Основи на управлението - лекции


Категория на документа: Финанси


- ръководители на програми(проекти) - основата в една програмно-целева организационно-управленска структура е специалният орган на управление. Неговото предназначение е да се формират, координират и регулират всички хоризонтални връзки, отнасящи се до реализирането на дадена програма (проект)
- ръководители на спомагателни подразделения - спомагателните подразделения представляват групиране на дейности за постигане на икономии или осигуряване на контрол, обусловен от специализацията.

3. Общи характеристики на процеса на управление

Две са предметните характеристики, които открояват и два подхода за същността и съдържанието на управленския процес

- функционалният
- кибернетичният

Първият е свързан с името на френския мениджър Анри Файол и неговите последователи, известни като представители на "класическата административна школа на управлението". Той предлага управленската дейност да бъде обособена в отделен предмет на изследване, същевременно разкрива основните функции на управлението, които са общи за всеки управленски процес.

Норберт Винер. Втория подход е свързан с американския учен, който поставя началото на науката "Кибернетика" и кибернетичната концепция с това, че управлението, независимо от веществената и енергетичната характеристика на системите, се разглежда като информационен процес.

Управлението като взаимообвързани управленски функции. Функциите на управлението, които отразяват чертите на самото управление най-често се разглеждат в два аспекта:
- форма на проявление на целенасоченото въздействие върху обекта на управление
- стадии на управленския цикъл

Управлението като целенасочено въздействие. Същността и съдържанието на основните функции на управление се разкриват от гледна точка на целенасоченото въздействие на управляващата подсистема върху управляваната подсистема, при което може да има два реални варианта на въздействие -- цялата управляваща подсистема да въздейства на цялата управлявана подсистема и част от управляващата подсистема да въздейства върху част от управляваната подсистема. На тази база в управляващата подсистема може да разграничим функции на управление, които са форма на проявлението на целенасоченото въздействие върху обекта на управлението. Тези функции са съставни части на процеса на управлението във всички негови равнища на управление.
- планирането представлява форма на проявление на целенасоченото въздействие върху хора и колективи от хора. То предвижда разработване и постановка на цели и задачи в сферата на управлението, а също и определяне на пътищата и средствата за реализиране на плановете за достигане на поставените цели
- организирането предвижда създаването на нови и подреждането на функциониращи организационни структури за управление като елементи на процеса за реализиране на плановете.
- мотивирането подбужда към действия, които осигуряват ефективност на дейността на системата за управление
- контролирането - системно наблюдаване на дейността на хората за разкриване на отклоненията от установените норми и правила, изисквани в процеса на реализация на плановете.

Управлението като стадий на управленския цикъл.
Всеки управленски цикъл има някакви времеви граници и се осъществява в последователен стадии, изпълнени с функционално съдържание
- целеполагането е условно начало на управленския процес и е първа фаза и основна функция на управлението. Това е стратегическа функция - ядро в управлението. Формулира цели, които се поставят от висшите равнища на управление на организацията.
- планирането определя пътищата и средствата за реализирането на поставените цели. В плана поставянето на една цел се реализира чрез изпълнението на десетки планови показатели
- организирането създава необходимите организационни условия за изпълнение на плана и оттам на целите, или най-кратко процес на усъвършенстване на организацията
- контролирането е фаза, чрез която се извършва проверка на онова, което е трябвало да се постигне чрез плановите и организационните решения. Чрез него се съпоставя планираното с фактическото състояние на обекта
- регулирането е фаза, чрез която се преодоляват установените регулационни проблеми на фазата контролиране.

Управлението като информационен процес.
- получаване на информация в органа на управление (входяща информация)
- преработване на информацията (систематизиране на информацията по определени критерии; съставяне на варианти; програмиране на взетото решение)
- предаване на информацията (програмата за изпълнение)
- обратна връзка
Управлението в своята дълбока същност е информационно въздействие и взаимодействие.

4. Управленски роли и умения
Според функционалният подход, всеки ръководител трябва да изпълнява в своята дейност общи функции: да определя целите, да решава какво трябва да се направи за тяхното реализиране и да осигурява реализацията им; да организира, да класифицира и да разпределя работата им; да осигурява мотивация на хората и колектива; да анализира и оценява дейността на организацията, групите и лицата, работещи в нея.
Междуличностните роли, които изпълняват ръководителите са три: лидер, връзка и фигурант.
Ролята на лидера е свързана с използването на власт, координационни и мотивационни средства за насочване, координиране и мотивиране на подчинените. Ролята на лидер включва и контролна дейност
Ролята на връзка - ръководителят създава и развива приятелски (неформални) отношения с индивиди и групи извън неговата сфера на непосредствена отговорност
Ролята на фигурант изисква задължения, символични или церемониални по своята същност.
Информационни роли - всеки ръководител е централна фигура при получаване, класифициране и разпределение на информацията, свързана с областта, която ръководи. Междуличностните му контакти му помагат да събира и получава информация в ролята на наблюдател, да я предава в ролята на разпространител и ролята на говорител.

Ролите при вземане на решения:
В ролята на предприемач ръководителя идентифицира възможностите и заплахите на неговото звено и извършва промени, за да се възползва от тях.
В ролята на разпоредител непосредствената цел е създаването на стабилност (междуличностни конфликти)
В ролята на разпределител на ресурси ръководителя решава кой какви ресурси ще получи (човешки, парични и материални)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.