Международни финанси


Категория на документа: Финанси


Разходи свързани с участието в паричен съюз 21
Характеристики на европейския паричен съюз 21
ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ 22

22 май – Контролно
Международни финанси

Особености на цикличното развитие на световната икономика от 90-те години на 20 век до момента
1. Циклични и структурни кризи
А) Циклични кризи
Те се свързват с икономическата активност и бизнес цикъла, който преминава закономерно през пикове и спадове. Тези кризи са краткосрочни и се проявяват в мащаба на цялата икономика. Предизвикват се от масово краткосрочно свръхпроизводство (свръхпредлагане) в повечето отрасли на икономиката. На съвременния етап се съкрати продължителността на един цикъл и преминаването от една фаза в друга става по-плавно и незабележимо (с изключение на кризата от 2008-2010г.). От началото на 21 век те започват да се проявяват и като резултат на натрупването на излишни производствени мощности
Б) Структурни кризи
Те са средно и дългосрочни по своя характер и се предизвикват от радикални изменения в международното разделение на труда, геополитически изменения, трансформационни кризи и други. Те обхващат един или няколко свързани отрасли в една икономика. Те се предизвикват както от свръхпроизводство, така и от свръхпотребление.
2. Цикличната криза от 1993-1994г.
Кризата започва в края на 1992г. в САЩ поради прекратяването на военните поръчки и липсата на достатъчно време, ресурсите които са били насочени във военно-промишления комплекс да се разпределят обратно в другите отрасли на икономиката. След това кризата обхваща Западна Европа в резултат на огромните бюджетни разходи които прави Германия с цел изравняване на стандарта на живот в Източна и Западна Германия след обединението им. Японската икономика се оказва най-засегната, тъй като започва да „страда“ от хронично ниска инфлация и висок дълг, който не спада под 240% от БВП на страната. На микро ниво кризата се проявява в свръх задлъжнялост на фирмите и домакинствата.
След 1993г. започва безпрецедентен икономически растеж в САЩ, който продължава рекордните 121 месеца и е известен като „Американско Чудо“. Главната причина за този растеж е индустриалната революция.
3. Азиатската финансова и икономическа криза от 1997-1998г.
Тя възниква в Югоизточна Азия в резултат на масова обезценка на националните валути на Тайланд, Южна Кореа, Сингапур и Хонконг. Основна причина е свръхкредитирането, сенчестото кредитиране и кредитирането на свързани фирми. Макроикономическите и външно-търговските индикатори на засегнатите страни остават стабилни през целия период. Последица от кризата е, че инвеститорите започват постепенно да се оттеглят от операции на валутните пазари и се пренасочват към търговията с акции на високо-технологични компании.
4. Цикличната криза от 2001-2003г.
Кризата е известна като „дот ком“ криза, защото започва със срив в цените на акциите на „сините чипове“ на фондовите борси в САЩ. Сривът се дължи на свръхкапитализацията на посочените компании. След това кризата обхваща и акциите на традиционните компании ( Utilities ) и поради обвързаността на всички пазари, кризата се разпростира почти мигновено до Европейския съюз и Япония. Незасегнати остават страните добиващи и изнасящи природни ресурси, включително и Китай.
След отминаването на кризата, инвеститорите решават да инвестират в недвижими имоти, защото смятат, че това е последният останал актив, който никога няма да загуби стойността си.
След 2003г. започва безпрецедентен икономически растеж в Китай, отчасти в Индия, и в Русия. Тези 3 страни се превръщат в двигател на световната икономика.
5. Световната финансова и икономическа криза от 2007-2009г.
Тя започва като ипотечна криза, бързо обхваща банковия сектор и реалната икономика. САЩ и Великобритания се възстановяват още в края на 2009г., но веднага след това изпадат в нова рецесия, която се нарича W-recession. Европейският съюз никога не се възстановява, освен Германия в някои периоди, и в отделни изолирани тримесечия – Италия, Ирландия и Испания.

Международни финансови центрове
1. Същност на международния финансов център
По своята същност, международния финансов център представлява съсредоточаване на банки и специализирани финансови институции, които осъществяват международни валутни кредитни и финансови операции по обслужване на световната търговия и движението на капиталовите потоци. За да може един финансов център да придобие качеството международност, той трябва да притежава следните характеристики:
А) Наличие на развити пазари (паричен, валутен и капиталов), които да осигуряват свобода на кредиторите и заемателите.
Б) Функциониране на ефективни финансови институции, които да канализират движението на капиталовите потоци.
В) Използване на стабилна резервна валута, която да се ползва с доверието на световната финансова общност.
Г) Гарантиране на безпрепятствено участие във финансовите операции.
Д) Използване на високотехнологична инфраструктура.
Съществуват следните типове финансови центрове:
А) Национални
Б) Регионални
В) Национални с международно значение (Офшорни зони) (Кипър, Лихтенщайн)
Г) Международни
По настоящем качеството на международност имат САЩ, Англия, Япония и страните от Европейския Съюз (преимуществено Германия, Франция, Холандия и Люксембург).
2. Ню Йоркски международен финансов център
Той е най-големият в света, поради редица обективни причини, като потенциал на икономиката, достатъчно капитал, развита банкова система и концентрация на финансовите ресурси. Утвърждаването му като такъв става след 2рата световна война. Структурата на този финансов център се състои от 2 части:
А) Финансови институции
- Ипотечни банки
- Търговски банки
- Филиали на чуждестранни банки
- Спестовни учреждения
- Пенсионни фондове
- Застрахователни компании
Не се включва ФЕД (Федералната резервна система).
Б) Финансови пазари
Финансовите пазари биват: краткосрочни и дългосрочниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.