Курсова работа по финансов анализ


Категория на документа: Финанси
Образователна програма: Финанси
BAFB728 Финансов анализ на фирмената дейност

Финансов анализ на "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД през периода 2008 - 2012 г.

Студент: Камелия Венелинова Семерджиева, F56860
Есенен семестър 2013/2014 г.
Дата на предаване: 05.01.2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Корпоративен профил на "Трейс Груп Холд" АД
2. Финансов анализ
2.1. Вертикален анализ на баланса за периода 2008-2012 г.
2.2. Хоризонтален анализ на баланса за периода 2008-2012 г.
2.3. Хоризонтален анализ на привлечения, постоянния и нетния оборотен капитал за периода 2008 -2012 г.
2.4. Анализ на рентабилността на собствения капитал по модела ДюПонт (ROE по ДюПонт) за периода 2008-2012 г.
3. Изводи за финансовото състояние на компанията
4. Използвана литература и информационни източници.
5. Приложения

I. Корпоративен профил на "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
СТРУКТУРА:

ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ:
"Трейс Груп Холд" АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради. В пазарния му дял влизат инвестиции, външна търговия и логистика.
Основните проекти на дружеството са свързани с проектиране, ремонт, реконструкция, поддържане и изграждане на: автомагистрали, пътища, улици, летища, ЖП линии, метрополитени, ВиК и пречиствателни съоръжения, съоръжения за спорт и отдих и други.
"Трейс Груп Холд" АД е публично дружество от месец декември 2007 година. Член е на Камарата на строителите в България, на Българската браншова камара "Пътища", на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата.

БОРСОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Валута: BGN
Вид на финансовите инструменти: акциите на "Трейс Груп Холд" АД обикновени (непривилегировани), което означава, че предоставят равни права. Всяка акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент при разпределяне на печалбата, и на ликвидационен дял. Капиталът на "Трейс Груп Холд" АД е разпределен в 24 200 000 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.
Дата на първоначалното публично предлагане: 25 октомври 2007 г.
Номинална стойност: 1 лв.
Регистриран капитал на БФБ: 24 200 000 лева

II. Финансов анализ

* Вертикален анализ на баланса за периода 2008 - 2012 г.
Актив на баланса
Абсолютни величини (хил. лв)
Относителни величини (хил. лв)

2008
2009
2010
2011
2012
2008Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по финансов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.