Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


ема 1.Основни функции и задачи на фирмените финанси
- Да предоставят инструмент за избор на дългосрочна инвестиционна стратегия за фирмата;
- Да очертаят източниците на приходи и възможностите им за финансиране на инвестициите;
- Да съдействат за осигуряване на краткосрочна ликвидност за текущи разплащания.
Инстрменти за изп.на ф-иите на фирмата : 1.Счетоводен баланс на фирмата
2. Отчет за приходи и разходи (ОПР)
Счетоводният баланс на фирмата се състои от две части - активи и пасиви, които се представят в т.нар. Т-сметка.
Активи са всичко, което е собственост на фирмата, т.е. което се притежава от фирмата. Те се представят в лявата страна на Т-сметката. Чрез активите си фирмата осъществява стопанска дейност и осигурява доход на:
(1) Заетите във фирмата лица
(2) Акционерите във фирмата (собствениците на
фирмата).
Текущи активи
Дълготрайни и дългосрочни активи
Краткотрайни и краткосрочни активи

Пасивите представят източниците на средства (финансови ресурси), които правят възможно съществуването на активите. Инвеститори са лицата и субектите, които предоставят (притежават) използваните от фирмата финансови ресурси.
Пасивите се записват в дясната страна на
Т-сметката.
Текущи пасиви
Дългосрочен дълг
Акционерен капитал

Тема 8 . Нелинейни методи - експоненциално намаляващи амортизации.
Най-често нелинейните методи за определяне на амортизационните норми са дегресивни, т.е. предполагат по-висока амортизация в началото на експлоатационния период и постепенното му намаляване с времето
По-широко разпространение на дегресивния тип методи за определяне на амортизациите са получили два метода:
(1) Метод на снижаващия се остатък
(2) Кумулативен метод.
При метода на снижаващия се остатък отделените амортизации по време на производствена експлоатация на конкретния актив намаляват с годините.

със С означим първоначалната стойност на актива,
а с At - амортизацията в година t. Приемаме, че активът ще се експлоатира общо Т години.
За общия период на експлоатация сумата от амортизационните отчисления следва да покрие първоначалната стойност на актива, т.е.
A1 + A2 + A3 + ... + AТ = С , или

Изискването е амортизационните отчисления да намаляват с годините. В общия случай съществуват две възможности:
1.Амортизационните отчисления намаляват ежегодно с постоянен темп (експоненциално-намаляващи амортизации);
2.Амортизационните отчисления намаляват ежегодно с постоянна стойност (линейно-намаляващи амортизации);
При експоненциално-намаляващи амортизации имаме:
A1 = α0. A1
A2 = α1. A1 (0 ≤ α ≤ 1)
A3 = α.A2 = α2. A1
A4 = α.A3 = α3. A1
A5 = α.A4 = α4. A1

..............................
Aт = α.Aт-1 = αт-1. A1 , или

сума на геомет.прогресия:

Формулата
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.