Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


Функции на бюджета
Функциите са три:
- Осигоряване на ресурси за задоволяване на обществените потребности
- Регулиране разпределянето на брутния вътрешен продукт
- Съдейства за стабилизирането на икономиката

Принципи за изграждане и функциониране на бюджета
1. Общи материални принципи:
- Ограниченост на приходите;
- Степенуване на разходите;
- Съгласуване на потребностите и средствата;
- Икономически принцип;
2. Финансово технически принципи:
- Пълнота на бюджета - изисква се в бюджета да включат всички приходи и разходи, различава се екстензивна и интензивна пълнота на бюджета. При екстензивна всички приходи и разходи се включени в пълен обем или така наречения бруто-бюджет. При интензивната пълнота на бюджета се отразява само салдото, тоест разликата мезду приходите и разходите, тоест нето бюджет;
- Точност на бюджета - всички приходи и разходи следва да бъдат много точно изчислени във момента на изготвянето на проекто бюджета;
- Реалност на бюджета - тоест да бъдат включени реалните потребности за разходи и оптималните възможности за приходи;
- Единство на бюджета;
3. Бюджетно равновесие - да не се допуска високи стойности на бюджетния дефицит за да не изпадне държавата в условие на инфлациа.
4. Класификация на бюджета - тоест класификация на бюджетните разходи по следните критерии:
- Цел на разходите;
- Ведомствена насоченост;
- Дейности за финансиране;
- Предмет на разходите;
На основата на тези критерии разходите в бюджета са класирани в така наречените групи, раздели, дейности и параграфи.
Група

Раздел
Раздел
Дейност
дейност
дейност
"""
"""
"""


Бюджетен период
Когато бюджетния период не съвпада с бюджетната година означава, че народното събрание не е съгласно с предложения проекто бюджет, тогава се преминава към бюджета от миналия период до приемането на новия.

Видове бюджети:
В зависимост от обхвата:
- Централен (републикански) бюджет - обхваща приходите и разходите на централните органи на държавната власт и управление. Бюджетите на отделните министерства които са съставни части на централния бюджет се наричат частни или съставни бюджети. Разглеждат се и специални бюджети(бюджета на фонд обществено осигуряване и фонд здравно осигуряване). Съществува инзвънреден бюджет - при случайно възникнали разходи чието покриване става с извънредни приходи (пригласува се).
- Допълнителен бюджет - допълва редовния бюджет предизвиква се от неточности на бюджета.
- Местни бюджети (общински)
- Други видове бюджети са брутен и нетен бюджет - брутния са само чистите приходи и разходи. Нетния бюджет е равен на държавния бюджет минус съставните бюджети
- Смесен - съдържа както брутни, така и нетни приходи и разходи > постъпленията от различни данъци по правило се посочват в брутният им размер, а приходи от стопанска дейност на държавата, когато предприятията са автономни се отразяват в нетен размер.
От гледна точка на изпълнение бюджетите биват:
- Текущ бюджет;
- Бюджет за изминал период;
Бюджетна дванадесетина - практикува се тогава когато бюджета не е приет от законодателя на време, а новият бюджетен период е започнал. В този случай за база се взема или вземат данните от всеки месец на изминалата година или на миналия бюджет докато се приеме новия.
Нови видове бюджети :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.