Общински бюджет


Категория на документа: Финанси


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ГАБРОВО

Факултет Стопански

Специалност - Публична Администрация

КУРСОВ ПРОЕКТ

ПО

Местно самоуправление

На тема :

Общински бюджет

Изготвил : Проверил:

Габрово 2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ :
Увод.......................................................................................3
1. Същност на общинския бюджет...............................................4
2. Бюджетен цикъл..........................................................................5
3. Приходна и разходна част на общинския бюджет.......................6
4. Алтернативни източници за финансиране на общинския бюджет....9
5. Взаимоотношение на общините с институции, имащи отношение към общинските финанси и бюджети............................................10
6. Общински бюджет на Община Габрово.....................................12
Заключение...........................................................................14
Използвана литература.............................................................15

Увод
Съгласно чл. 136, ал. 1 и 3 от Конституцията, общината е основната административно - териториална единица, в която се осъществява местното самоуправлението, и е юридическо лице. Като такава тя има свои органи, собственост и самостоятелен бюджет. Общинският бюджет представлява самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, той е документ за политиката на общината, чрез него се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на община. Местните бюджети заемат важно място в социално-икономическото управление на страната. Те са материална основа за осъществяване на права, задължения и отговорности. Общинския бюджет е публичен и се контролира от населението чрез Общинския съвет и от определените със закон компетентни органи. Органите за местно самоуправление, които отговарят за управлението на бюджетните и извънбюджетни средствата са кмета, кметовете на райони, на кметства, ръководителите на институции и учреждения на издръжка на общински бюджет и общинската администрация.
На органите за местно самоуправление е гарантирано правото сами да определят направленията за използването на средствата на местните бюджети. Те имат право самостоятелно да се разпореждат със свободните остатъци от средства по бюджетни сметки в резултат от увеличаване постъпленията или намаляване на разходите; както и да компенсират увеличаването разходите или намаляване доходите на общинските единици, възникващи в резултат от промени в правно-нормативната уредба чрез кредити от извънбюджетни фондов или банкови кредити.
Оперативното управление на финансовия ресурс се организира от общинската администрация и се осъществява от ръководителя на финансовия отдел под ръководството на кмета и Общинския съвет. Кметът е първостепенен разпоредител с бюджетните средства и със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен; има право и да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи. Той се отчита пред Общинския съвет за хода на изпълнение на бюджета през шестмесечието и годината. От своя страна Общинския съвет има право да осъществява промени в условията по финансово осигуряване дейността и да прави промени в структурата на бюджетните звена на общинските единици в рамките бюджетната финансова година. Той определя лимитът от финансов ресурс, който може да управлява кмета.
Всички разпоредбите отнасящи се до бюджетите на общините са посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за местните финанси. В бюджетите на общините се акумулират приходите от местни данъци и такси, определени със Закона за местни данъци и такси, субсидии от Държавния бюджет и от собствени приходоизточници.

1. Същност на общинския бюджет
Съгласно чл. 141, ал. 1 от Конституцията общината има самостоятелен бюджет, като постоянните финансови източници на общината се определят със закон (чл. 141, ал. 2 от Конституцията). Държавата чрез средства от бюджета и по други начини подпомага нормалната дейност на общините (чл. 141, ал. 3 от Конституцията).
Счита се, че произходът на думата "бюджет" е от древно латинската дума bouge- кожена чанта. Канцлерът на съкровището (министърът на финансите) на Англия в края на 17в. е внасял проекта за бюджета в парламента в специална кожена папка, наречена budget. В американски превод бюджет означава куфар, пълен с пари. Думата бюджет с това съдържание се възприема в почти всички страни на света и вече е придобила международно значение.
Има различни дефиниции за същността на бюджета, но на кратко бюджетът представлява финансовият план на едно правителство/община за една финансова година.
Асоциацията на финансистите от публичния сектор в САЩ е учредила награда за най-точно формулиране на бюджета, в резултат на което е определила четирите основни предназначения по следния начин:
> бюджетът като документ на политиката- чрез него се провежда политиката на управляващите;
> бюджетът като финансов план- планират се паричните потоци и тяхното използване по време и по видове разходи;
> бюджетът като ръководство за оперативна дейност- чрез него се определя рамката за дейностите, което се изразява в натурални и стойностни показатели;
> бюджетът като средство за комуникации- достъпен за интересите на общността, отразява връзките между организационните структури, информира и ангажира заинтересованите страни.
На практика бюджетът е израз на интересите и влиянието на заинтересованите страни. Той показва откъде идват парите, как се разходват и кой какво ще получи.
2. Бюджетен цикъл
Същността на бюджета го предопределя като непрекъсваем процес. Една от най-значимите функции на местната изпълнителна власт е организацията на бюджетния процес. Това е система от управленски дейности, чрез които се вземат решения за оптималното оползотворяване на обществените ресурси. Като всеки управленски процес бюджетният процес включва набор от дейности и стъпки, последователността на които образуват бюджетния цикъл.
За всеки етап от бюджетния цикъл трябва да се определят дейностите, да се дефинират ясно участниците и техните правомощия, основанието и ангажираността в процеса.
Бюджетния цикъл включва четири етапа:
1. Съставяне на бюджета- Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА бюджетът на общината се съставя от общинския съвет като самостоятелен бюджет, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общински бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.