Моделиране на финансови процеси


Категория на документа: Финанси


"Традиция и съвременност"

Гаранция за изпълнение на тази наша мисия е изграждането, поддържането и развитието на Системата за управление на качеството, отговаряща на модел ISO 9001:2000 и възприетите принципи на Международната организация по стандартизация (ISO).

Началото на тютюнопроизводството в района на гр. Плевен датира от 1882 г. Наличието на различни видове тютюни поражда необходимостта за създаването на тютюнева фабрика в Плевен.

Първата тютюнева фабрика в Плевен се нарича "Цар Крум" и неин собственик е Димитър Бакалов. По-късно са създадени и тютюневите фабрики "Борислав", "Енидже Вардар" и "Зорница" в Плевен, и "Рила" в Червен бряг. Тези фабрики заемат пето място в страната по производство на цигари.

ПЛЕВЕН-БТ ЕАД - гр. Плевен води началото си от тютюневата фабрика "Енидже Вардар" със собственици Иван Бояджиев и Стефан Керкенезов, която започва дейността си през 1921 г. като търговско събирателско дружество за производство на цигари.

През 1948 г. "Енидже Вардар" е национализирана и приема името "Държавен тютюнев монопол - Плевенска фабрика".

През март 1953 г. фабриката се преименува на Тютюнев комбинат "Васил Топалски".

През декември 1993 г. е създадено акционерно дружество с наименование "Плевен-Булгартабак", със съкращение ПЛЕВЕН-БТ АД , което поема активите и пасивите на Тютюнев комбинат "Васил Топалски" - Плевен и Тютюнева промишленост - Враца, с предмет на дейност изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни, производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия, външнотърговска дейност с тютюневи изделия.

Фирмата е част от икономическата група Булгартабак.
В резултат на проведения съгласно решение No 3219-П от 18.04.2011 г. (обн. ДВ, бр.34 от 10.05.2011 г.) на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), публично оповестен конкурс на 12.09.2011 г. между АПСК и БТ Инвест ГмбХ, Австрия е подписан Договор за приватизационна продажба на 79.83 % от капитала на Булгартабак-Холдинг АД , гр. София.

На 14 октомври 2011 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в качеството си на продавач е прехвърлила на БТ Инвест ГмбХ, Австрия 5881380 броя акции, представляващи 79.83 % от капитала на "Булгартабак-Холдинг" АД.

В съвременната историята на фирмата са важни годините:

1985 г. - влиза в експлоатация цех "Обезжилване на едролистни тютюни" (ЗПОЕТ), с. Ясен - единственият, който преработва едролистните тютюни по класическа технология в България;

1998 г. - влиза в експлоатация цех "Раздуване на тютюневи жили" - с оборудване на италианската фирма "Комас" и с най-голям производствен капацитет на Балканите;

2003 г. - разширява се териториалният обхват на изкупуването на едролистни тютюни от изкупуване в района на гр. Плевен до изкупуване в цялата страна;

2004 г. - с решение №983/13.12.2004 г. на МС на РБългария се отнема разрешението на "Плевен-БТ"АД за производство на тютюневи изделия и се променя се предметът на дейност на фирмата, а именно: изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ, търговия с тютюни, външнотърговска дейност с тютюни.

2005 г. - закрити са производствените мощности в цигарена фабрика, разположена в гр.Плевен, и изцяло седалището на фирмата е преместено в с.Ясен, община Плевен. 2005 г. - извършен е основен ремонт и реконструкция на цех "Обезжилване на едролистни тютюни" . Цехът вече се нарича "цех за преработване на тютюни";

2005 г. - в "Плевен-БТ"АД е внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000. Системата е сертифицирана от UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS Ltd. - Великобритания, притежаващ акредитация №043 на United Kingdom Accreditation Service(UKAS).

2006 г. - влиза в експлоатация внедрената нова технологична петстепенна линия за преработване на тютюни с оборудване на италианската фирма "Комас";

2006 г. - в цеха за преработване на тютюни е изграден нов участък с технологична линия за преработка на ориенталски тютюни с оборудване на италианската фирма "Комас";

"Плевен-БТ"АД има търговски контакти със страни като: Италия, Китай, Гърция, Холандия, Бразилия, Йордания, Германия, Армения, Египет, Молдова.

В наши дни ръководството на ПЛЕВЕН-БТ АД работи настойчиво да спечели доверието и признанието на своите клиенти, партньори и доставчици и да се утвърди сред лидерите в бранша - у нас и в света.
2. Матрица с входни данни - резултати от извършените изчисления
Дата
Обем
Оборот
Най - висока стойност
Най - ниска стойност
Стойност при отваряне
Стойност при затваряне
27.04.2012Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моделиране на финансови процеси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.