Необходимостта от фискална децентрализация


Категория на документа: Финанси
Необходимостта от фискална децентрализация

Финанси можем да дефинираме грубо като приходи и разходи
Под местни финанси се разбират приходи и разходи на местните органи на власт в България това са общините. Публичният сектор, в която и да е държава, функционира на нива. Бюджетната система на държавата има вертикална структура. Нейните финансови звена и органи са на две равнища: национално и регионално. Водещо място заема централното правителство, което поема функциите по цялостната организация за предлагането на публични блага. На второ място са местните органи на властта. Основен източник на местните финанси е разпределението и преразпределението на дохода създаден на територията на даден регион. Един от основните проблеми които се изучават в местните финанси, са връзките между единиците.

Децентрализация е процеса на прехвърляне на правомощия и отговорности от страна на централната правителство към, подчинени на централното правителство органи и институции, към полу-независими от централното правителство органи и институции или към частният сектор.

Форми на децентрализацията са: Политическа - обратното на диктатура, т.е. решенията да не се взимат от едно място. И се взимат с участието на гражданите; Административна - децентрализация на административни решения; Пазарна.

Характеристика на административно-териториалните райони:

Общината- жителите на общината осъществяват местното самоуправление:

> Пряко - като участват в ОС, референдуми и др.
> Непряко - на представителна основа - чрез избрани от тях органи. Тези органи са общинския съвет (орган на местната закоодателна власт) и кметът (на местната изпълнителна власт). Функциите и задачите изпълнявани от кмета се определят от общинския съвет. Кметовете назначават служителите на общинската администрация, които имат статус на държавни служители.

Кметството- създава се на територията на общината: състои се от една или повече съседни населени места, които формират неговата територия. Кметските и районни бюджети се съставна част от бюджета на общината.

Областта- административно-териториална единица, чрез която се децентрализира централната държавна власт и се улеснява провеждането на регионалната политика. Министерският съвет назначава областен управител. Той осигурява провеждането на държавната политика; отговаря за защитата на националните интереси и осъществява административния контрол в рамките на областта. Областта (областният бюджет) няма собствени приходоизточници, тя е представител на централната власт. Следователно разходите за издръжка на областните управители и техните администрации и осигуряват от републиканския бюджет. Собствени приходи са предоставени само за общините - това са местните данъци и такси плюс своите приходи ( от общинска собственост и правото им на сомостоятелна стопанска дейност или на съучастие в държавната дейност).

Необходимостта от фискална децентрализация се обославия в следните причини:
> Съществуват пространствени ограничения в потреблението, които налагат регионална организация за предлагането на публичното благо. Наличието на блага с пространствена ограниченост /локални блага/ налага необходимостта от разпределяне на обществените ресурси. Функцията по разпределянето на такива блага се предоставя на местните органи за управление. И обратно, има публични блага, които задължително трябва да се организират и предлагат от един национален център като националната сигурност и отбрана, националната пътна мрежа и пр. Ето поради тази причина част от публичните блага се предоставят централизирано, а друга - децентрализирано. Пример за локалните блага пожарна и полицейска охрана, уличното осветление. Характерно за тях е това, че те се потребяват от група хора, живеещи в определен район.
> По- добрата възможност за мобилизация на необходимите финансови ресури и рационалното им ползване. Местните власти познават по-добре спецификата на района, хората и техните потребности.
> За да се постигне по добра икономическа ефективност. Това става чрез разпределянето на правомощията между централната и местната власт за набиране и разходване на бюджетните средства.

Децентрализацията на разходите би могла да има както положителен, така и отрицателен ефект върху фискалния баланс. Основните очакванията за подобрение на бюджетното салдо се базират на:
> по-ефективното разпределение на разходите като обществено благо от местните власти, тъй като последните имат по-добро знание за конкретните нужди и предпочитания;
> конкуренцията между местните власти по отношение на технологии и методи на производство, която ги насърчава да избират по-високата рентабилност;
От друга страна, децентрализацията на разходите би могла да повиши разходите и да има и отрицателни ефекти върху първичния бюджетен баланс заради следните фактори:
> Неспособност за използване на икономии от мащаба в производството на публични блага;
> Ненужното умножаване на бюрократични процедури заради споделени компетенции в различните териториални звена на администрацията по отношение на една и съща функция;
> По-ниска производителност на местните власти в сравнение с централното правителство заради по-големите възможности на централната власт да привлича по-качествени кадри.
> По-голяма близост на местните власти до местни заинтересовани групи, което прави местните власти по-податливи на лобиране за по-високи разходи.

