Корпоративни финанси


Категория на документа: Финанси


Технически Университет-Габрово

Факултет:"Стопански"

Специалност:"Индустриален мениджмънт"

Дисциплина:Корпоративни финанси

КУРСОВА РАБОТА

Тема:Капиталова структура на фирмата и финансов ливъридж.

Проверил:...........

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Същност на капиталовата и финансовата структура.

2.Същност на финансовия ливъридж.

3.Връзка между капиталовата структура и стойността на фирмата.

4.Заключение.

1. Същност на капиталовата и финансовата структура.

Съвкупността от всички източници и начини на финансиране,отразени в дясната страна на баланса,взети с техните относителни тегла,представлява финансовата структура на фирмата.В нея се включват както дългосрочното финансиране,така и краткосрочните задължения.
Когато става дума за дълготрайни,устойчиви съотношения между източниците и начини на финансиране,обект на внимание е капиталовата структура.Тя е един вид подмножество на финансовата структура и включва само дългосрочно финансиране:обикновени акции,привилегировани акции,дългосрочни заеми и други дългосрочни форми на финансиране.Капиталовата структура може да бъде определена като съвкупност от източниците и начините на дългосрочното финансиране,взети с техните относителни тегла.С цел опростяване на анализа,обикновено се възприема и използва по-окрупненото групиране на източниците:на собствен капитал(обикновено акции)и дългосрочни заеми(дълг).При практическите анализи е най-добре собствения капитал и дългът да се вземат по техните пазарни стойности.Ако те не могат да бъдат изчислени,тогава се използват счетоводни стойности.Възможно е структурата на капитала да се разграничи на обща и вътрешна.Под обща структура на капитала се разбира съотношението между собствени и привлечени средства към общата капиталова стойност на фирмата,а под вътрешна-съотношението на отделните елементи на собствения капитал към общата величина на собствените елементи на привлечения капитал към неговата обща величина.Собствения капитал включва:капитал,премии от емисии,преоценъчен резерв,резерви,резултат от предходни периоди и резултат от текущия период .
Не е целесъобразно финансирането да се осъществява само за сметка на един източник.Обикновено се използват повече източници.Те до голяма степен зависят от организационно-правния статут на фирмата,финансово-икономическата и стабилност,перспективите в нейното развитие и степента на нейната ефективна дейност.Фирмите осъществяват ефективна дейност и имащи яснота за бъдещото си развитие,по принцип нямат проблеми с финансирането си.За разлика от тях,фирмите с недобри финансово-икономически показатели и неяснота за бъдещото си развитие,срещат редица затруднения в това направление.
При структурирането на капитала,трябва да се обърне внимание на следните неща:
-видовете и величината на активите на фирмата,които могат да бъдат използвани като гаранция или ипотека при кредитирането,обуславят възможностите за използване на банков кредит;
-заемният капитал или банковият кредит следва да се поддържа в определено съотношение с акционерния или собствения капитал;
-емисията и делът на привилегированите акции следва да бъдат значително по-малки от тези на обикновените акции.
Основен показател за измерване капиталовата структура на фирмата е коефициентът Дълг/Капитал.Показва относителният дял на дълга в стойността на цялото дългосрочно финансиране.Изчислява се по формулата:

Зд
Д/К=−−−−−

СК+Зд
Където:Зд е стойност на дългосрочните заеми.

СК е стойност на собствения капитал,пазарна стойност на обикновените акции.
При търсене на източници за финансиране не трябва да се забравя,че е необходимо да се поддържа определен баланс между собствено финансиране и дълг.Ниското значение на коефициента Д/К е показателно,че фирмата не използва възможностите за разширяване на стопанската дейност чрез привличане на чужд капитал.В същото време трябва да се има предвид,че външното финансиране е свързано с нарастване на разходите по обслужване на дълга и с по-висок финансов риск.Последният води към повишаване на исканата норма на възвръщаемост за акционерите.Прекаленото увеличаване на този коефициент,предизвиква по-голяма предпазливост от страна на банките и инвеститорите.Те я свързват с възможността на фирмата да се разплаща със своите кредитори в бъдеще.В този случай е възможно да се очаква от тяхна страна завишаване на лихвения процент и по-сигурни гаранции за обезпечеността на заема.Повишаването на лихвените проценти,може да създаде натиск върху оценката на активите и затруднения при допълване на оперативните парични потоци,чрез продажба на активите.

2. Същност на финансовия ливъридж.

Финансовият ливъридж представлява включването на дълг в общото финансиране на фирмата.
Капиталовата структура на фирмата се определя като съотношение между собствен и привлечен (заемен) капитал,т.е.между дълг и собствен капитал.В Европа и Великобритания това съотношение е известно като гиринг,а в САЩ и Канада се е наложило понятието ливъридж.Двете понятия имат едно и също съдържание.Изразяват структурата на капитала и се изчисляват по формулата:

Д
Г/Л/=−−−−Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.