Местни данъци и такси


Категория на документа: Финанси- други местни данъци, определени със закон

1.1 Данък върху недвижимите имоти

Това е един от най-старите представители на имущественото облагане. Този данък не формира големи приходи на бюджетите на общините, но служи като инструмент за регулиране на участието на гражданите в архутектурно-жилищното устройство на населените места и за регулиране на използването на жилищните площи и производствените сгради.

Обект на облагане са разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места, както и поземлените имоти, извън тях, които според устройствения план имат жилищни, общественообслужващи, производствени, вилни, спортни и развлекателни функции. Не се облагат с данък земеделските земи и горите, както и поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост. Освободени от данък върху недвижимите имоти са и имотите с публична общинска или държавна собственост, сградите на Българския червен кръст, сградите на държавните висши училища, парковете, спортните игрища, сградите-паметници на културата, музеите, галериите, библиотеките и други.

Данъчно задължени лица са собствениците на недвижимите имоти, а при учредено вещно право на ползване - данъчно задължено лице е ползвателят. При предоставяне на концесия върху имоти, данъчно задължено лице е концесионерът. Данък се плаща независимо от това дали недвижимите имоти се използват или не. За новопостроени сгради собственикът подава декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти в двумесечен срок, като данък се дължи от началото месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им. При наследствено придобиване на имот, при частично или пълно унищожаване на имот, при преминаване на недвижимо имущество от необлагаемо към облагаемо, следва да се подаде декларация в съптветния срок. Тези декларации се проверяват от служители на общинската администрация, като при необходимост те могат да поискат предоставяне на скици, планове и документи, свързани с имота.

Данъкът се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимия имот. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Данъчния размер се определя от общинския съвет с наредба и е в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50% намаление, а за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, данъкът се дължи със 75% намаление. Данъчните облекчения или освобождаване от данък се извършват чрез данъчна декларация, подадена в двумесечен срок. Данъкът върху недвижимите имоти се плаща в приход на общината, на чиято територия се намира имота, на 2 равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април цялата сума се прави отстъпка от 5%.

1.2 Данък върху наследствата

Този данък представлява парично плащане със задължителен характер по повод движението на имущества и капитали по наследствен път. Той е утвърдена форма на данъчно облагане, когато се сменя собствеността между поколенията или се извършва преструктуриране на богатството.

Обект на облагане са наследените по закон или завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Наследеното имущество включва притежаваните от наследодате- ля движими и недвижими вещи и права върху такива, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството.

Данъчно задължените лица са наследствениците по закон или завещание или заветниците. Те са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по последното местожителство на наследодателя, в която посочват полученото наследство по вид, местонахождение и оценка. Данък върху наследствата не се плаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия.

Наследеното имущество, с изключение на освободеното от данък се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството както следва: недвижимите имоти се оценяват по данъчна оценка; чуждестранната валута и благородни метали - по курса на Българската народна банка; ценните книжа - по пазарна стойност, а когато тя не може да бъде определена те се оценяват по номинал; превозните средства - по тяхната застрахователна стойност; останалите недвижими вещи и права - по пазарна стойност; предприятия или дялови участия - по пазарна стойност или по счетоводни данни; недвижимите имоти на територията на друга държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. По същия начин се оценяват и задълженията на наследодателя.

От така изчислената стойност на облагаемата маса се приспадат установените задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството; правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините; разходите за погребение до 1000лв. и предвидените в закона облекчения.

Освободени от данък върху наследствата са: имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия; имуществото завещано на държавата, на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейсност в частна полза; обикновенната покъщина, дребния стопански инвентар и библиотеките и музикалните инструменти при условие, че те се наследяват от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри; предметите на изкуството, автор на който е наследодателя; неполучените пенсии; имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава. Всички тези видове имущество се освобождават от данък, когато се наследяват от роднини по права линия.

Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник и се съобщава на всеки от тях, като се внася в приход на общината в двумесечен срок от връчване на съобщението. Сумите по сметки на починалите лица се изплащат на наследниците само при връчване на удостоверение на общината, че същите са включени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Ако не е направено плащане, частта за данък се утдържа и се превежда по сметка на общината. Това се прилага и по сумите от сключената застраховка "Живот". Банките, застрахователните и другите търговски дружества са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на наследеното имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

1.3 Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин

Облагането с данък при даренията и възмездно придобиване на имущество е еднократно.

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. На облагане с данък дарение подлежат и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез освобождаване задължения.

Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Освобождават се от данък придобитите имущества от: държавата и общините; българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи, Българският червен кръст; национално представените организации на хора с увреждания; фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани; даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения; обичайните подаръци; имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон; даренията в полза на народните читалища; придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност; безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Субект на данъка е приобретателят - личността, получила дарението на имуществото, а при замяна на собствеността - лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако не е договорено друго. Когато е уговорено, че данъкът се дължи и от двете страни, те отговарят солидарно. А ако приобретателят е в чужбина, то данък дължи прехвърлителят.

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

Имуществото се оценява, както следва: недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2; чуждестранната валута и благородни метали - по курса на Българската народна банка; ценните книжа - по пазарна стойност, а когато тя не може да бъде определена те се оценяват по номинал; превозните средства - по тяхната застрахователна стойност; останалите недвижими вещи и права - по пазарна стойност.

Облагането с данък на придобиваното имущество по дарение и по възмезден начин е пропорционално. При възмездно придобиване на имущество(покупко-продажба), е в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението. При дарение на имуществото данък се начислява върху оценката на прехвърляното имущество.

Данъкът се заплаща към общината по местонахождението на недвижимия имот,а в останалите случай - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Данък се заплаща при прехвърляне на недвижимия имот, ограничените вещни права при недвижим имот и моторните превозни средства от един собственик на друг. Заплаща се данък и при възмездно придобиване на имущество от лицата, придобили имуществото.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Местни данъци и такси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.