Лекция по финанси


Категория на документа: Финанси


ВЪПРОС 1
ПРОИЗХОД И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСИТЕ

1. Възникване и еволюция на финансите.

Възникването на финансите е изцяло свързано с възникването и развитието на държавата. Самото понятие финанси става популярно през средновековието и означава приключване, край, в това число и на парични отношения или изплатени парични задължения.

Под финанси и финансови отношения дълго време са се разбирали отношенията по повод акумулирането на средства в хазната и тяхното изразходване за изпълнение функциите и задачите на държавата.

Първоначално тези отношения са имали не във всички случаи парична форма, т.е. осъществявали са се посредством натурални сборове, трудова повинност, привилегии и др. В последствие, с развитието на стоково-паричните отношения придобиват изцяло парична форма.

Като наука финансите се отделят от Икономическите теории през 19 век като първоначално техен предмет са били държавните приходи, държавните разходи и държавният бюджет.

Пред 20 век значително се променят предметът и обхватът на финансовата наука. След втората половина на 20 век в обхвата на финансите се включват всички парични потоци - приходи и разходи не само на държавата, но и на предприятията от финансовия и нефинансовия сектор, както и на физическите лица.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1:

Финансите представляват съвкупност от икономически отношения по повод акумулирането, разпределението и използването на парични ресурси в централизирани и децентрализирани парични фондове.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2:

Финансите представляват парични потоци, постъпления и плащания на физическите и юридическите лица, на държавните институции, които се осъществяват както в рамките на националното стопанство, така и извън него.

2. Функции на финансите.

Финансите изпълняват общи функции, характерни за всичките им звена и специфични функции, които са характерни за отделните звена на финансовата система.

Общите функции са разпределителна и контролна.

Разпределителната функция е свързана с това, че чрез финансите се разпределя и преразпределя брутният вътрешен продукт /БВП/ и националният доход. Това разпределение се осъществява чрез различни данъци, данъкоподобни методи, специфична структура на разходите и т.н.

Контролната функция се осъществява успоредно н разпределителната по повод гарантиране интересите на отделните субекти във финансовата система. Изразява се чрез съответното законодателство и по-конкретно в Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси /ЗПФ/, Закон за сметната палата и Данъчно процесуален осигурителен кодекс /ДОПК/.

Данъчните закони са Закон за БНБ, Закон за кредитните институции, Закон за публичните финансови институции и др.

3. Финансова система.

а/ традиционен подход:

* държавен бюджет - всъщност най-обхватното понятие, свързано с публичните средства е понятието консолидирана фискална програма /КФП/. Тук се включва държавният бюджет, общинските бюджети, консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване /ДОО/, бюджета на НЗОК и др.
** - към нефискалните финанси в случая отнасяме само осигуряването в частни осигурители фондове. Организираното чрез държавата държавно обществено осигуряване /ДОО/ се отнася към фискалните финанси.

б/ съвременен подход - известно е, че националното стопанство може да се представи като система от 4 сектора:

- сектор домакинство;

- бизнес сектор;

- сектор държава;

- сектор чужбина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.