Лекции по система на националните сметки


Категория на документа: Финанси


2. Вторият въпрос спрямо натрупването ,е какъв да бъде размерът му.Основните ф-ри които определят размера на прираста на активите,са следните:

●мащаб на увеличението на продукцията(разглеждан от макроикономическа гледна точка този фактор се свързва с ик. Динамика- темпа на растеж на БВП)

●технич. характеристики и ефективността при използването на допълнително вложените активи(доколко е ефективно натрупването като цяло и по отделни елементи се определя чрез показателите на коефициентите на пряка прирастна капиталоемкост)

●размер,структура,технически характеристики и степен на използване на активите,създадени до дадения период - изходна база , от която зависят икономическата динамика и допълнителните вложения

Заключението,че натрупването е носител на връзките м/у отраслите в съседни производствени периоди,както и това,че то е функция на икономич.динамика,е основанието междуотрасловите връзки в динамичен аспект да се формализират чрез система от линейни диференциални уравнения.
Общ вид на системата линейни диференциални уравнения:
Системата линейни диференциални уравнения коректно отразява динамичния аспект на междуотрасловите връзки.Натрупването се формира от продукти произведена в дадена година,а се обвързва с прираста на продукцията на отраслите потребители за следващата година.По този начин синхронните връзки,характерни за статичната система,се променят в диахронни.
Всяко уравнение в системата е баланс на брутната продукция на съответния отрасъл.Разполагаемите ресурси,изразени чрез обема на брутната продукция се използват в следните направления:

1-то направление-е текущото производствено направление - каква част от брутната продукция ще се използва в това направление зависи от мащаба на текущото търсене от потребителите ; както и от разходните коефициенти.
.2-то- е натрупването.То се определя от една абсолютна(прирастът на брутната продукция на отраслите потребители) и една относителна величина(коефициентите на пряка прирастна капиталоемкост).
3-то направление включва експорта и крайното потребление.Зависими са от пазара на крайните потребители и от международните пазари.
Използване на системата линейни уравнения при разработването на анализи -брутната продукция е причина, а мащабът на използването и в различните си форми следствие.
Системата линейни уравнения за изработване на прогнози:В какъв обем и в каква отраслова структура трябва да бъде брутната продукция, за да се постигне предварително формулираната цел.Ролята на целта се изпълнява от крайната продукция, която с характеристиката си на независима променлива детерминира обема и структурата на брутната продукция.
Новата форма на зависимост м/у брутната и крайната продукция определя по-различна икономическа логика на решението на системата.Тя предполага на първо място да се формулира целта,която ще се преследва, т.е. необходима е входяща информация за обема и структурата на крайната продукция.Информацията се осигурява на база на прогнози на бъдещето поведение на пазара на крайните потребители и на външните пазари.След формулирането на целите вторият вид входяща информация е за техническите коефициенти-коефициента на преките разходи и коефициента на пряка прирастна капиталоемкост. Източници за тях са прогнозите и резултатите от техниката и технологията и от приложни научни разработки,подлежащи на внедряване.

При изграждането на системата диференчни уравнения се изисква да се решат най-малко 2 основни въпроса.1-ят е за продължителността на периода,за коийто се разработва системата.При избора на продължителността на периода се търси оптималното отношение м/у необходимото и възможното състояние на икономиката.2-ят въпрос е за начина по който се обвързват уравненията за различните периоди.Това условие е задължително и е доказателство за динамичния характер на системата.Носител на връзките между икономическите субекти през различните производствени периоди е натрупването.
Решението на системата диференчни уравнения не показва само логическата последователност на управленските дейности при прогнозиране на икономиката като цяло или на отделни сектори от нея.То представя цялостната философия на управленския процес в пазарни условия.

Брутната продукция се реализира на различни пазари и се използва по различни начини.От тук следва и въпроса: Брутната продукция на търсенето на кои потребители се явява функция?Могат ли това да бъдат пазарите на организационни потребители, които купуват част от произведените икономически блага за текущо производствено потребление?Отговорът на въпроса е не.Независимо ,че от гледна точка на конкретен производител видът на пазара съобразен с предмета на неговата дейност, няма такова значение.

Може ли за аргумент на брутната продукция да се приеме натрупването?Прирастът на активите е едно от условията за икономически растеж.При условие , че прирастът на продукцията не може да се постигне със съществуващите активи, закономерно е те да се увеличават.В тази връзка е и следния извод- текущите финансови резултати не могат да регламентират мащабите и структурата на прираста на активите ( това е в противоречие с логиката на стратегическото управление).

Експортът и съответстващия му импорт чрез своето салдо влияят не само върху съвкупните финансови резултати за дадена година.Чрез вноса и износа,пряко или по косвен път се удовлетворяват потребностите на крайните потребители в страната.

Основният аргумент,който трябва да обуслови обема и структурата на брутната продукция,е търсенето на пазара на крайните потребители.Търсенето на останалите пазари(външни и вътрешни) само формира условията(материални и финансови) за производството и вноса на материални блага и услуги за крайните потребители.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по система на националните сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.