Маркетинг на финансовите услуги


Категория на документа: Финанси


Маркетинг на финансовите услуги - банков маркетинг

Увод

Въпросите, свързани с анализ на спецификата и същността на банковия маркетинг са от изключително значение сега - в условията на криза, когато погледите на надзорните и публичните органи са обърнати към банковата сфера и нейната стабилност - от една страна -и от друга страна - когато конкуренцията в банковото дело нараства. Това предполага коментар на въпросите, свързани със същността на банковия маркетинг и възможностите за неговото оптимизиране.

Цел на настоящата курсова работа е да разгледа някои специфични въпроси на маркетинга на банковите предприятия, като от теоретична гледна точка се разискват въпроси, свързани с маркетинг - микса на банките и взаимоотношенията, които те изграждат с клиентите си.

1. Продуктова политика на банките

Продуктовата политика в банковата дейност е конкретизация на маркетинговата политика по отношение на банковите продукти и услуги, като елемент на маркетинговия микс. С нейна помощ се установява какъв продукт търсят клиентите, както и възможността на банката да представи точно този продукт, съобразно законовите норми и финансовите възможности / стратегия на банката.

От управленска позиция продуктовата политика е преди всичко процес на вземане на решения, свързани с изграждането и реализирането на взаимносвързани продуктови стратегии и предлагането на пазара на разработените с тяхна помощ финансови продукти или услуги / посреднически, комисионни, лизингови и други.

Важно е да се отбележи, че самото реално изработване на продукта и свързаната с него политика не с маркетингова дейност, респективно не е маркетингова продуктова политика.

Формирането на продуктовата политика на банковото предприятие изисква преди всичко да се определят нейните основни елементи.

Първият елемент на продуктовата политика е съвкупността от финансови продукти -кредитни и спестовни, предлагани на банковия пазар.

Основна задача на продуктовата политика на дружеството по този елемент е определянето и представянето на качествените и количествените характеристики на банковите продукти.

Вторият елемент са пазарните сегменти, които се определят с оглед удовлетворяване на потребностите от дадения продукт на целевата група потребители.

Офертите на банковите дружества трябва да се изграждат и основават на:
• проучвания за реалните и потенциалните потребители;
• проучванията по отношение на доходите и културата на спестяване на тези потребители;
• проучвания за оценките на реалните и потенциалните потребители относно полезността на предлаганите услуги.

Третият елемент е позицията на банката с оглед завоюване на нови и разширяване на съществуващите пазарни дялове.

Основна задача на продуктовата политика на банката по този елемент е набиране на обективна информация и определяне на:
• нивото на проникване на банковите продукти на пазара;
• поведението на участниците в пазара и пазарната среда;
• собствената позиция на банката на този пазар и пр.

Продуктовата политика на банките се разработва на два взаимносвързани етапа:
• етап на разработване на стратегии за отделни продукти;
• етап на разработване на стратегии за продуктовия микс на банката.

Продуктовата политика на банките предполага комплексното използване на отделните продуктови стратегии, известни от маркетинга, като банките трябва да се съобразяват със законовите изисквания за поддържане на капитал, както и разбира се -търсенето на конкретните услуги, съобразно доходите и/или потребностите на банковите клиенти.

2 . Ценова политика

Ценовата политика е съставна част от общата маркетингова политика.

Отнася се до определянето на "цената" на продукта (банковата услуга) като елемент на маркетинговия микс (инструментариум).

Процесът на ценообразуване, погледнат от много страни, е уникален и има краен резултат, който е част от едно по-обширно маркетингово усилие. Самият продукт, вероятно повече от всеки друг елемент, определя жизнеспособността на дадена цена. С всичките си допълнения продуктът определя относително качество, което пък показва равнищата, на които цената може да се плъзга по повърхността, да прониква или да остане неутрална на даден пазар. Ефектът от един продукт върху други от продуктовата линия на фирмата изисква известни приспособления, които да гарантират, че цената максимизира общата печалба, а не само печалбата от индивидуалното ценообразуване на продукта.

Характерна особеност на ценовата политика в банковия сектор е нейният сравнително динамичен характер.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг на финансовите услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.