Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


- национален бюджет - обхваща всички постъпления и разходи на цялото национално стопанство. Държавния бюджет е част от националния;
- консулидиран бюджет - държавния бюджет плюс бюджета на съдебната власт: бюджет на съдебната власт - ТОЙ Е САМОСТОЯТЕЛЕН И СЕ ГЛАСУВА ОТДЕЛНО, в приходната част са включени всички постъпления от дейноста на съдебните органи и разходите за тяхната издръжка. Бюджета на съдебната власт е създаден от два вида бюджети:
1. Бюджет на висшия съдебен съвет;
2. Бюджетните сметки на органите на съдебната власт;

Тема. 5 Организация на бюджетния процес. Съставяне, приемане и изпълнение на държавния бюджет.

(закон за устройството на държавния бюджет '' ЗУДБ")
Във финансов и технически аспект бюджетът е сбор от цифри и таблици, то е сметка за приходи и разходи на държавата за една година, неговото изграждане е свързано с определени процедури и технологии. Тези процедури се приемат със закон и конституционно регламентиране, независимо от това че във всяка страна има различна технология имаме общи основни принципи които са общовалидни. Понятието бюджетен процес е свързано със следните процедури:
- Изготвяне на проекто бюджет;
- Разглеждане от народното събрание;
- Приемане;
- Изпълнение;
- Приключване;
Сроковете на всички тези етапи са регламентиране в закона за държавен бюджет. Изпълнението на бюджета е обект на системен контрол осъществяван от министерство на финансите и сметната палата.

Съставяне на проекто бюджета
Началото на бюджетния процес се поставя със специални директиви и оказания по изготвянето му дадени от министъра на финансите, това се нарича откриване на бюджетната кампания. Основа за съставяне на бюджета за предстоящата година е бюджетната прогноза. Новия закон за държавен бюджет задължава министерство на финансите да съставят бюджетна прогноза за три години напред. Бюджетната прогноза представлява предварителна оценка за приходите и разходите на бюджета. Със съставянето на бюджетната прогноза се поставя планова основа на бюджета, чрез която министъра на финансите ежегодно изпраща до държавните органи бюджетни насоки с които дава указания и определя срокове за изпълнение на поставените задачи, ето защо е необходимо бюджетната прогноза да бъде за по-дълък период. Съществуват няколко метода за съставяне на бюджетна прогноза:
- Автоматичен метод - копира се стария бюджет;
- Метода мажорация - аналогичен е с предходния;
- Минорация - означава увеличение или намаление на приходите или разходите на стария бюджет основани на реални изменения в стопанският живот;
- Статистически метод - метод на осреднените величини;
- Метод на непосредствените оценки - отчита се фактическото положение за изтеклите месеци от текущата година, оточнява се очакваното изпълнение до края на годината и на тази основа се проектират приходите и разходите за следващата бюджетна година;

Обсъждане и приемане на проекто бюджета
Целта на обсъждането е да се преодолеят и изгладят разногласията между министерство на финансите и останалите министри, така бюджета се превръща в бюджет на цялото правителство. Проекто бюджета се внася за разглеждане от законодателният орган. Срокът за внасяне е регламентиран със закон. Нашият закон задължава министерски съвет да представи разгледания и приет бюджет не по-рано от два месеца преди настъпване на новата бюджетна година (крайна дата 30. Октомври). Освен държавния бюджет заедно с него правителството разглежда още два бюджета: социалното осигуряване и здравното осигуряване. След като приеме трите бюджета министерски съвет внася трите бюджета за разглеждане и утвърждаване от народното събрание по пълната бюджетна класификация. Към приетия бюджет се прилагат множество анализи обосновки, таблици по които парламента приема бюджета, ако възникнат разногласия по приемането на бюджета има две решения по конституциа:
1. Оставка на правителството и съставяне на ново и изготвяне на нов бюджет от новото правителство;
2. Разпускане на парламента, провеждане на нови парламентарни избори, ако не достигне време да се изготви бюджет се преминава към бюджетна дванадесетина;

