Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


- Разпределителна роля;
- Набиране на приходи за брутния вътрешен продукт, извършване на държавни разходи;
- Управленско-регулативна роля;
- Контролна роля;
Публични блага- това са всички стоки и услуги на обръщение в националното стопанство.
Публични разходи - това са специални парични отношения, чрез които се преразпределя брутния вътрешен продукт.
Същност на държавните приходи - основните източници на приходи са три:
- Брутният вътрешен продукт (националния доход) - с най-голямо значение за страната е брутният вътрешен продукт. Величината му определя размера на събраните средства - данъчни приходи. чистият вътрешен продукт включва това което е израходено за работна заплата, социални осигоровки, лихви, ренти, дивиденти и други разходи
- Националното богатство на страната - включва всички материални и духовни блага, природни ценности създадени или придобити в дадена държава
- Външни източници
Външни източници на приходи - това са чужди инвестиции или постъпление на чужд вътрешен продукт в нашата страна.

Класификация на публичните приходи
В зависимост от вида на платците държавните приходи биват:
- Приходи от юридически лица
- Приходи от физически лица
В зависимост от сферите към които се насочват държавните приходи те биват:
- Приходи от производствената сфера
- Приходи от извънпроизводствена сфера

Национално богатство - видове
1. Събиране на златни монети, окръшения, ценности - държавни колекции
2. Разпродажба на държавно имущество на чужди граждани
3. Златно-валутен резерв
4. Наличие на защитени животни

Тема 3. Обществени потребности, публично стопанство и публични финанси. Същност характеристика и особености
Една от първите функции на държавата е защитата на нейната територия и суверинитет, поддържане на реда и организацията вътре в нея, защитата на гражданите и тяхната собственост, организиране на държавното управление, поради това се счита, че първите потребности на държавата от средства се отнася до осигоряването на армията, управлението, полицията и издръжка на държавната администрация.
Икономическите функции на държавата са:
- Разпределяне на средства за стопанска дейност;
- Разпределяне на доходите;
- Стимулиране на стопанската активност;
- Регулиране на частната стопанска дейност;
С разширяването на функциите на държавата се увеличават нуждите от финансови средства. Финансите са най-важната част от управлението на държавата. Предмета на публичните финанси са държавните приходи и разходи.

Тема 4. Държавен бюджет - същност значение и функии
Бюджетът е сравнително нова финансова категория, той е породен от буржуазното демократичната революция, възникването и формирането на бюджета е свързано с три основни предпоставки:
- Висока степен на развитие на стоково-паричните отношения;
- Изграждане на централистична държава;
- Остановяване на демократична форма на държавно управление;
Аристотел - който иска да обсъжда държавните финанси трябва добре да познава приходите - какви са и колко големи са, разходите - ако могат да се намалят защото богатството зависи от намаляване на разходите и увеличане на приходосъбираемоста на даниците.
В исторически аспект затвореното натурално стопанство през феодализма, политическата раздробеност и абсолютната власт на суверена не пораждат нужда от изработване на бюджет. Тази нужда (бюджет) се поражда в така наречените свободни градове без феодал и получили своята политическа и икономическа независимост, се е налагало да водят и организират свое финансово стопанство. Започва да се води отчет на събраните средства и на извършените разходи, по този начин се поставят основите на бюджетния процес, започват да се водят книги за приходи и разходи.
Първият бюджет е приет в Англия 1688 година. Първият бюджет на България е приет след освобождението от Турско робство за период от 10 години започва от 1 март 1879 до 1 април 1890 година. Съставен е от временото гражданско управление към щаба на Руската армия. По това време в Булгария няма изградена парична система и този първи бюджет е съставен във Френски франкове като най-сигурна валута за момента.

Същност и значение на бюджета
Бюджет означава кожена чанта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ - бюджетът е опис (сметка) на предполагаеми приходи и разходи за текущата година утвърдени от парламента. Бюджетът се приема и гласува като закон(закон за държавния бюджет). Законно с по-особен характер "закон - условие" или като "закон - правило". Бюджетът има абсолютно задължителен характер спрямо разходите и препоръчителен характер по отношение на приходите, ако се абстрахираме от икономическата същност на бюджета той е съвкупност от цифри и таблици които характеризират обема на приходите и определят структурата на разходите за определен период от време обикновено една година, тоест бюджетът е обобщена сметка(баланс) за приходите и разходите на държавата за една година. Бюджетът е цифров израз на политиката на правителството.

Значение на бюджета
Бюджета е инструмент за публична отчетност и контрол върху публичните финанси, той е средство за управление на финансовото стопанство, за балансирано развитие на икономическите отрасли.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.