Лизингови и факторингови сделки


Категория на документа: Финанси
по "Банкови сделки"

на тема:

"ЛИЗИНГОВИ И ФАКТОРИНГОВИ СДЕЛКИ НА БАНКИТЕ"

Изготвил: Деница Тодорова Георгиева
I курс ФБД
фак. № 132128120007 Проверил: доц. д-р Б. Кръстев

Пазарджик
2014 г.

1. Участието на банките в лизингови сделки

През последните няколко десетилетия лизингът се утвърждава като една от основните активни банкови операции. Лизинговата дейност е алтернативна на кредитирането, тъй като банките предоставят финансиране на свои клиенти срещу сключен с тях договор за лизинг.

Лизингът е договор, по силата на който лизингодателят се задължава да предостави за ползване определена вещ срещу възнаграждение.

Страни по договора са лизингодателят и лизингополучателят. Характерна особеност на този договор е, че е двустранен и възмезден. Основните задължения на лизингодателя са да предаде вещта, да я монтира, въведе в действие и поддържа в състояние, годно за ползване за сметка на лизингополучателя и да прехвърли, ако е уговорено, собствеността върху вещта.

Лизингополучателят се задължава да получи вещта, да я ползва съобразно нейното предназначение, да плаща лизинговите вноски и да я върне след изтичането на срока на договора, ако не е уговорено друго.

Предмет на лизинговите сделки са различни дълготрайни активи, като машини, оборудване, недвижими имоти, самолети, автомобили и др. У нас са познати два основни вида лизинг - оперативен и финансов, като банките могат да сключват сделки, свързани само с финансовия лизинг.

Оперативният лизинг на практика е договор за наем, при който наемателят не получава правото на собственост върху актива, обект на лизинговата сделка. Срокът на този договор не е ограничен във времето.

Финансовият лизинг е договор, който задължително съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя. При него всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива, се прехвърлят върху лизингополучателя. Срокът на договора е съобразен с полезния срок на използване на актива и прехвърлянето на собствеността се извършва след изтичането или в края на срока на лизинговия договор. Този договор се сключва в писмена форма, като подписите на страните по него се заверяват нотариално.

При сделките, свързани с финансов лизинг, участват три лица - лизингодател, лизингополучател и трето лице, което е доставчик на обекта на лизинга. Между тях се сключват два отделни договора. Единият е за продажба на обекта на лизинга от доставчика на лизингодателя, а вторият е за лизинг между лизингодателя и лизингополучателя.

Една от разновидностите на финансовия лизинг е обратният лизинг (sale and leaseback). При него лизингополучателят и третото лице съвпадат. В този случай третото лице продава обекта на лизинга на лизинговата компания. Тя му заплаща покупната цена и след това сключва с него лизингов договор, като му предоставя за ползване на лизинг същото оборудване. Така се намалява потребността от оборотни средства на лизингополучателя, като същевременно се запазва неговата кредитоспособност.

Участието на банките в лизинговите сделки става по два начина - пряко и непряко. В този смисъл са познати два вида банков лизинг - пряк и непряк.

При прекия лизинг банката встъпва в ролята на лизингодател. Тя придобива оборудването от даден производител или доставчик и го отдава на лизинг. По този начин лизингополучателят получава производствените активи и започва да ги използва по предназначение, като заплаща на банката дължимите лизингови вноски. Обезпечението по тази сделка е самото лизингово оборудване. Този лизинг е известен в специализираната литература и като директен лизинг и е представен схематично на следващата фигура №1

Банка
лизингодател
Лизингополучател
Доставчик
Лизингов
договор
Лизингово оборудване
Лизингови вноски
Договор за
продажба

Фигура №1 Пряк банков лизингСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лизингови и факторингови сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.