Курсова работа за компания


Категория на документа: Финанси


През 2009г. материалните запази заемат 13.59% от относителен дял в структурата на текущите активи.Това което прави впечатление, е че в общата структура на краткотрайните активи за 2009г. вземанията по продажби заемат най-висок относителен дял- 19.02%.Нараства делът на другите краткосрочни вземания, като те заемат 8.74% от всички активи през тази година.Паричните средства заемат по малък процент в общата структура на текущите активи, като относителният им дял е едва 4.52%.За 2009г. краткосрочни финансови активи и други текущи активи липсват.

През 2010г. най-висок относителен дял заема делът на другите краткосрочни вземания. Големият размер на вземанията води до по-големи разходи и по-малко оперативни и парични средства.Тази тенденция ясно е обоснована колонната диаграма (виж.Графика № 2) за 2010г.Относителният дял на други текущи вземания е 19.56%, а този на паричните средства е едва 2.06%. Друг основен елемент в структурата на текущите активи за 2010г. са вземания от продажби- 10.97%.През тази година краткосрочните финансови активи и други активи липсват в структурата на текущите активи.Това показва тенденция на преструктуриране на предприятието и насочване към увеличаване на материалните запаси- 14.03%, вземания по продажби, други краткосрочни вземания и парични средства.

При анализа на вертикалната диаграма за 2011г. може ясно да се отличи развитието на краткосрочните активи и съотношението между тях.На графика № 2 за 2011г. основен дял заемат общите краткосрочни вземания- като тяхното относително преразпределение изразено в проценти е по следния начин : вземания по продажби- 15.36% и други краткосрочни вземания-18.72%.Материалните запази обуславят 9,53% от общите активи,а паричните средства заемат минимален дял от едва 1.63%.Краткосрочни финансови активи и други активи няма в дружеството през последния отчетен период.

Това което прави впечатление е че от периода 2007-2011г. в общата структура на активите на "Петрол" АД има увеличаване на общите вземания и тенденция за спад в наличните парични средства.

За да бъде направян цялостен и пълноценен анализ на "Петрол"АД е необходимо да са анализира общата структура на собствения капитал, нетекущите и текущи активи.Тези зависимости са представени на Графика № 3:

Графика № 3

От данните за собствения капитал се черпи информация за състоянието на всяка форма на собствения капитал и за настъпилите изменения във формите на този капитал.Собственият капитал изпълнява следните три функции: защитна, оперативна и регулативна. За 2007г. собственият капитал представлява 15.75% от общите пасиви на Групата.Нетекущите пасиви са в размер на 29.78%.Най-голям относителен дял заемат текущите пасиви на предприятието -54.47%. Това съотношение показва високия размер на текущите разходи, в това число: краткосрочни заеми,текуща част от текущи задължения, задължения към доставчици и други текущи пасиви.Като основни текущи разходи, заемащи най-голям дял могат да бъдат обособени задълженията към доставчици - 30.55% и краткосрочни заеми - 23.32%.

През 2008г. в България навлиза глобалната финансова и икономическа криза, като тя е основна причина за преструктурирането на пасивите в предприятието.В сравнения с базисната година през 2008г. собствения капитал бележи темпове на спад от 15.75% до 9.44%. Намалението на този елемент е обусловено от защитните функции на собствения капитал, осигуряващ резерв,с който се посрещат неочакваните разходи през периода. За тази година превес взема делът на общо нетекущите пасиви - 52.31%,а този на краткосрочните пасиви е 38.25%.Тази относителни проценти се дължат на увеличения дял на дългосрочните заеми, които са 51.64% от общия размер на нетекущите пасиви.Текущите пасиви са - 38.25%, като основен елемент в тях заемат краткосрочните заеми - 24.64%.Тази промяна спрямо базисната година се дължи на увеличаване на дългосрочните заеми на предприятието за сметка на краткосрочните.

За следващия отчетен период -2009г. собственият капитал заема едва 5.42%,а съотношението между нетекущите - 48,53% и текущите пасиви -46.05%, може да се определи като почти равностойно.

За 2010г. на Графика №3 в процентно съотношение е показан високият дял на текущите пасиви спрямо останалите компоненти.Те заемат относителен дял от 86.21% в структурата на общите пасиви.Това се обуславя от повишеното ниво на краткосрочните зами - 57.93%и задълженията към доставчици - 27.63%.Нетекущите активи заемат дял от 8.38%, а собствения капитал 5.41%.

През последния отчетен период се наблюдават отрицателни стойности на собствения капитал -(3.59%), което се дължи най-вече на отрицателните показатели на неразпределена загуба от минали години - (12.64%) и отрицателен финансов резултат от текущата година - (8.02).За 2011г. основен дял в структурната система на предприятието заемат текущите пасиви - 66.47%,а нетекущите пасиви са - 37.12%.

Друг необходим елемент ,необходим за направата на качествен анализ на фирмата е съотношението на приходите и разходите. (Виж.Графика № 4)
Графика № 4

В структурата на приходите и разходите основни елементи са : нетна печалба, разходи за данъци, извънредни разходи(нето), финансови(нето), оперативни разходи.За 2007г. делът на тези показатели се изразяват в следните проценти: най-високият дял е представен от разходите по оперативна дейност - 98.93%;другият значим показател в структурата на приходите и разходите са финансовите разходи - 4.24%; разходите за данъци заемат отрицателни стойности - (0.16%);за периода липсват извънредни разходи;формираната нетна печалба е изразена в отрицателна стойност, тъй като през тази година предприятието реализира нетна загуба - (2.38%).

За 2008г. отново най-голям в структурата заема делът на оперативните разходи е 100.23%.Финансовите приходи са 10.37%, разходите за данъци са 1.85%, а извънредни разходи не са отчетени.В края на периода предприятието реализира нетна печалба от 16.56%.

През 2009г. се наблюдава покачване на оперативните разходи от общия дял на структурата на приходите и разходите.Представена така графиката показва по-големият дял на разходите приравнен към печалбата.Разходите от оперативна дейност са 100.63%,финансовите приходи са 1.85%, разходите за данъци са - (0.08%), липсват извънредни разходи. През този отчетен период делът на нетната печалба отново заема отрицателни стойности -(1.49%) или казано по друг начин предприятието реализира загуба.

Основен дял в структурата на приходите и разходите и през 2010г. принадлежи на оперативните разходи - 98.64%.През периода Групата реализира финансови приходи в размер на 1.94%,разходите за данъци са 0.08%.През този период както и през предходните липсват извънредни разходи.В края на периода компанията отчита нетна загуба в размер на (0.04%).

През последната година основно място в структурата отново заемат операционните разходи - 101.35%.Компанията отново реализира финансови приходи в размер на 1.95%, липсват извънредни разходи, а разходите за данъци са 0.25% от относителния дял.В края на периода предприятието реализира нетна загуба с -(3.11%).

Динамичен и сравнителен анализ

Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
Ликвидност (краткосрочна платежоспособност)
Tекуща ликвидност "Петрол"
1,05
1,06
1,00
0,54
0,68
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.