Характеристика на финансовия процес на една фирма


Категория на документа: Финанси


ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий " гр. Велико Търново

Стопански факултет

Курсова работа

По Финансово управление на фирмата

На тема:Характеристика на финансовия процес на една фирма

Изготвил: Проверил:
Веселина Недялкова Доц.д-р Анатолий Асенов
Фак. № БА-93К
Специалност:Бизнес администрация

Съдържание:

1.Характеристика на финансовия процес

2.Парите и техните функции

3. Методи за възпроизводство на финансите

Финансите са паричните отношения за набавяне на необходимия капитал на фирмата и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците. За да осъществява своята дейност фирмата трябва да притежава материални и нематериални активи. Финансовото управление на фирмата се изразява в подготовката и вземането на решения какви активи са необходими, как ще бъдат набавени, от къде да се набавят парични средства. Финансов мениджмънт е процес на формиране, разпределение и контролиране на паричните потоци в ТД. Основната им функция е инвестиране на пари. Управлението на финансите на фирмата са финансова мениджърска дейност, насочена към вземането на финансови и инвестиционни решения, използващи като източник финансите на фирмата. Извършването на стопанската дейност на предприятията намира израз в тяхното финансово състояние. Отчитането и управлението на финансите е една от най - съществените функции на управление на предприятието. Управлението финансите на фирмата има за цел съхраняване и увеличаване имуществото на собствениците. Задачата на всеки финансов мениджър е да обезпечи финансово съхранението и просперитета на фирмата. Финансовото управление на фирмата има две страни:
* своевременно осигуряване на необходимите ресурси за развитието на фирмата, и то при възможно най-изгодни условия;
* ефективно инвестиране на разполагаемите парични средства при минимален риск.
Краткосрочното финансово управление, като част от управлението на финансите на фирмата е насочено към умелото управление на краткотрайните активи, оборотния капитал на фирмата, както и поддържането на оптималния размер на чистите оборотни капитали, което позволява да се съблюдава финансовото равновесие във фирмата. Структурата на оборотния капитал на фирмата определя нейната ликвидност. Ликвидността на фирмата е свързана с издължаването на краткосрочните дългове, т.е. тя е пряко свързана с т. нар. краткосрочно финансово управление на фирмата.
Управлението на оборотните средства е тази дейност на финансовия мениджър, която се извършва ежедневно и от нея в най-голяма степен зависи текущото състояние на фирмата. Изследваните позиции се отличават с голяма динамика, поради което изискват постоянно наблюдение и бързи реакции при промяна на икономическата среда. За повечето фирми краткосрочните капитали се явяват по-голямата част от баланса, която дава гъвкавост и възможност за адекватно поведение на пазара. За малките фирми краткосрочните задължения, търговският кредит се явяват единствения източник за външно финансиране.

Управлението на финансите на предприятието е многостранен процес, с обхват на всички дейности и мероприятия, свързани с планирането и отчитането на средствата, осъществяването на текущи плащания и дългосрочни инвестиции. В някои предприятия балансът на печалби или загубата се прави често - на всяко тримесечие или ежемесечно. Парите имат няколко основни функции:
1. Мярка за стойността - посредством нея стоките получават еднородно качествено съдържание- обществена полезност;
2. Средство за обръщение - служат като посредник при размяната;
3. Средство за натрупване и спестяване - при продажбата и покупката на стоки се освобождават пари, които могат да бъдат натрупани. Посредством тази функция при натрупването на пари и тяхното правилно инвестиране могат да бъдат натрупани още пари, тоест парите могат да носят пари т.е. да се възпроизвеждат;
4. Платежно средство - тази функция е свързана с кредитите. Чрез парите или по - точно чрез тяхното правилно инвестиране, фирмите имат възможност да увеличат капитала си и да накарат наличните си финансови ресурси да правят доходи.
Методи за възпроизводство на финансите: Един от начините за получаване на доход от наличния финансов ресурс е получаване на доход от капитала. Този доход зависи от неговата възвръщаемост. Тя се определя от размера на чистия доход, определящ се от пуснатия в движение чист капитал за определен период. Капиталът в процеса на неговото функциониране възвръща приходи срещу направените разходи. Възвращаемостта може да се раздели на:
* Брутна - когато от приходите се приспаднат разходите за оборотен капитал и данъците;
* Нетна - когато от брутната се приспаднат разходите за амортизация.
Основно заемният капитал се различава от останалите капитали във фирмата по това, че той е т.нар. лихвоносен капитал. Отдавайки се под наем той носи лихва т.е. парични средства на собственика си. Трябва да се прави разлика между заемен капитал и заем на пари. Заеманият капитал представлява заемането на пари, използвани за инвестиции и получаване на доход. Особености на заемния капитал:
1. Заемния капитал приема формата на специфична стока, такава която носи доход;
2. Заемния капитал се проявява само в парична форма.

Кредит. Той представлява осигуряването на ресурси от една страна в друга, когато втората страна не възстановява дълга на първата незабавно. Първата се нарича кредитор, а втората страна на длъжника или кредитополучател. Обикновено кредитополучателя дължи на кредитора лихва за периода на кредита плюс възстановяването на сумата на цялата главница. Кредити се предоставят на физически и юридически лица, може да се търгуват на финансовия пазар. Има различни видове кредит: Обезпечени и необезпечени, Потребителски, Ипотечни, За оборотни средства, Търговски кредит, Банков кредит, Облигационен кредит. Независимо от избрания кредит за него се плаща определена лихва. Според Закона за облагане доходите на физическите лица ЗОДФЛ, лихвата е "доход от всякакъв вид вземания за дълг..., както и доходите от облигации, бонове и други финансови инструменти, свързани с тези ценни книжа." От тук разбираме, че освен чрез кредите фирмите могат да получат лихва т.е. доход и от инвестициите си в ценни книжа. Има два основни вида лихва:
1. Проста лихва - Изчислява се само върху заетите парични средства. При олихвяването лихвата не се прибавя към основната сума, за да носи и тя лихва през следващите периоди. A (t) = A0 . (1 + t.r) A (t) - сума след t години A0 - главница r - лихва t - времето в години Обикновено лихвата се изчислява за даден период от време, като процент от капитала. Дадения период се нарича лихвен период, а процентът - лихвен процент.
2. Сложна лихва - наричана още капитализирана лихва. Изчислява се, като към основната сума се прибави лихвата от предходния период и в следващия период има лихва върху новата нарастнала сума. Договорена лихва - при която е сключен договор за депозит или кредит. Принципно се определя на годишна база. Промоционална лихва - тя е в сила за определен срок и клиентите могат да се възползват от нея до определена дата. При депозит обикновено лихвите са по - високи. Това показва, че при отдаване на свободните финансови средства под формата на депозит, те отново могат да носят пари.
Ефективно управление на финансите е една от най-важните задачи за всяка организация. Наличието на система за управление на финансите, ориентирана към комплексно решаване на задачите за въвеждане, контрол и планиране на приходите и разходите, позволява на организацията ефективно да използва собствените си средства и привлечените инвестиции, да повиши като цяло управляемостта на бизнеса, рентабилността и конкурентоспособността.

Използвана литература:

1.Адамов В., Дж. Холст и А. Захариев, Финансов анализ. В. Търново,2002г

2. Адамов В. и Николов Г. Управление на кредита във фирмата. В.ТърновоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на финансовия процес на една фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.