Корпорации


Категория на документа: Финанси
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Тема 1.Същност на корпоративната организация

Тема 2. Място на корпоративното счетоводство в корпоративната организация

Тема 3. Обединение на търговци

Тема 4. Особености в отчитането в холдинговата структура

Тема 5. Същност и видове инвестиции

Тема 6. Счетоводно отчитане на инвестициите

Тема 7. Специфични методи при отчитане на инвестициите

Тема 8. Бизнескомбинации и инвестиции

Тема 9. Инвестиционни имоти

Тема 10. Инвестиции произтичащи от лизингови и бартерни сделки

Тема 11. Отчитане на капиталите

Въпросник

Литература

УВОД

Корпоративното управление (corporate governance) представлява система за разпределяне и балансиране на различните интереси, пресичащи се в съвременните компании - тези на мениджмънта, акционерите и обществото като цяло. В тесен смисъл, съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри.

В съвременния глобализиращ се свят провеждането на умела външна политика е от ключово значение за България (както и за останалите страни в света). Особено за да бъде постигната главната национална цел - бърз икономически напредък, водещ към спиране па емиграцията и оцеляването ни като нация. Воденето на подобна политика обаче, без наличието на основния й елемент в постмодерната епоха - транснационалните корпорации (ТНК), е невъзможно.

Нещо повече - без собствени ТНК е невъзможно въобще да се води самостоятелна външна политика. Може да се каже, че в постмодерния свят ТНК са най-мощният инструмент за влияние на една държава. Те въздействат както върху формирането на външно политическия курс на своята "метрополия", така и върху този на "приемащите ги страни" и са особено чувствителни към състоянието на международните отношения.

Най-важното направление в използването на ТНК от "държавата-майка" е обезпечаването с тяхна помощ на достъпа до ресурси - суровини, стоки, гориво. А най-голямото им предимство с, че си пробиват път сами, макар и с опора в държавния апарат на "метрополията". Появата на предприятия на ТНК в една или друга държава автоматично генерира лоби от местни бизнесмени и чиновници, силно заинтересовани от връзките и търговията със съответната "метрополия". "Държавата-майка" може да въздейства с помощта на финансови, политически или военни лостове. Но именно корпорациите, с финансовата си и промишлена структури, дават материалната основа, върху която, чрез сложни финансови операции, се формира икономическата зависимост на "приемащата" ги страна от "метрополията".

ТЕМА 1

Същност на корпоративната организация

Корпоративна организация - същност

Стопанската дейност притежава три основни форми. Това са еднолична, дружествена и корпоративна. За корпоративната организация може да се каже, че се определя като юридическа единица, съществуваща самостоятелно и независимо от собствениците си. Самото понятие "корпоративен" (incorporated) е символ на крупна финансово-стопанска дейност, без да бъде свързвано с дадена производствена единица. Най-често като корпоративни се определят акционерните дружества, чието създаване е свързано с основната цел за реализиране на печалбата. От своя страна тази печалба в максимална степен се съобразява с националното счетоводство, отнасящо се за конкретна страна и с търговското и данъчното законодателство.

Особености

Като цяло корпорацията притежава някои важни предимства, помагащи за успешното й съществуване. Това са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпорации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.