Лекции по система на националните сметки


Категория на документа: Финанси


Както всеки баланс, така и балансът на междуотрасловите връзки има формата на таблица. Тази таблица е полезна на икономическите изследвания до толкова, доколкото обективно съществуващите връзки и зависимости между икономическите агенти са представени в интегриран вид. По отношение на всеки икономически обект могат да се възприемат две гледни точки и да се опише неговото поведение в качеството му на производител или на потребител. Това е необходимо, но не и достатъчно условие за анализа на текущата икономическа ситуация и за разработването на прогнози и анализи. Възниква проблемът за формализирането на зависимостите между елементите на икономическата система и тези извън нея при статичния и при динамичния аспект на междуотрасловите връзки. Отчетната информация трябва да се включи в модели, които дават възможност, на базата на интеративността да с еразработват варианти за бъдещото състояние на връзките между икономическите агенти.

Междуотрасловите връзки, разглеждани в статичен аспект могат да се формализират чрез система линейни у-ния. Общият вид на системата от линейни уравнения е следния:

x1=a11x1+a12x2+a1ixi+a1jxj+a1nxn+y1

x2=a21x1+a22x2+a2ixi+a2jxj+a2nxn+y2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Всяко едно у-ние може да се разгледа като баланс на брутната п-ция на съответния отрасъл поизводител. Ако обемът на производствената в отрасъл i, използвани в отрасъл j се раздели на брутната продукция на отрасъла потребител - xj, ще се получи коефициент , който изразява разхода на продукцията на отрасъл производител i за единица продукция на отрасъл потребител j. Този коефициент се нарича коефициент на преките разходи. Системата линейни у-ния, описващи статичния аспект на междуотрасловите връзки се представя със следната формула X=AX+Y. X-AX=Y е единичната матрица, А-матрица на коефициентите на преките разходи, Х е векторът на брутната продукция, Y е векторът на крайната п-ция.
Решението на матричното у-ние по отношение на вектора Х е X=(Е-A)-1.Y.

Алгоритъм за решение на системата от уравнения.

За да се реши с-мата уравнения описваща статичния аспект на МВ е необходимо да се премине през следните етапи:

1)Задава се матрицата на коефициентите на преките разходи.

2)Задава се векторът на крайната п-ция, съдържащ крайната п-ция на всички отрасли от 1 до n.

3) Намира се матрицата (Е А)

4) Следва да се изчисли (Е-А)-1 . За тази цел трябва да се докаже, че (Е-А) не е особенна матрица, т.е нейната детерминанта е различна от 0. За да се намери (Е-А)-1 необходимо е да се изчилси адюнгираните количества към всички елементи на (Е-А). 5) Обратната матрица на (Е-А) се умножава по вектора Y, за да се получи вектора на брутната п-ция Х.

Икономическа интерпретация на решението на системата линейни уравнения.

Всяко едно от уравненията в с-мата линейни уравнения може да се разгледа като баланс на брутната п-ция на конкретен отрасъл производител. Ресурсната част на баланса включва брутната п-ция произведена през годината, а разходната-различните форми и направления в които тя се изпълнява. От това следва, че обемът на брутната отраслова п-ция ще зависи от няколко фактора.

1) Първият фактор е обемът на брутната п-ция на отраслите потребители. Влиянието на този фактор съответства на логиката на маркетинговата концепция. Според нея какво и колко ще произведе и при какви условия ще реализира продукцията си производителят е функция от поведението на потребителите.

2) Вторият фактор е търсенето на пазарите на крайните потребители на международните пазари.

3) Третият фактор са техническите коефициенти aij .Те характеризират текущите производствени условия и са своеобразен коректив между търсенето от страна на организациите потребители и предлагането от страна на производителите.

Влиянието на 3-те фактора може да се представи с пример. С хi означаваме производството на електроенергия. Търсенето и ще се влияе от следните фактори.

1-во брутната п-ция на отраслите потребители на електроенергия. Тъй като те са много, ако през дадена година брутната продукция е с голям обем, или с тенденция за нарастване, то при равни други условия търсенето на електроенергия през периода ще бъде също голямо, а тененцията - към неговото увеличаване.

2-ро текущото извън произв потребление на електроенергия. В този случай обект на оценка е поведението на пазара на крайните потребители. Мащабите на извънпроизводственото потребление се детерминират от два основни параметъра: потребностите на купувачите и текущата им покупателна способност. Прогресивното изменение на двата параметъра попринцип обуславя повишеното търсене на електроенергия от страна на отделните лица и домакинства.

3-то коефициентът на преките разходи. Те характеризират степента на ефективност при използването на електроенергията. В този смисъл коефициетите са качествени характеристики, които определят формата и интензивността на връзките между производителите и потребителите на електроенергия.

Зависимости между брутната крайната и междинна продукция от една страна и технческите коефициенти от друга определят следната икономическа интерпретация на решението на с-мата линейни уравнения. Крайната продукция дефинира целите, които се поставят пред икономиката. Всеки елемент на крайната продукция е израз на специфична потребност, предявявана от различни пазарни структури. В зависимост от разнообразието на потребностите и степента на финансовата им осигуреност производителите трябва да произвеждат по-големи или по-малки обеми продукция от съответен вид. Техническите коефициенти са вторият параметър, който детерминира обема и структурата на брутната продукция от даден вид. Тези коефициенти изразяват едно от условията на производството- колко ефективно се изразходват за единица продукция суровините, материалите, горивата, енергията, деловите услуги. Коефициентът на преките разходи представляват използването само на един от факторите на производството и не може да се твърди, че чрез стойносттите им се дава достатъчно точна оценка за ефективността.

15.Динамичен модел на междуотрасловите връзки. Система диференциални уравнения. Система диференчни уравнения. Алгоритъм на решение. Икономическа интерпретация на решението.

Проблемът за същността на динамичния аспект на междуотрасловите връзки и за разработването на модел за тяхното формализиране възниква когато се поставя задачата за описването,анализа и прогнозирането на връзките между производителите и потребителите в съседни производствени периоди.Икономическият оборот е съвкупност от взаимно свързани икономически опреции ,които се реализират във времето.Съгласуването на операциите във времето е важно условие за балансирането им във всяка взета отделна година.В тази връзка възникват два важни въпроса:

1.Кой е носителя на междуотрасловите връзки във времето?Това е резултата от ик.дейност,който е създаден в определена година,но ще бъде използван в следващи години.Той е съвместим с икономическия оборот,от който идва и с оборотите,към които е ориентиран.Такива характеристики притежава натрупването.Прирастът на активите( натрупването) се свързва с увеличаването на продукцията в дадена година.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по система на националните сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.