Корпоративни финанси


Категория на документа: Финанси


Корпоративни финанси
Глава първа
СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето.
Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията всяка парична сума се оценява като паричен капитал, т.е. като нарастваща във времето. Корекцията се прави на основата на оценка на факторите, които определят това нарастване и следователно - различната стойност на парите във времето. Факторите, които трябва да се оценяват, са:
1. Инфлацията. При наличие на инфлация се намалява реалната стойност на паричната единица. Следователно, се намалява и реалната стойност на паричната сума.
2. Способността на капитала да нараства с течение на времето като носи доход. Доходът може да бъде в различна форма и размер. Необходимо е да се оцени какъв размер на дохода съответства на риска на паричната сума.
Влиянието на двата фактора се оценява за да се определи годишната норма на доходност на капитала, с която трябва да се извърши корекцията. Годишната норма на доходност показва годишния доход, който трябва да се получава от използването на единица /един лев/ капитал. Тя зависи от риска. Ако рискът от използването на парите като капитал е висок, нормата на доходност също следва да бъде висока. Ако рискът е нисък, нормата на доходност следва да бъде ниска.
В условия на инфлация се прави разлика между норма на доходност в номинално изражение /номинална норма на доходност/ и норма на доходност в реално изражение /реална норма на доходност/.

Нормата на доходност в номинално изражение се изчислява като целия годишен доход /реален и инфлационен/ се дели на капитала, вложен за неговото получаване. Нормата на доходност в реално изражение се изчислява като реалния годишен доход се дели на капитала, вложен за неговото получаване.

Връзката между нормата на доходност в реално изражение, нормата на доходност в номинално изражение и нормата на инфлацията се представя в следния формализиран вид:

r nom - норма на доходност в номинално изражение;
r real - норма на доходност в реално изражение;
i - норма на инфлацията

РЕШЕНА ЗАДАЧА :

Годишният доход от използването на 100 хил.лв капитал е 10 хил.лв. Нормата на инфлацията за същото време е 0,05 /5%/. Изчислете годишната норма на доходност в реално изражение.
Решение:
r nom = = 0,1
1 + r real = = 1,0476
r real = 1,0476 - 1
r real = 0,0476 / 4,76 %/
Да допуснем, че нормата на инфлацията е не 0,05 /5%/ , а 0,15 /15%/. В този случай годишната норма на доходност в реално изражение е:
1 + r real = = 0,9565
r real = 0,9565 - 1
r real = - 0,0435 /- 4,35 %/
Реалната норма на доходност може да бъде положителна или отрицателна.

2.Бъдеща стойност /FV/

Бъдещата стойност на парична сума е равностойността на паричната сума, представена в някакъв бъдещ момент от времето.

Бъдещата стойност се изчислява, като се прибавя доходът, който трябва да бъде получен / според нашата оценка / за съответния период от време. Изчисляването на бъдещата стойност се извършва чрез прилагането на техниката на сложното олихвяване. Най - често се прилага формулата:

FV=S0 (1+r)n

където:

So - паричната сума в настоящия момент;

n - брой на годините до момента от време, към който се изчислява бъдещата стойност на паричната сума;

r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от време / тя се приема за норма на олихвяване /

Тази формула се основава на допускането, че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква, е една и съща за всяка година от разглеждания период.

РЕШЕНА ЗАДАЧА:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.