Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


Функции:
1. Осигурява движението на парични средства
2. Съхранение на ценности и пари - притежават трезори
3. Парично посредничество
4. Кредитоно посредничество - преразпределение на паричен капитал на възвращаема основа срещу лихва
5. Фондова-емисионна дейност - банките участват в емитирането на ценни книжа, което става по два начина:
- Покупко-продажба на ценни книжа на комисионни начела;
- Издаване на ценни книжа за собствена сметка;
Фондово емисионните операции възникват в края на седми век, най-напред в Англия. Тогава възникват акциите и акционерният капитал като алтернативна форма на кредит. Всички банки са акционерни дружества.
6. Доверителна функция на банките - банките не само съхраняват средства но получават право и да ги управляват, такава услуга е предоставянето на разнообразна информация на банковите клиенти относно:
- Състоянието на стопанската конюнктура
- Състоянието и развитието на вътрешния и външен пазар
- Динамиката на развитие на научно-техническия прогрес
От всичко казано до тук остановяваме че банките са предприятия които осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество. Банките копуват и продават правото за ползване на чужд капитал. Лихвеният процент представлява цената на това право.

Тема 3. Възникване на централните банки
Централна банка е банка на държавата и на всички останали банки.
Възникване на банките: Амстердамската банка 1609година, Англииската 1694година, първите централни банки се появяват във Венеция 1587година и Хамбургската банка 1619 година, БНБ е основана на 23 май 1879 година веднага след освобождението. През януари на 2007 година България стана пълноправен член на европейския съюз а БНБ участник в европейската система на централните банка. Управителят на БНБ е член на генералния щаб на европейската централна банка. Експрертите на централна банка участват в комисиите и работните групи на европейския съвет на централните банки.

Тема 4. Банки и банкова система в България
Активното развитие на банковото дело в България започва след създаването на централна банка. През 1947 година се преминава през национализация на банките, това е процес на централизиране на банковото дело. От 1987 година започва процес на децентрализация на банките у нас, този процес е свързан със създаването на търговските банки, банкови и небанкови финансови институции. Банковата система в България е двуравнищна (двузвездна). Характерно за този тип система е че банките се стремят към кредитиране на рентабилни предприятия и извършват ефективни инвестиции. Процесът на изграждане на банковата система не е напълно завършен, този процес преминава през четири етапа:
1. Първи етап - 1987 година, начало на двузвездната система, създават се седем банки на отраслов принцип осъществяващи дългосрочно инвестиционно кредитиране.
2. Втори етап - 1990 година, голямата банкова реформа: започва чрез създаването на частни банки (първа частна, първа инвестиционна и други).
3. Трети етап - консулидация на търговските банки: 1990 - 1992 година, края на 94 година имаме 12 държавни банкови институции.
4. Четвърти етап - рекапитализация на търговските банки: изисква цялостно преструктуриране на банковата система, оздравяване на търговските банки, намиране на източници за оздравяването им " поради отпускане на несъбираеми кредити"
1995 година се създава мега банка Биохим която обединява търговска банка биохим, София банк и търговска банка Сердика. Цената на оздравяването на банките е значителна и влияе на приходите за бюджета.

Тема 5. Валутен борд
Условията през 96 година на хипер инфлация, обезценяване на лева, спадане на валутния резерв до минимум, не възможност за обслужване на външния дълг пораждат необходимоста от коренна промяна на паричната система в страната.
Търговските банки са подложени на риск от ликвидация. От 1 юли 97година се въвежда валутният борд, по това време в България функционират 28 банки и седем клона на чужди банки, 25 от банките са с пълен лиценз. През последните години банковата система се стабилизира, през 2004 година правителството и централна банка подписват споразумение за въвеждане на единната европейска валута Евро. Валутният борд се явява като алтернатива на централната банка което става чрез прехвърляне на функциите на централната банка. Обслужването на вътрешния дълг се поема от министерство на финансите. Самостоятелното изграждане на валутен борд заедно с централна банка налага използването на паралелна парична единица.
Характерни особености на валутния борд:
- Отделяне на емисионната фунция на централната банка
- централна банка води по сметките си само чуждестранните резерви
- по пасива на валутния борд не се водят депозитите на правителството
- валутния борд не може да кредитира правителството, както търговските банки и частните предприятия
- обема на парите в обръщение е прозрачна операция която се контрулира от валутния борд

Тема 6. Търговските банки в условия на паричен съвет
Търговските банки най-силно изпитват последиците от валутен борд, те не се рефинансират от централна банка и при нужда от пари разчитат единствено на алтернативни източници и кредитори.

Тема 7 . Предимства и недостатъци на валутния борд
Предимства:
1. Създава икономическа дисциплина в страната
2. Конвертируемост на националната валута - еврото е с точно определена стойност
3. Регулира (контролира) се салдото на платежния баланс
4. Контролира се размера на инфлацията
Недостатъци:
1. В условия на валутен борд трудно се регулира паричното предлагане
2. Появяват се проблеми с платежоспособноста и ликвидноста на търговските банки
3. Фиксираният валутен курс влияе негативно върху вноса
4. Фиксираният валутен курс пренася инфлация от другите страниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.