточнят предварително двете страни на сделката в условията на предлагане и продажба - "Bid" и "Offer", тъй като при някои сектори от пазара понякога се получава объркване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физически инструменти на финансовия инженер - суапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.