Международни финанси


Категория на документа: Финанси


Балансът по финансовата сметка: 183194 (Нетни едностранни трансфери, нетна промяна в официалните нерезервни активи, нетна промяна в официалните резерви, нетна промяна в чуждестранните официални активи в САЩ)
Капиталовата сметка: 295126 (нетна промяна в чуждестранните частни активи в САЩ и нетна промяна в американските частни активи в чужбина)

Валутен пазар и валутен курс
1. Характеристики на валутния пазар
Пазарът, на който се осъществяват международните сделки с валута се нарича валутен пазар. Той не е централизирано място и няма официални изисквания за участие на него. Организиран е като извънборсов пазар и не е ограничен в определени страни а има глобален обхват. Най-големите валутни пазари са Лондон, Ню Йорк, Франкфурт, Токио и Сингапур. 5 са водещите валути които доминират в трансакциите: Щатски долар, Евро, Японска Йена, Британски паунд, и Китайски Юан. Валутния пазар осигурява постоянна електронна връзка между различните центрове и той е силно конкурентен, което осигурява почти мигновено уеднаквяване на цените на валутите. Малките различия между валутните курсове създават възможност за провеждане на печеливш и безрисков арбитраж, чрез закупуване на една валута на един пазар и нейната продажба по по-висока цена на друг пазар. Участниците които се занимават с такива сделки се наричат арбитражисти. Основните причини за закупуване на различни видове валути са:
1. Търговията и инвестициите
2. Лихвения арбитраж ( представлява възползване от различията в лихвените равнища между страните)
3. Спекулативния мотив (покупка или продажба на валута, свързана с очаквания за промени в обменния курс) (по оценки този мотив е причина за над 90% от активността на валутните пазари)
2. Участници на валутния пазар
А) Клиенти на дребно
Фирми и физически лица, участващи с цел търговия, арбитраж, или спекулиране.
Б) Търговски банки
Те закупуват или продават валута с цел обслужване на клиентите си.
В) Валутни брокери
Това са посредниците между купувачите и продавачите.
Г) Централните банки
Които се намесват на пазара за регулиране на валутния курс и за осигуряване на равновесието на пазара.
3. Валутен курс
Валутен курс е цената на паричната единица на една страна изразена в паричните единици на други страни. Валутният курс се изразява по 2 начина:
1. Пряка котировка (количеството национална валута за единица чужда валута)
2. Косвена котировка (количество чуждестранна валута за единица местна валута)
Ако 2 валути се търгуват рядко помежду си се използва трета валута за определянето на кръстосан валутен курс с цел да бъдат съизмерени.
При поевтиняването (обезценката на националната валута) говорим за повишаване на валутния курс при пряката котировка. В такава ситуация местните стоки стават по-лесно продаваеми в чужбина, а чуждите стоки стават по-неконкурентни на местния пазар. (при условие че вътрешните цени на двете страни останат непроменени)
Валутните курсове според начина на изчисляване биват:
А) номинален валутен курс - пазарен (фактически) - той представлява цената на една валута, изразена в друга без да се отчита покупателната ѝ сила.
Б) Реален валутен курс – той коригира номиналния курс с относителното ценово равнище в съответните страни.
Той е показател за измененията в конкурентоспособността на отделната страна, които произтичат от несъответствието между номиналния валутен курс и покупателната способност на взаимно разменяните валути.
В) Ефективен валутен курс (номинален или реален) се изчислява като среднопретеглена величина от номиналните или реалните курсове на дадена парична единица спрямо кошница от чужди валути в съответствие с относителния дял на съответните чужди валути във външнотърговския стокообмен на страната.
4. Определящи фактори на валутните курсове
Ако разгледаме валутния курс евро-долар, кривата на търсенето на долари се определя от търсенето на американски стоки и услуги в еврозоната, а кривата на предлагането на долари се определя от американското търсене на стоки и услуги от еврозоната. Факторите които определят движението на кривите на търсене и предлагане са свързани с производителността, темпа на инфлация, реалните лихвени проценти, потребителските предпочитания, търговската политика на страната и очакванията за развитието на пазара.
Факторите могат да бъдат подразделени на:
А) Краткосрочни (от няколко дни до няколко месеца)
Б) Средносрочни (от 1 до 5 години)
В) Дългосрочни (над 5 години)
Най-известната теория, която обяснява как се формират валутните курсове в дългосрочен план е теорията за паритета на покупателната способност. Тя се основава на закона за единната цена, който гласи, че ако 2 страни произвеждат една и съща стока, а транспортните разходи и търговските бариери са пренебрежимо ниски, то цената на стоката следва да бъде еднаква. Теорията за паритета на покупателната способност прилага теорията за единната цена към националните ценови равнища, а не към индивидуалните цени. По този начин валутните курсове на националните парични единици на 2 страни ще се установят в такова съотношение, каквото е съотношението на националните ценови равнища.

Страни и валути Цената на BIG Mac в национална валута
2017 Текущ валутен курс на долара (национални валутни единици за долара)
2017 Цената на Big Mac в американски долари
2017 Доларов паритет на националната валута
2017 Подценена (-) или надценена (+) спрямо долара
2017
САЩ (USD) 5.3 - - - -
Китай (Yuan) 19.8 6.79 2.92 3.74 -45%
Euroarea (Euro) 3.91 0.88 4.44 0.74 -16%
Russia (Ruble) 13.7 60.14 2.28 25.85 -57%

Доларовия паритет на националната валута
Към дългосрочните фактори се отнасят и относителните равнища на производителност, както и потребителските предпочитания към местни и чужди стоки. По-високата производителност в дадена страна е свързана с намаляване на цената на местните търгуеми стоки в сравнение с чуждестранните, което води до нарастване на тяхното търсене и националната валута поскъпва в дългосрочен план. Ако местните потребители имат силни предпочитания към чуждестранни стоки, нарасналият внос ще доведе до обезценка на националната валута.
Най-важният средносрочен фактор е темпът на икономически растеж. Ускореният растеж води до увеличаване на заетостта , доходите и потреблението основно към чуждестранни стоки. Това от своя страна води до увеличаване търсенето на чуждестранна валута, което има за резултат обезценката на националната валута. В краткосрочен план най-важния фактор са капиталовите потоци. Решението да се закупят или продадат местни или чуждестранни финансови активи зависи от лихвените проценти и очакванията за бъдещите промени във валутните курсове. Нарастването на местния лихвен процент довежда до растящи покупки на местни активи, което предизвиква поскъпване на националната валута. Ако въз основа на информация за промени във икономическата политика на дадена страна инвеститорите решат, че валутата ще се обезцени повече от колкото са очаквали, очакваната възвръщаемост на местните финансови активи ще намалее и това ще доведе до масов отлив на капитал. В крайна сметка националната валута ще се обезцени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.