Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


За наследство на превозно средство за данъчна основа се приема неговата застрахователна стойност.
Когато наследяваме предприятия или части от тях за данъчна основа се приема тяхната пазарна стойност.
От данъчната основа на наследените имоти се приспада - всички задължения на наследодателя; права и вземания прехвърляне на държавата от наследодателя; до 1000 лева от наследството които са изразходени за погребение за наследодателя; приспада се дребна покъщина и земеделски инвентар. Наследствената маса се дели на броя на наследниците определят се наследствени дялове в зависимост от волята на наследодателя които са обект на облагане от всеки наследник.
Данък при възмезно придобиване на имущество. Със данък при прехвърляне на имущество по възмезнен начин се облагат лица които придобиват имущество чрез покупка или замяна на територията на дадената община, този данък е местен. Придобиването на имуществото става пред нотариус платецът на данъка е копувача, задължението се декларира два месеца след придобиването и се внася по слетките на общината.
Данъчните размери на данъка върху наследството и данъка върху даренията са следните: при дарение между братя и сестри и техните деца размера на данъка е между 0.4 и 0.8%, за всички останали случай е от 3.3 и 6.6%. данъчните размери при възмезно придобиване на имущество са от 0.1 до 3%.

Тема 12. Облагане на доходите на физическите лица в България (личен подоходен данък)
Този тип данъци се счита за съвременен, в България се прилага от 20 години обектът на облагане е брутният доход независимо от неговия характер, тоест дали той е регулярен, периодичен или извънреден и независимо от неговият източник (трудова дейност, стопанска дейност, преприемачество, бизнес или доход от капитали) размера на дохода е белег за социалното положение на индивида, за това схващането да се облагат с по-високи данъци доходите на лица с по-високи приходи. Известни са три системи за подоходно облагане:
1. Доходи от труд - работна заплата, хонорари, надници и други.
2. Доходи от стопанска дейност - тук попадат печалбата на едноличните търговци, семейните фирми и свободните професии.
3. Доходи от капитали - лихви, дивиденти, наеми, ренти и други.
Всяка група подоходни данъци има отделни правила за формиране на данъчната основа.
Тази система за облагане е глобална тъй като обхваща всички доходи. Глобалният метод способства за постигането на по-голямо единство, а също по-висока неутралност за определяне размера на данъка.
Обект на облагане - доходите на физическите лица на територията на България
Данъчен събект :
- Заплатите на физическите лица от личен труд;
- Доходите от свободни професии;
- Доходите от дейности като земеделски стопани;
- Доходите от собствениците на фирми, еднолични търговци;
- Доходи от наеми;
- Доходи от продажба на имущество;
Данъчен размер - данъчния размер е твърд 10%
Формиране на данъчната основа:
- При доходите от труд - данъчната основа е равна на брутната работна заплата минус социалните осигуровки;
- При фирмите от брутния доход се приспадат така наречените необходимо присъщи разходи, от сумата която се получава се начислява социални осигуровки за собственика и се приспада дължимия данък. Пример: едно лице е сключило граждански договор и е получило 1000 лева хонорар, необходимо присъщите разходи са 200 лева, осигуровките 160 лева, данъчната основа е равна на 640 лева, обложена със 10% плосък данък личният подоходен данък е равен на 586 лева

Деклариране и внасяне на личния подоходен данък
Корпоративно подоходно облагане
1. Обект на облагане са корпоративните доходи:
- Печалбата като разлика между приходите и печалбата за годината, намалени със социалните вноски. Преобразуването на печалбата се извършва чрез самата данъчна декларация.
- Някой доходи на местни и чуждестранни юридически лица - франчайзинг, лихви, лизинг
- Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове
- Обект за облагане може да бъде сумата на залагане при организиране на хазартни игри, броя на игралните автомати, стойноста на телефонните в различните телефонни и телевизионни залагания(игри).
2. Данъчен размер - най-често използван е 10% върху печалбата, със 5% се облагат доходите от дивиденти и ликвидационни дялове. С 10% се облагат доходите на местните и чуждестранни юридически лица.
3. Деклариране и внасяне на данъка (месечната вноска е равна 1/12 от дължимия данък, изчислява се на базата на миналогодишния доход)

ДДС - наложен е за първи път след втората световна война, в порядъка на 50-60 години всички държави са въвели ДДС, негов предшественик е данъка върху оборота. ДДС е косвен данък, който се начислява върху цената на стоката с крайно потребление. До 94 година в България е действал закона за данъка върху обората. След 94 година този данък е заместен с ДДС, основния белег на ДДС е че той има широк обхват. ДДС е многофазен данък с него се облагат не само потреблението на крайните блага но се облагат всички зделки свързани с потреблението и производството.
Данъчен размер на ДДС - 20%
Определяне на данъчна основа на ДДС - два подхода:
- Пряк - събирателен подход: при него добавената стойност се определя по следния начин ДС = на печалбата+разходите за заплати и социални осигуровки на работодателя+разходите за лихви минус приходите от лихви и минус доходите от дивиденти;
- Непряк (разпадателен) подход;
Предимства на ДДС пред данък върху оборота - ДДС обхваща стоките във всички фази на потребление, тоест разпределя се. ДДС създава условия за взаимен контрол - всяко лице изисква данъчна фактура.

Данъчен субект - регистрираните по ДДС
На регистрация подлежът всички предприятия чийто оборот за последните 12 месеца превишава 50 хиляди лева. След регистрацията се изисква водене на няколко допълнителни регистъра:
- Дневник за покупките;
- Дневник за продажбите;
Фактурите са данъчни и опростени. Регистрираните по ДДС подават месечни декларации до 14 число на всеки месец следващ отчетния, а годишната декларация е до 31 март. Приложенията към данъчната декларация и самата декларация могат да бъдат подавани по електронен път (интернет).

Тема 13. Акцизи
Косвени данъци - Това са данъци които се включват в цената на облагаемите стоки и услуги. Платецът на данъка е едно лице а данъчната тежест се поема от друго лице. Има четири класически форми на косвени данъци:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.