Курсова работа за компания


Категория на документа: Финанси


4,27%
Дълготрайни финансови активи
2,27%
4,06%
3,72%
5,59%
6,00%
Активи по отсрочени данъци
0,22%
7,43%
5,11%
0,45%
0,12%
Други дълготрайни активи
5,59%
0,07%
0,00%
12,71%
16,15%
Общо нетекущи активи
42,80%
59,28%
54,15%
53,38%
54,76%
Таблица №1

В рамките на целия период, подложен на анализ 2007-2011г., Дълготрайните активи на предприятието заемат основно място.Инвестирайки в този тип активи "Петрол" АД си осигурява доходност, която да бъде разпределяна през следващите отчетни периоди. Повишавайки процентното отношение фирмата се стреми да увеличи както своите приходи, така и своето икономическо състояние на пазара в условията на нарастване на конкурентните й фирми в бранша.

За 2007г. делът на ДМА е 31,76%, което го прави най-значимия показател в Общите нетекущи активи.Високият процент се дължи на браншовата принадлежност на предприятието.В сравнение с 2007г. през следващия отчетен период се наблюдава висок ръст на ДМА- с близо 11% сравнено с предходния.Основна причина за тази тенденция е навлизането на глобалната икономическа криза в България през периода 2008-2009г.Като повечето малки отворени икономики, българската икономика е силно податлива на действието на факторите от регионален и глобален мащаб поради следните причини: силна зависимост от приходите по износ и външни инвестиции, слаба конкурентоспособност на международните пазари, липса на защитни механизми, висока енергоемкост на производството.С цел запазване на конкурентната си позиция фирмата се пренасочва към инвестиране в нетекущи активи като земи, сгради, машини и съоръжения и др. Влагайки средства в такъв вид активи, предприятието се стреми освен да запази производствената и обслужващата си дейност, но и да ги увеличи.Ръстът на активите от 31,76% -2007 до 42,69-2008г. показва тенденцията за увеличаване на дела на развитие на технологиите, инфраструктурата, инвестиране в по-нови модернизирани техники, за да се минимизират разходите по доставка, дистрибуция, реализация на готовата продукция до клиентите, като по този начин се запази едно сравнително добро развитие в условие на навлизаща глобална икономическа криза.

Дейността на Групата се влияе от общото икономическо състояние на страната и по- конкретно степента на успешно прилагане от страна на правителството на пазарно-ориентирани икономически реформи, изменението на брутния вътрешен продукт и на покупателната сила на българските потребители.През 2009г. в България се отчита понижение на БВП от 5.5% на годишна база в резултат на икономическата криза, която се отразява особено силно на транспортния сектор и потреблението на горива.В следствие на тези особености предприятието стеснява делът на дълготрайните материални активи в общите нетекущи активи.Като за периода 2009- 2011г. се наблюдава рязък спад в техния дял- с над 12%.В обратнопропорционална зависимост се отнасят дълготрайните материални активи и дълготрайните финансови активи.В периода на стабилен икономически растеж през 2007г. "Петрол" АД увеличава делът на дълготрайните материални активи, което е доказва тенденцията за развитие и обновяване на материално техническата база. Докато инвестициите в дългосрочни финансови активи за 2007г. за едва 2.27% от общите активи на предприятието. Навлизането на икономическата криза обуславя предпоставката за намаляването на инвестиции в ДМА и насочването им към по-ликвидни активи- финансовите.В периода 2007-2009г. ДФА се движат в приблизително близки темпове,но след 2009г., където те са едва 3.72% за следващата година бележат ръст до 5.59%, като тази тенденция, не само се запазва, но се и увеличава като достига 6.00%.Този ръст на дългосрочните финансови активи е породен от очакваната доходност, която тези активи биха донесли на предприятието в бъдещ отчетен период, макар и в условията на криза.
******За да може най-точно да бъдат описани тенденциите и измененията в общите активи на предприятието е необходимо да се направи съпоставка между Текущите и Нетекущите активи на "Петрол" АД- София. На графика № 1 са представени тези зависимости:
Графика № 1
Тук е представена структурата на общите активи на "Петрол" АД. На ординатата са представен делът на активите изразен в проценти, а на абсцисата годините.

