Местни данъци и такси


Категория на документа: ФинансиМЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА: МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Изготвил: Проверил:
Гергана Миткова Генчева доц. Мариана Асенова
Фак. № 17805

Ботевград
2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод.............................................................................................стр. 3
1. Видове местни данъци..........................................................стр.4
1.1. Данък върху недвижимите имоти...................................стр.4
1.2. Данък върху наследствата................................................стр.5
1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение или по възмезден начин..................................................................стр.7
1.4. Данък върху превозните средства...................................стр.9
1.5. Патентен данък.................................................................стр.10
1.6. Туристически данък.........................................................стр.11
2. Видове местни такси...........................................................стр.12
2.1. Такса за битови отпадъци...............................................стр.13
2.2. Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение..................................................................стр.13
2.3. Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги..................................стр.14
2.4. Такса за технически услуги.............................................стр.14
2.5. Такси за административни услуги................................стр.15
2.6. Такса за притежание на куче..........................................стр.15
2.7. Такси за гробни места......................................................стр.15

УВОД

В тази курсова работа ще разгледаме Закона за местни данъци и такси.

Местните данъци и такси се изчисляват и внасят в приход на общинските бюджети.

Общинските съвети определят размера на данъците и начините на изчисляване, като не се допускат изменения в рамките на текущата година. Данъчните декларации по този закон се подават в определения срок от данъчно задължените лица или техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите. Местните данъци се заплащат в брой на касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон. Общинският съвет определя размера на таксите, като се цели възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Общинският съвет може да освободи част от лицата от заплащането на определени такси. Те са определени в специална наредба.

1. Видове местни данъци

В приход на общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
- данък върху недвижимите имоти
- данък върху наследствата
- данък върху даренията
- данък при възмездно придобиване на имущество
- данък върху превозните средства
- патентен данък
- туристически данъкСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Местни данъци и такси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.