Общински бюджет


Категория на документа: Финанси


4. Използване на субвенциите като най-подходящи финансови взаимоотношения при ясни държавни политики, при които общините работят като изпълнителни агенти на държавната власт.
Взаимоотношения "община - финансови институции"
Както името подсказва, взаимоотношенията на общината с тези институции е само от гледна точка на финансите и подпомагането им при недостиг на средства.
Единствено с решение на Общинския съвет общината може да извърши всички предвидени в закона сделки с банки и други финансови институции. Тези сделки задължително се гарантират чрез ипотека/ залог на общинско имущество и никога не се погасяват със държавни средства.
Договори за заеми или облигационни заеми, които ще създадат задължения на държавата към външни кредитори или предвижда последваща ратификация, се сключват само по решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет.
Общините могат да сключват помежду си договори за отпускане и използване на заеми, но това става след решение на Общинския съвет и при условията предвиждащи закона.
Взаимоотношения "НСОРБ - община"
Традициите в работата на сдружението и изискванията пред общините, поставена от развитието на финансовата децентрализация, налагат засилване на експертната помощ, предоставяна на общините. Увеличените правомощия на общините по отношение на предоставянето на услуги, изисква разработването на местни политики по различни проблемни области. Развитието на финансовата децентрализация обаче води до съществени променящи се условия за съставяне и изпълнение на общинските бюджети. НСОРБ оказва системна помощ на общините чрез :
1. Ежегодни консултативни разработки, подпомагащи съставянето на общинския бюджет, които отразяват промените в закона за държавния бюджет за съответната година и измененията в нормативната уредба;
2. Примерни наредби по различни въпроси от местното самоуправление, които предлагат както и съобразяване с общите нормативни изисквания, така и варианти и оценки на различни общински политики;
3. Семинари а обучение по прилагане на примерни наредби и на законодателните изисквания;
4. Тематични срещи по проблеми на местните финанси като годишната среща на финансите, на които се споделя и обобщава опит и се изработват общи становища.
6. Общински бюджет на Община Габрово
Бюджета на Община Габрово за 2013 г. е приет на заседание на Общинския съвет на 09.01.2013 г. Мотото на бюджет 2013 г. е "Година на големи инвестиции". Цели се :
1. Постигане на реален физически напредък за стратегическите инвестиции в сектора околна среда- води и отпадъци;
2. Надграждане на инвестициите в развитие на градската среда- благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони и зони за отдих, транспортна комуникация и превенция на риска;
3. Утвърждаване на марката Габрово- комплексни инвестиции културна и туристическа инфраструктура, както и в интегриран туристически продукт;
4. Инвестиции в създаване на нова социална инфраструктура;
5. Инвестиции в образователна инфраструктура, енергийна ефективност;
6. Благоустрояване на селата- въвеждане на енергийни мерки за улично осветление.
За 2013г. приходната част е в размер на 29 999 902 лв. Като тя е разработена отделно за: делегирани от държавата дейности, вкл. и тяхното до финансиране с общински приходи и общински дейности.
Източниците за финансиране делегираните от държавата дейности са:
1. Обща субсидия- размера и е 14 336 306 лв. , което е с 7.2 % от бюджет 2012г.;
2. Преходен остатък от 2012 г. - размера и е 1 623 422 лв. ръст спрямо бюджет 2012 с 68.7 %;
3. Собствени приходи на общинските училища и детските градини- 94 732 лв. ръст с 25.8 %;
4. Целеви субсидии за капиталови разходи- 85 000 лв.;
5. Дофинансиране от общински приходи- 906 954 лв. минимален ръст с 1.6%.
Източниците за финансиране на общинските дейности са:
1. Местни данъци- 3 498 000 лв. ;
2. Неданъчни приходи- 9 021 688 лв. ;
3. Приходи и доходи от собственост- 2 509 884 лв. ;
4. Общински такси- 5 409 000 лв. ;
5. Глоби, санкции и наказателни лихви- 300 000 лв. ;
6. Други неданъчни приходи- 60 000 лв. ;
7. Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък- със знак "минус" - 467 196 лв. ;
8. Приходи от концесии- 40 000 лв. ;
9. Приходи от продажба на общинско имущество- 1 170 000 лв. ;
10. Изравнителна субсидия- 2 252 800 лв. ;
11. Субсидия за зимно поддържане на общински пътища- 193 000 лв. ;
12. Целева субсидия за капиталови разходи- 1 210 400 лв. ;
13. Трансфери със знак "минус"- 1 263 663 лв. ;
14. Финансиране на дефицити със знак "минус"- 944 426 лв. .
Общинския съвет приема разходната част на бюджета в размер на 29 999 902 лв. Като тя е разработена отделно за: делегирани от държавата дейности, вкл. и тяхното до финансиране с общински приходи- 16 939 057 лв. и общински дейности- 13 060 845 лв.
Функционалното разпределение на разходите е :
1. Функция 1 "Общо държавни служби"- 3 284 924 лв. , което е близо 10,9 % от общият обем разходи;
2. Функция 2 "Отбрана и сигурност"- 754 13 лв. , което е близо 2,5 % от общият обем разходи;
3. Функция 3 "Образование"- 10 971 770 лв. , което е близо 36,6 % от общият обем разходи;
4. Функция 4 "Здравеопазване"- 1 449 478 лв. , което е близо 4.8 % от общият обем разходи;
5. Функция 5 "Социално осигуряване и грижи"- 1 827 749 лв. , което е 6.1 % от общият обем разходи;
6. Функция 6 "Благоустрояване"- 5 057 711 лв. , което е 21.6 % от общият обем разходи;
7. Функция 7 "Култура, почивно дело и спорт"- 4 337 769 лв. , което е 14.6% от общият обем разходи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общински бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.