За 2007г. делът на текущите активи е по-голям от този на нетекущите активи.Предпоставка за това е развитието на предприятието и отрасъла като цяло, в условията на икономически растеж в България.Предприятието предпочита да инвестира в краткотрайни активи, вместо в нетекущи активи поради следните особености: от гледна точка на ликвидността се счита, че това е по-добрата структура на актива, защото краткотрайните активи много по-лесно се превръщат в налични пари; средствата извършват кръгооборот в рамките на една година; те се възвръщат еднократно; тези средства осигуряват непрекъснатост на дейността на фирмата.Ето защо през 2007г. делът на текущите активи е по-голям, фирмата предпочита активи, които носят по-добра ликвидност и възможност за преструктуриране на тези средства в нови и по-доходни инвестиции.Съотношението между нетекущите и текущите активи изразено в проценти е както следва: 42.80% ДМА и 57.20% за КА.

След навлизането през 2008г. на глобалната икономическа криза предприятието променя своята структура като делът на нетекущите активи заема по-големия процент - 59.28%, а този на текущите е 40.72%.За 2009г. размерът на нетекущите активи заема 54.15% от общата структура на активите като намалява дела на краткотрайните активи на 45.85%.През 2010г. не се наблюдават големи изменения спрямо предходната година ДМА са 53.38%, КА -46.62%.През последния анализиран период - 2011г. тенденциите се запазват и делът на нетекущите активи заема по-голям процент 54.76%,в сравнение с текущите активи, които са 45.24%.

За да осъществява своята дейност , Групата се нуждае от свободен капиталов ресурс, преди всичко за да си осигури необходимият за дейността си оборотен капитал, да обслужва едновременно задълженията си и да изследва изпълнението на своята инвестиционна програма.Основни източници на ликвидност са паричните средства и еквиваленти, вътрешно груповите парични потоци, дългосрочните и краткосрочните заемни средства и финансови лизинги , намаляване на периода на събиране на търговските вземания и удължаване на периода за плащане на търговските задължения.За да се анализира правилно дейността на фирмата от съществено значение е да се определи развитието и обуславянето на текущите и активи. Данни за процентното съотношение на текущите активи са представени на Графика № 2.

Графика № 2
Материалните запаси за 2007г. заемат основен дял в баланса на общите текущи активи.

Тук предприятието насочва своята политика към поддържане на материални запаси в сравнително високи равнища.Материалните запаси се преразпределят по следния начин: светли горива,масла и други стоки,материали, тъмни горива.

За 2007г. главно място в текущите активи се сформират от материалните запази 21.17%.Следващия показател, който е на второ място по големина е вземания по продажби - 18.38% .Тези вземания представляват вземания от клиенти,възстановими данъци в следствие на корекции,вземания по свързани предприятия, съдебни и присъдени вземания,ДДС и акцизи за възстановяване, предоставени аванси и други.Високият показател за тази група показва една добра политика на фирмата по събиране на нейните задължения.Колкото вземанията са по-високи толкова по-бързо спестените средства могат да бъдат вложени. Паричните средства заемат 10.26% дял от текущите активи. Те показват склонността на Групата да държи налични средства, като най-ликвиден актив.Дял в общата структура на текущите активи заемат и други краткосрочни вземания - 6.18%.Друг елемент на краткосрочните активи са краткосрочните финансови активи,заемащи минимален относителен дял от 0.12%.Последният показател- други текущи активи, изразен в проценти е 1.09%.

За 2008г. в условия на икономическите промени в страната колонната диаграма бележи съществена промяна спрямо базисната.Тук намалява процентното съотношение на материалните запази - 11.80%,а превес оказват вземанията по продажби - 19.90%.Това показва, че предприятието успява да събере всички вземания дори и в условията на икономическа и финансова нестабилност. По-нисък е делът на другите краткосрочни вземания -2.05%,други текущи активи са 0.98%,а краткосрочни финансови активи липсват.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.