Международни финанси


Категория на документа: Финанси


- Степента в която валутата се използва за уреждане на международни търговски сделки
- Степента в която валутата се използва за деноминиране на дълг и депозит
- Делът на валутата в международните плащания
- Делът на валутата в международната валутна търговия
- Делът на валутата при деноминирането на международните валутни резерви на централната банка
Международният статус на валутите се определя от следните детерминанти:
- Делът на държавните емитенти в световния БВП и международната търговия
- Паричните и капиталовите пазари на емитентите трябва да бъдат отворени, свободни от контрол, широки и дълбоки (дълбок е пазар, на който има изобилие от поръчки и широк е пазар, на който има големи по обем поръчки и тяхното изпълнение да не води до съществени промени в цените)
- Наличие на доверие във валутата, тъй като не се наблюдават резки колебания в нейната стойност
- Наличие на върховенство на закона
- Политическа стабилност и геополитическо влияние
- Проявление на мрежови ефект. (колкото повече хора и търговци използват дадена валута, толкова е по-голяма вероятността и други хора да я използват)

Международно движение на капитала
Капиталът е производствен фактор, който приема формата на парични средства (финансов капитал) и машини, съоръжения и сгради (физически капитал). Международно движение на капитал е налице, когато резиденти от 1 страна (износител на капитал) предоставят кредит или закупуват активи от резиденти на друга страна (вносител на капитал). В литературата международното движение на капитал се нарича международна миграция на капитал или международно движение на финансови ресурси или международно движение на инвестиции.
Международно движение на инвестиции – то се осъществява в 3 форми
- Преки чуждестранни инвестиции ПЧИ
- Портфейлни инвестиции (в акции или облигации)
- Други инвестиции (банкови заеми и депозити)
С най-голямо значение са преките чуждестранни инвестиции. Те са финансови средства вложени за закупуване на ДМА, патенти, know-how, търговски марки, както и за създаване на нови или за разширяване на съществуващи активи. Тези инвестиции са с голямо значение за икономическия растеж и за финансиране на дефицита на платежния баланс на страните. Според мотивите на инвеститорите преките чуждестранни инвестиции биват 4 вида:
- Инвестиции търсещи природни ресурси
- Инвестиции търсещи пазари
- Инвестиции търсещи повишаване на ефективността
- Инвестиции търсещи стратегически ресурси
Транс национални кооперации
Те също представляват форма на капиталово движение, като осъществяват дейността си в 2 или повече страни.
Съвместни (рискови) предприятия – международно движение на капитала
Те представляват партньорства между конкуренти, които обединяват собствения си управленски екип и активи на даден чуждестранен пазар с цел осъществяване на проекти и реализиране на печалба.
Държавни инвестиционни фондове
Това са официални правителствени структури за управление на натрупаните валутни активи на страните. Основната им цел е да създадат системи за професионално управление на портфейлните инвестиции, с което да се постигнат дългосрочни валутни приходи и по-голяма възвръщаемост. Тези фондове са по-доходни, по-сигурни и с по голяма възвръщаемост от физическите инвестиции на финансовите министерства .
Технологични паркове
Това са организационни структури, където са концентрирани иновационни дейности и включват:
- Бизнес инкубаторите
- Центрове за научно-технологично и бизнес партньорство
- Региони за наука и технологии

Европейски паричен съюз
Същност
Той представлява обединение на група страни, в които като законно платежно средство функционира 1 обща валута емитирана от 1 обща Централна Банка. В по-общия случай при паричен съюз е възможно националните валути да са свързани помежду си с неотменимо фиксирани валутни курсове.
Теория за оптималната парична зона
Тя извежда критериите, на които страните следва да отговарят, за да се присъединят към съответния паричен съюз. Класическите критерии са:
А) мобилност на факторите за производство
Б) отвореност на икономиката
В) диверсификация на производството
Г) гъвкавост на цените и работните заплати
Ползи от участието в паричен съюз
- Елиминиране на транзакционните разходи
- Премахване на разходите за защита от валутно-курсов риск
- Намаляване на ценовите разлики между отделните национални пазари
- Намаляване на информационните разходи и по-лесни ценови сравнения
- Стимулиране на търговията и инвестициитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.