Корпоративни финанси


Категория на документа: Финанси


a) коефициента на конверсия и конверсионната стойност на облигацията

б) инвестиционната стойност /стойността без опция за конвертиране/ на конвертируемата облигация

14. Компания А очаква продажбите за предстоящата година да възлизат на 10 000 000 лв., при нетен марж от 3% и 20% изплащане на дивидент. Предвид добре структурирания баланс, управителите на компанията не планират нова емисия на акции, запазвайки издадените към момента 10 000 броя обикновени акции. Има намерение да се запази процента на растеж на дивидента на 5%. Планирайки развитието на компанията, управителите очакват  коефициента за акциите на компанията да бъде 1.3, премията за пазарен риск да остане 8%, а възвращаемостта от безрисковия активи е 6%. Изчислете стойността на акцията, издадена от компания А.

15. По облигация от новата емисия на дружество "М",с номинал 100 лв., се плащат купони веднъж годишно. Нейната купонова лихва е 5%, падежът й е след 2г. , а доходността й до падежа е 8%. Намерете нормата на възвръщаемост на инвеститор, които е закупил облигацията в деня на емисия та и я е продал в края на първата година. Облигацията се е продавала с доходност до падежа от 7% до края на първата година.

1 Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 - Current. Aswath Damodaran
2 Общият инвестиционен риск на акциите включва два компонента: пазарен /системен/ риск и специфичен риск. Специфичният риск се намалява и може да бъде изключен напълно, когато инвеститорът инвестира в добре диверсифициран инвестиционен портфейл. Диверсификацията намалява специфичния риск на инвестициите.
3 По този вариант по-подробно виж Damodaran, Aswath - Investment Valuation - Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset - N.Y. 2002, p.196.
4 Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
5 чл..112, ал.(1) и (2)
6 По-подробно по този въпрос виж Александрова М.,Оптимизация на инвестиционния избор,С.,2001, с.17-44.
7 Нормативната уредба на данъчното признаване на разходи за амортизации е в Закона за корпоративното подоходно облагане/ ЗКПО/.

8 Нормативната уредба на данъчното признаване на финансови разходи за лихви по кредити и финансов лизинг е в ЗКПО.

9 Виж по- подробно: Lasseque, P.,Gestion de l'entreprise et comptabilite. p.1988, p.836-837; Макфорън, Дезмънд, Ръководство за управление на финансите на фирмата, С.,1992, с.33
10 Lasseque, P.,Gestion de l'entreprise et comptabilite. p.1988, 836-837; Макфорън, Дезмънд, Ръководство за управление на финансите на фирмата, С.,1992, с.35-36.

11 Много често на практика, за опростяване, се изчисляват като средна аритметична на текущите производствени разходи само за първата и последната година.
12 Виж Brealey Richard A., Myers Stewart C. - Principles of Corporate Finance 4-edition, p73-120..

13 По този въпрос виж по-подробно глава единадесета от настоящия учебник.
14 Виж по-подробно Александрова М.-Оптимизация на инвестиционния избор, С.,2001.
15 Публикуван от J. Schilt (1982) и доразвит от Pratt Sh. (1989).
16 В нашата страна се прилага на практика този модифициран вариант на подхода поради липсата на ефективен капиталов пазар и надеждна информация за изискванията от инвеститорите норма на възвръщаемост. В тези условия определянето на инвестиционната рискова премия е по субективна оценка и крие голяма вероятност от необосновано завишаване или занижаване на r.
17 Терминалните стойности на нетните парични потоци са бъдещите стойности, изчислени към края на инвестиционния период. Бъдещите стойности се изчисляват с прилагане на техниката на сложното олихвяване, с норма на олихвяване равна на r.
18 Получава се малка разлика от 0,03 между нетната настояща стойност, изчислена с анюитетния фактор и нетната настояща стойност, изчислена с дисконтовите фактори, поради закръгляването.
19 Методът е разработен от Д.Б.Херц - Hertz D.B. Risk analysis in capital investment, Harvard Business Review, 1964,p.95-106.
20 Brealey R.A.,Myers,S.C.,Principles of Corporate Finance p.201 -207.Kruschwitz,L. Investitionsrechnung p. 302-304.
21 Certainty Equivalent Flow.
22 чл..112, ал.(1) и (2)
23 норма на дохода,който се получава от изменението на стойността на акцията на дружеството.
24 Напрактика обикновено се изискват месечни вноски, но в примера се приема, че вноските ще бъдат тримесечни за опростяване на изчисленията.
25 В нашата страна лизингодателят няма право на амортизация на актива, отдаден по финансов лизинг и следователно не ползва данъчните икономии от амортизациите.
26 Регламентирани в чл. 455 от Търговския закон.
27 Наредба №6 на БНБ.
28 По- подробно виж Стефанова П. - Банки и кредитно посредничество, с.223 -237.
29 Формите за безналични разплащания са регламентирани в Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, обн. ДВ бр.31/2005, изм. Бр.99/2005, бр.30 и бр.59/2006 и Наредба №3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи - обн. ДВ.бр.81/2005 г., изм.и доп. Бр.15 и 24 /2006 г.
30 Преводно нареждане е разпореждане в писмена или в електронна форма от наредителя към изпълняваща институция да извърши превод на парична сума. Преводното нареждане може да е за кредитен превод или за директен дебит.
31 Системен ден е предварително определен интервал от време в рамките на работния ден, през който се приемат и обработват преводни документи и се извършва сетълмент чрез СОКП или чрез RINGS .
32 (НП + Лихви по кредити) : (Лихви по кредити +Погашения по главниците);

33 В търговските предприятия - по цена на придобиване.
34 Morningstar StockTools 31.07.1997
??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.