Изпълнение на бюджета
Под изпълнение подразбираме редовното събиране на приходи и ритмичното финансиране на утвърдените разходи, тоест говорим за изпълнение в приходната и разходната част на бюджета. Редът на събиране е регламентиран чрез съответните данъчни закони, ето защо за изпълнение на приходната част говорим и имаме предвит касово изпълнение на бюджета, тоест събиране на данъци и неданъчни приходи(таксите,глобите,актовете). Изпълнението на разходната част на бюджета е свързано с няколко основни момента:
1. Стриктно спазване на структурата на разходите утвърдена от законодателният орган, разпределението по тримесечия, откриването на така наречените бюджетни кредити, тоест предоставяне на бюджетни разходи в рамките на утвърдените суми за задоволояване на обществени потребности;
2. Възлагане изпълнението на държавен бюджет - министерски съвет организира изпълнението на бюджета чрез министерство на финансите и държавните органи които са първостепенни разпоредители със бюджетни средства;
3. Висшият съдебен съвет които организира изпълнението на бюджета на съдебната власт чрез върховния касационен съд, върховния административен съд, съдилищата, върховна прокуратура и национална следствена служба (първостепенни разпоредители)
Разходите се извършват до размера на постъпилите приходи в републиканския бюджет. Превишаването на разходите довежда до бюджетен дефицит. Всяко правителство допуска и защитава размера на бюджетния дефицит. Бюджетът е превеждане на приходите и разходите на държавата през бюджетната година. По някога предвижданията не се изпълняват, ето защо тези предвиждания изискват гъвкавост при изпълнението на бюджета. Прехвърляне на кредити от един бюджет на друг са мерките които министерство на финансите препоръчва при условие че не се нарушава бюджетното равновесие, друга мярка са корекция по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители(общините). По определен ред министерски съвет или висшия съдебен съвет могат да одобрят допълнителни средства от резерва.

Приключване на бюджета и отчета на изпълнението му
Съществуват два начина на приключване на бюджета:
1. Бюджетна жестия - представлява приключване на бюджета на последния ден на последната бюджетна година. Установява се фактическата сума на бюджетните приходи и разходи, закриват се бюджетните сметки по стария бюджет и от новия първи ден на новата година се откриват новите бюджетни сметки за новия бюджет. Несъбраните приходи се прехвърлят като "недобри" по новия бюджет неизползваните средства остават като бюджетен излишък;
2. Бюджетна екзерсис - означава ликвидационен период от един то три месеца в рамките на който успуредно се упражняват два бюджета стария и новия, целта е да се изпълни на сто процента приходната част на стария бюджет. След приключване на бюджета се съставя отчет за изпълнението му, този отчет е сбор от отчетите на автономните бюджети (съдебната власт и осигурителните звена). Годишния отчет за изпълнението се разглежда от министерски съвет

Разпределение на приходите и разходите между отделните бюджетни звена. Финансово изравняване
Основните бюджетни звена са две: централен държавен бюджет и бюджет на местните органи на власт и управление. Приходите на бюджета могат да се разграничат на:
1. Собствени приходи - тоест такива които са събрани от съответното бюджетно звено;
2. Разпределяеми приходи - такива които се разпределят между отделните бюджетни звена;
3. Дотации, субсидии, субвенции:
- Дотация - форма на безвъзмезно предоставяне на финансови средства от висшестоящите към нисшестоящите звена за балансиране на недостига на бюджетни средства;
- Субсидия - това е дотация с целево значение, тоест с тези средства се финансират предварително оточнени и утвърдени мероприятия;
- Субвенция - означава допълване на недостига на собствени средства и финансово подпомагане за финансиране на важни дейности и мероприятия;
Тема 6. Източници за осигуряване на финансови средства на държавния бюджет и метода на събирането им
Държавата изпълнява важни функции и осъществява широко мащабна дейност поради което извършва огромни разходи(40 - 55% от брутния вътрешен продукт) поради това следва да се разгледат два въпроса:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.