Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


 Валутен Борд

Валутният борд има 15 годишна история от 1997 до сега. Той се състои от 3 основни компонента: златно валутен резерв (ЗВР), фиксирания валутен курс (ФВК), парите в обращение (ПО);

±ЗВР*ФВК=±ПО

ФВК = 1,95583

ЗВР - 30% чуждестранна валута, 11% монетарно злато, 59% чуждестранни ценни книжа

ПО - 31% банкноти и монети, 19% задължения на търговските банки, 24% държавен фискален резерв, 26% пари на ЦБ

Валутният борд е по-скоро абстрактно понятие, т.е. не се състои от хора.

Пр. Въпрос - кои са компонентите на валутния борд?

Система на задължителните минимални резерви (ЗМР) - задължава ТБ да заделят ресурси за всеки привлечен от тях ресурс (в момента е 10%). Тези резерви не се променят често и това обикновено става с решение на ЦБ. Играят съществена роля при стимулирането на ТБ или обратното (ограничения към ТБ за предлагането на кредити).

ΔD/r (%) = D

ΔD - порастване на депозитите

r - процент задължителни резерви

ТБ 'Х'
А
П
100 (ЗМР)

900 (кредити)
1000

900


Изчисляване на бъдеща стойност с проста лихва:

FV=CF*(1+r*n)

10000*(1+0.06*3)=11800

Изчисляване на бъдеща стойност със сложна лихва:

FV=CF*(1+r)^n

10000*(1+0.06)^3=10000*1.191016=11910.16

Едномесечен (месечен) срочен депозит (щом е срочен => сложна лихва):

FV=CF*(1+r/m)^(n*m)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.