Децентрализацията на източниците на приходи също влияе върху фискалните баланси. В икономическата литература обикновено се подчертава, че ако местните власти могат да финансират голяма част от разходите си със собствени източници на приходи (данъци и такси), тогава те биха имали и по-силен стимул да се държат по един фискално отговорен начин. Следните аргументи могат да обяснят този ефект:
> местните власти са по-отговорни към избирателите си за начина, по който управляват своите ресурси, тъй като връзката между публичните услуги, предоставяни на местно ниво, и данъците, които трябва да ги финансират, е по-силна;
> централното правителство може по-лесно да устои на натиска на местните власти, за покриване на техни извънредни разходи, тъй като местните власти имат достатъчно автономни приходи, за да се справят с тях;
> местните политици имат силен стимул да осигурят високо качество на обществените услуги, с цел да допринесат за по-голям икономически растеж в тяхната общност, тъй като ще получат в резултат дивиденти под формата на по-високи местни данъчни постъпления и политическа стабилност;
От друга страна, ако местните власти до голяма степен разчитат на трансфери от централното правителство, за да финансират своите разходи, те могат лесно да оправдаят големи нефинансирани разходи с липсата на собствени източници на приходи и да заплашват, че ще ограничат предоставянето на обществени услуги. В крайна сметка това ще принуди централното правителство да се намеси, за да ги спасява. Това означава, че местните власти са изправени пред "меки бюджетни ограничения", което пък носи неблагоприятни последици за цялостния фискален баланс.
Децентрализацията на разходите като цяло се свързва с по-добри фискални баланси в сравнение със случаите на ниска децентрализация. Този извод се подкрепя с няколко икономически аргумента, които подчертават, че конкуренцията и взаимното обучение между местните власти помагат за избора на разходно-ефективни техники за производство на публични блага. Това на свой ред следва да доведе до по-ефективни разходи в по-децентрализираните страни при равни други условия.

Основните предизвикателства, пред които са изправени местните органи на правление, са свързани с намаляване на различията между отделните региони в страната, подобряване на финансовия и административен капацитет на общините в България за постигане на устойчиво развитие и привличане на повече инвестиции, както и с търсене на успешен баланс между делегираните им от държавата права и задължения. Налице е политическа воля на различни управленски нива за продължаване на реформите, но общественият дебат следва да бъде насочен към практическите аспекти и мерки за тяхното осъществяване.
Подготовката на страната за членство в Европейския съюз фокусира вниманието върху тясната връзка между децентрализация и регионално развитие и провеждането на необходимите в тази връзка реформи: развитие и укрепване на местното уп-
равление; предоставяне на все повече публични услуги от общинските власти; развитие на капацитета на общинските власти сами да определят и администрират местните данъци и такси, да осигуряват финансиране на повече общински услуги и да
привличат инвестиции. По пътя на осъществяването на тези реформи от голямо значение е успешното партньорство на общинските власти с неправителс-
твения сектор за реализиране на множество публично-частни инициативи.
Вниманието е фокусирано върху изводите по отношение на: състоянието на приходната част на общинските бюджети и мерките за нейното оптимизиране, възможностите за оптимизиране на разходите и мерките за повишаване на тяхната ефективност и балансиране на вертикалните и хоризонталните аспекти на финансовата децентрализация за постигане на устойчиво развитие на местно ниво.
Икономическият смисъл на децентрализацията се състои в по-ефективното използване на публичните ресурси за предоставяне на обществени услуги. Това ще рече повече и по-качествени услуги на по - ниска цена. Подобрената ефективност трябва да бъде споделена от всички основни пазарни групи: централна власт, местна власт, бизнес и население. Основният механизъм за децентрализация е предоставяне/преотстъпване на автономни данъци на местните власти от централната власт. Една от задачите на местните власти е стимулирането на местната икономическа активност, включително и чрез използването на данъците като инструмент за въздействие. Основен подход за подобна реализация е преотстъпването на данъците върху местния бизнес (малки и средни предприятия), като се даде свобода на местните власти да определят сами данъчните ставки в рамките на предварително зададени норми.
За да бъде успешен децентрализационният процес, необходимо е да се съблюдават някои основни принципи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Необходимостта от фискална децентрализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.