Корпоративни финанси


Категория на документа: Финанси


Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни по величина парични потоци, които се получават всяка година през определен период от време. При изчисляването трябва да се вземе предвид дали паричните потоци се получават в края на всяка година или в началото на всяка година.

Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни парични потоци, които се получават в края на всяка година. За целта се използва коефициентът FVAF, който представлява сума на сложнолихвените фактори, изчислени за норма на доходност r и за периоди n от 1 до N-1 плюс единица.

FVAF(r, N) =

Чрез преобразуване се получава следната формула за изчисляване на FVAF:

FVAF(r, N) =

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се получават в края на всяка година през период от три поредни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/

FVAF(0,1; 3) = = 3,31

FV = 10 x 3,31= 33,10 лв.

Ако паричните потоци се получават в началото на всяка година, трябва да изчислим коефициент по следния начин:

Изчисляваме FVAF(r; N+1) и от него изваждаме единица.

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се получават в началото на всяка година през период от три последователни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/

Изчисляваме FVAF(0,1; 3+1) = 4,641

Изваждаме единица 4,641-1 = 3,641

FV = 10 х 3,641 = 36,41 лв.

3. Настояща стойност /PV/

Настоящата стойност на парична сума, която се получава или се плаща в някакъв бъдещ момент от времето е равностойността на паричната сума към настоящия момент.

Настоящата стойност се изчислява като се изважда от паричната сума съдържащия се / според нашата оценка/ в нея натрупан доход за съответния период от време. Прилага се техниката на сложното дисконтиране.

Най- често се прилага следната формула, в която се приема, че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е една и съща:

където:

Sn - паричната сума след n години;

n - брой на годините от настоящия момент до момента от време, в който се получава или плаща паричната сума;

r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от време / тя се приема за норма на дисконтиране /

- дисконтов фактор

РЕШЕНА ЗАДАЧА:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.