Корпоративни финанси


Категория на документа: ФинансиАК+Д

Където:Г/Л/-гиринг /ливъридж/

Д-пазарна стойност на дълга

АК-пазарна цена на обикновения акционерен капитал
Гирингът може да се изчисли и като отношение на дълга към акционерния капитал.Едно минимално усилие свързано с промяна на капиталовата структура ,може да доведе до значително нарастване на възвръщаемостта на собствениците.Това нарастване се постига без каквито и да било усилия за намаляване на разходите по дейността или за увеличаване на разходите на фирмата.Гирингът сам по себе си не дава възможност да се оцени финансовото състояние на фирмата.Последното може да получава капитал при твърда лихва и ако е в състояние да извлече по-голяма печалба след изплащане на лихвата,се натрупва печалба за сътрудниците под формата на акционерен капитал.Това означава,че фирма с по-висока задлъжнялост ще е в състояние да изплаща по-голям дивидент,отколкото друга фирма със същата възвращаемост на капитала,но с по-ниска задлъжнялост.Това е възможно при условие,че възвращаемостта и е по-висока от лихвата по заемния капитал.И обратно.Колкото е по-висока задлъжнялостта,толкова е по-висок рискът за акционерите.
Може да се направи извод,че използването на чужд капитал е изгодно до определено равнище.при което нормата на възвращаемост на инвестирания в различни активи на фирмата капитал,е по-голям от лихвения процент на кредитите,които тя получава.Положителният резултат нараства повече,когато от облагаемата печалба се приспадне сумата на лихвата.Това води до намаляване на реалната цена на ползваните кредити.Създава се възможност за нарастване дохода от дена акция над нормата на възвращаемост на фирмените активи.
Гирингът се класифицира на оперативен и финансов.Оперативният гиринг показва степента,до която дадена фирма е зависима от извършването на постоянни разходи и какъв е делът на променливите разходи с нарастването на оборота.Финансовият гиринг показва ,,степента на задлъжнялост " на фирмата ,т.е.каква част от бизнеса(активите,инвестициите) е финансиран със собствени средства(капитал) и каква част със заемни средства (заеми,кредити,облигации).
Финансовият гиринг,изчислен на база бруто-печалбата минус лихвата,се определя по формулата:
Пбр.
Г=−−−−−−

Пбр.-Л

където:Пбр.-стойност на брутната печалба и лихва

Л-стойност на лихвата по дълга
Гирингът изпълнява функцията на финансов лост .Финансовият лост е нож с две остриета:когато фактическата печалба преди данък и лихви се окаже по-ниска от очакваната,тогава възвръщаемостта за собствениците ще падне доста рязко.С други думи ако нормата за възвращаемост на активите спадне с определен процент,то нормата на възращаемост на собствения капитал ще намалее със значително по-голям процент.Това е индикатор и за по-високата степен на риска,свързан с използването на финансовия лост.Става дума за т.нар.финансов риск.Източник на финансовия риск е несъответствието между характера на разходите по кредитното финансиране на разходите по кредитното финансиране и характера на източника за тяхното плащане.Разходите за лихви са постоянни,докато печалбата преди данък и лихви,която е източникът,от който се изплащат,е променлива и несигурна величина.

3. Връзка между капиталовата структура и стойността на фирмата

Когато стойността на фирмата нараства спрямо предходни периоди,мениджърите обикновено очакват висока оценка за своята работа.това ги прави особено чувствителни към факторите,влияещи върху стойността на фирмите.Един от тези фактори е капиталовата структура.
Един от широко използваните и бързи начини за определяне стойността на компаниите е като сума от пазарната стойност на дълга и пазарната стойност на собствения капитал:

Обща стойност=Дълг+Собствен капитал=Д+СК
За целта пазарната стойност се определя,като се капитализира нетната печалба с изискваната норма на възращаемост от собствения капитал(обикновените акции) т.е.

Нетната печалба
СКпаз.стойност=−−−−−−−−−−−−−−−−

Норма на възвращаемост

Показатели
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
1
Общо капитал
3 000 000
3 000 000
3 000
2
Собствен капитал
3 000 000
2 000 000
1 500
3
Дълг(кредит)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.