Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


 Тема 1. Пари и финанси( Теоритични основи)

Произход и причини за възникването на парите

Парите са езика на пазарната икономика, те осигуряват нейния живот, динамика и развитие. Всички блага получават парична стойностна оценка. Парите и стоката са най-старите икономически категории - 5000 години история. Произхода на парите се свързва с различни автори и школи и с три основни фактора и причини:
- Техническите трудности с които е свързана натуралната размяна, а така също и с намаляване на високата издръжка на обръщението. Стопанство свързано или основано на паричния обмен е свързано и с намаляване на обществената издръжка на производство.
- Изисквания и закономерности на стопанството при стоковото и парично обръщение - златото е първият вид пари, то изпълнявало парични функции, в крайна сметка нито златото нито среброто са всъщност пари, това са два метала от които държавата произвежда парите. Съвремените условия, златният резерв служи като показател за икономическото развитие на една страна.
- Държавата като производител на пари.
Съществуват няколко теории за парите:
- Металическа теория за парите
- Теория за парите като техническо средство за размяна
- Номиналистична
- Количествена теория за парите
- Теория за трудовите пари
Теориите за парите могат да се обобщят в две направления:
- Стоково-стоиностно - парите също са стока те са обект на производство
- Функционално-количествено направление - пари е всичко което изпълнява парични функции, съотнесено към количеството на стоките и услугите чието обръщение те обслужват
Парите са благо което осигорява задоволяването на определени потребности и допринася ползи както за отделния индивид, така и за обществото като цяло. Парите са стока която спонтано се е отделила от стоковия свят и е започнала да изпълнява ролята на всеобщ еквивалент, тоест на пари срещу които се разменят стоки. Еквивалент означава заместител.
Еволюция на парите:
- Стокови пари - сол кожи, жито, едър добитък;
- Монети от злато(сребро)
- Банкноти (хартиени пари)
- Книжни пари - пари които се емитират с цел финансиране на държавния бюджетен дефицит.
- Кредитно книжни - преводи, чекове, менителници
Главното предназначение на парите е да обслужват стоковото обръщение, разплащанията, погъсяването на задълженията и др.
Функции на парите - четири функции:
- Сметна или разчетна единица - за измерване стойноста на благата;
- Средство за размяна;
- Средство за натрупване;
- Всеобщо платежно средство - за погасяване на възникнали плащания и отложени задължения;
Качества на парите:
- Стабилна стойност
- Лесна преносимост
- Приблизително еднаква стойност на различните географски места(пазари)
В изпънение на функцията средство за размяна парите опосредстват размяната на стоките, тоест парите са посредник при търговските зделки.

Парична система и основи на нейната организация
Паричната система се дефинира като единство на паричният материал, паричната единица и нейното функциониране.
Еволюция на паричната система:
- Монетно-парична система;
- Монетно-банкнотна система;
- Монетно-банкнотно книжна система;
- Банкното-книжна система - установява се след отпадането на златният еталон, означава парични знаци пуснати в обръщение в резултат на реални нужди на производството и обръщението или срещу реално стоково обезпечение;
- Информационно-електронна парична система

Характеристика на паричните знаци
Всяка страна определя паричната единица. У нас паричната единица е лев които се подразделя на стократни единици наречени стотинки.Законът дава право на БНБ да пуска в обръщение банкноти и монети (емисии).
От 1. Юли 99година в България е проведена парична реформа относно номиналната стойност на парите. Между отделните номинали или копюри на монетите и банкнотите, трябва да има определена пропорция или съотношение. Това се нарича копюрен строеж на парите - обославя се от величината на доходите, равнището и от съотношението на цените, контролира се от БНБ която поддържа вида на банкнотите в обръщение(иземва) повредените и ги подменя с нови.

Тема 2. Същност, функция и роля на финансите
1. Същност - финансите изразяват специфично движение на парите, породено от разпределение на брутния вътрешен продукт с цел да се акумулират парични средства в държавния бюджет за да се покрият държавните разходи. Финансите са парични сделки, парични плащания, парични операции, държавни приходи и разходи, лихварство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.