Международни финанси


Категория на документа: ФинансиПлатежен баланс
Платежният баланс е основен макроикономически документ в който се отразяват извършените за определен период транзакции на резиденти на една държава с останалия свят (обикновено за 1 месец, едно тримесечие, едно шестмесечие или 12 месеца). Под икономическа транзакция се разбират потоците свързани с размяна на стоки, услуги или активи. Резидент е всяко физическо или юридически лице, което постоянно е установено в страната (като правило за повече от 1 година) независимо от гражданството или собствеността на капитала. Поради тази причина поделенията на транс-националните компании в приемащата страна и дългосрочните имигранти се смятат за местни лица, докато сезонните работници, дипломатите и туристите – НЕ. Платежният баланс се изготвя от централната банка в местна валута, както и в стабилна валута, която е подложена на по-слабо обезценяване. БНБ публикува платежния баланс на Република България в лева и в евро. Централните банки използват данни от съответните статистически служби (А в България и от евростат), като балансът се изготвя по стандартна методология и форма за всички страни членки на международния валутен фонд.
Платежният баланс предоставя обобщена информация за външноикономическото представяне на страната и за нейните международни парични позиции. При изготвянето на платежния баланс се прилага принципът на двойното счетоводно записване. По този начин всяка външноикономическа трансакция се представя с 2 записвания с еднаква стойност, но с противоположни знаци. Кредитните операции (намаление на актив/увеличение на задължение) водят до приток на чуждестранна валута и се записват с знак +, а дебитните операции (увеличение на актив/намаление на задължение) водят до отлив на валута и се записват със знак -.
Кредитни операции, които водят до постъпления на средства от чужбина са:
- Износът на стоки и услуги
- Преки и портфейлни инвестиции
- Получените дарения от чужбина
В дебитната част се записват операции като:
- Внос на стоки и услуги
- Подаръци за чужбина
- Инвестиции на местни лица зад граница
Освен като кредитни и дебитни, сделките могат да се определят и като:
- Водещи (автономни транзакции), които ще определят дали ще има постъпление или плащане.
- Подчинени (балансиращи транзакции), които ще определят прилива или отлива на средства.
ПРИМЕР: Български производител осъществява износ за Турция на стойност 100 000 € и получава плащане веднага.
Кредит сметка Стоки 100 000 €
Дебит сметка Финансови постъпления 100 000 €
Тъй като операциите намират отражение както в дебита, така и в кредита с една и съща стойност, то сборът на всички кредити е равен на сбора от всички дебити, въпреки това несъответствия могат да възникнат във всяка една част от платежния баланс. Стандартната структура на платежния баланс е следната:
А. Текуща сметка – Обхваща износа и вноса на стоки и услуги, получения и предоставения доход от производствените фактори (под формата на компенсация на наети лица, лихви и дивиденти) и текущите трансфери (безвъзмездни реални и финансови ресурси).
Б. Капиталова сметка – Често тя се включва като част от обща (капиталова и финансова) сметка и обхваща капиталови трансфери и придобиване или предоставяне на нематериални, нефинансови активи.
В. Финансова сметка – Включва статии като: „преки чуждестранни инвестиции“, „портфейлни инвестиции“, „други инвестиции“ (търговски кредити, краткосрочни и дългосрочни заеми) и „резервни активи“ (монетарно злато, специалните права на тираж, резервната позиция на международния валутен фонд и валутните резерви).
Г. Грешки и пропуски – Тя акумулира несъответствията между кредитните и дебитните операции. Поради различните източници, които се използват при изготвянето на платежния баланс, принципно равенство не може да се постигне.

Текущата сметка и капиталовата и финансовата сметка са като скачени съдове. Когато текущата сметка регистрира дефицит, то капиталовата и финансовата сметка задължително трябва да регистрират излишък и обратно.
Продължителното регистриране на дефицити по текущата сметка, които се финансират с приток на капитал от чужбина води до влошаване на нетната инвестиционна позиция на държавата.
ВЪПРОСИ
1. ВЪПРОС: Платежният баланс на България се изготвя от:
А) НСИ
Б) БНБ
В) МВФ ( Международния валутен фонд )
Г) Министерство на финансите
2. ВЪПРОС: Платежния баланс:
А) По дефиниция в неговата цялост трябва да бъде балансиран
Б) Отчита търговията на страната със стоки, услуги и финансови активи с останалия свят
В) Изисква всяка транзакция да бъде записвана един път в дебитната и един път в кредитната му част
Г) А,Б,В
3. ВЪПРОС: Ако дадена страна регистрира дефицит по платежния баланс, кое от изброените е вярно:
А) Капиталовата сметка отчита активно салдо
Б) Търговското салдо е положително
В) Търговското салдо е отрицателно
Г) Международната инвестиционна позиция на страната се влошава
4. ВЪПРОС: Кои са основните съставни части (сметки) на платежния баланс?
Текуща сметка
Капиталова сметка
Финансова сметка
Грешки и пропуски
5. ВЪПРОС: Възможно ли е САЩ да получава да регистрира дефицит по текущата сметка неизменно във времето? Може, докато другите държави търсят американски ценни книжа.

Търговски баланс: -496508 (Износ – внос)
Салдото на текущата сметка: -463229 ((Включва износа, вноса и получените доходи) износ на стоки – внос на стоки + износ на услуги – внос на услуги + получен доход – изплатен доход))Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.