Основи на управлението - лекции


Категория на документа: Финанси


Лекции Харизанова 2003/2004
Основи на управлението I курс Финанси

1. Природа на социалните организации

Честър Бернард определя организацията като "система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души". Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да отговаря още на следните изисквания:
1. Да има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се приема от членовете на групата като обща
2. Двама или повече членове, които да работят съвместно с намерение да достигнат значимата за всички цел (цели)

Всички сложни организации притежават и други общи характеристики:

ресурси - хора, капитали, материали, технология и информация. Целите на всяка организация включват преобразуване на ресурси за постигане на целите

зависимост от външната среда - доставчици, закони и държавни органи, потребители, конкуренти, профсъюзи, технология, икономически условия, политически условия, социокултурни фактори, местно население и др.

зависимост от вътрешната среда - стратегия, цели, структура, задачи, технология, хора, корпоративна култура и др.

хоризонтално разпределение на труда

вертикално разпределение на труда

Организациите биват формални и неформални. Формалните се създават на базата да предварително регламентирани правила. Неформалните съществуват във всички формални, възникват спонтанно, формират по неформален път свои правила и норми на поведение и преследват специфични цели.

Прието е обаче стопанските организации да бъдат определяни и дефинирани по различни признаци:
- според елементите им като стопанско-организационна форма - имуществено, социално, икономически и организационно обособен участник в стопанската дейност с отделно наименование, който може да бъде юридическо или физическо лице.
- според елементите й от правна гледна точка - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени от търговеца чрез отделна форма в процеса на неговата дейност.
- според формите на собственост - могат да бъдат държавни, кооперативни, смесени в т.ч. с чуждестранно участие, общински, на граждани, на обществени организации
- според формите на сдружаване - комаднитно - един или повече съдружници са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска (но те пък нямат право на управление и представителство и не могат да спират решенията на неограничено отговорните съдружници); събирателно - налага се от необходимостта от продължаване на търговската дейност при наследяване на търговско предприятие под общо име и за обща сметка. Образувано е от две или повече лица за извършване, за извършване по занятие на търговски сделки под обща форма. Неограничена отговорност и солидарност, всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако съдружниците сами, по договор не възложат управлението на един или повече от съдружниците или на друго лице;
- кооперации - идеята е да обедини икономически слаби лица за съвместно преуспяване
- дружество с ограничена отговорност - междинна форма на дружествата на личността (събирателно и командитно) и на едрия капитал (акционерното), образува се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
- консорциум - договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност
- холдингово дружество - може да бъде АД, командитно дружество или ООД. Тази форма на обединяване има за цел под каквато и форма да участва в други дружества или в тяхното управление с или без да извършва собствена или търговска дейност. Най малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

2. Видове ръководители

Организациите са инструменти, създадени за постигането на набор от цели. Работата на ръководителите е да определят целите на организацията и да вземат решения по какъв начин да ги постигнат и да ги осъществят.
Всяка организация се нуждае от ръководител поради:
- ръководителите осъществяват изпълнението на основната цел на организацията - ефективно производство на стоки и услуги
- ръководителите проектират и поддържат стабилността на функциониране на организацията
- ръководителите подбират стратегии, необходими за поддържане на контролируемата приспособяемост на организацията към променящата се външна среда
- ръководителите се грижат организацията да защитава интересите на хората, които я контролират
- ръководителите са ключовата информационна връзка между организацията и нейната външна среда
- ръководителите притежават формална власт и са отговорни за действията на статусната система в организацията.

Ръководители според йерархията на организацията
В организацията съществуват два вида разпределени на труда: вертикално и хоризонтално. Вертикалното образува равнища на управление, които в зависимост от позициите на ръководителите биват низово, средно и висше; в зависимост от равнищата на отговорност - ръководители от техническо равнище (пряко отговорни за ежедневните операции и действия по производството, доставянето на стоки в организацията и оказването на услуги), управленско равнище (управлението и координацията вътре в организацията, отговорни са за трансформирането на идеите от институционално равнище в реални резултати на техническо равнище) и институционално равнище (вземане на важни решения за организацията като цяло или за нейна основна част, разработване на дългосрочни планове, формулиране на идеите, адаптиране на организацията към различните промени)

Ръководители според организационната структура и делегираните пълномощия
- линейни ръководители - онези ръководители, които имат пряка длъжностна връзка между ръководител - подчинен. Взимат решения, които се предават директно на по-долустоящите. Те се намират в една верига от висшия управляващ до най-низшия.
- щабни ръководители - всяка дейност, която не е звено от веригата линейни отношения, допълва линейната. Такава е дейността на щабовете, същността на щабните длъжностни връзки се изразява в техния съвещателен характер.
- функционални ръководители - според сферата на специализация - дадена функционална област: маркетинг, производство, финанси, счетоводство и работа с човешките ресурсиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.