Основи на управлението - лекции


Категория на документа: Финанси


Кибернетика и кибернетичен подход.
Норберт Винер - бащата на кибернетиката. Кибернетиката изучава тези системи, в които се осъществява управление.
Два съществени критерия: степен на сложност и обусловеност на действията.
Според първия системите се делят на: прости динамични системи; сложни динамични системи и много сложни динамични системи.
Според втория - детерминирани (съставящите ги елементи и връзки между тях взаимодействат по точно предвидим начин) и вероятностни (невъзможно е точно и детайлно предсказване)
Кибернетиката разкрива общите закономерности на управлението като информационен процес в сложните динамични системи и аналитично изучава подобието(изоморфизма) на информационните процеси, структурата и връзките в системата за управление
Състоянието на дадена система се описва посредством четири групи от променливи:
- управляващи входни въздействия
- смущаващи входни въздействия
- взаимодействията между елементите на системата
- изходящи взаимодействия, които системата оказва
Управляваща и управлявана система
Ред за управление на всяка сложна динамична система:
- получаване на информация в органа на управление
- обработване на информацията, вземане и програмиране на решение
- предаване на информацията
- обратна връзка - положителна или отрицателна

8. Ситуационен подход в управлението
Ситуационния подход е концепция на управлението в конкретна ситуации, за да бъдат ефективно постигнати поставените цели. Той възниква от реалния опит на ръководителите. С появата и развитието на класическата, бихевиористката и количествената школа, практикуващите ръководители забелязват, че методите, техниките и предписанията, които се предлагат не действат еднакво ефективно и резултатно при всяка ситуация.
Методология - като четири стъпков процес:
- ръководителят трябва да е запознат със средствата за професионално управление от различните школи
- всяка управленска концепция има силни и слаби страни, ръководителя да предвиди вероятните последици
- да определи кои са най-важните фактори
- да умее да обвързва конкретните прийоми
9. Вътрешна среда на организацията
Обхваща влиянието на променливи, които са резултат от управленски решения вътре в организацията.
Стратегия на организацията - стратегията дава основното направление на развитие; най-общо може да говорим за:

корпоративна стратегия - стратегията на организацията като цяло; печалба, растеж, пазарни дялове; дивиденти

бизнес стратегия - включва всичко онова, което организацията иска да постигне, за да успее; касае клиентите, технологията, усилията на организацията да мотивира персонала. Има две подсистеми - маркетингова и операционна(производствена)

Цели на организацията - целите в организацията са конкретни крайни състояния или някакви желани резултати. Те се разработват както на равнище на организацията като цяло, така и за всяко нейно структурно подразделение, като не трябва да има противоречие.

Структура - това е характеристика на системата. Структурите на организацията, която разглеждаме като система, са: целева, функционална, технологична, организационна, информационна и др.
Организационната структура е йерархична; брой на равнищата на управление и брой на структурните подразделения. Вертикално разпределение на труда; сфера на контрол; необходимост от координация.

Задачи - предписана работа, серия от работи или част от работа, която трябва да бъде изпълнена с предварително установени и в определен ред, т.е. по определена технология.

Технология - най-общо се описва като начин за преобразуване на изходните материали (хора, информация, суровини) за получаване на желана продукция или услуги. Влиянието на тази променлива на управлението (технологията) досега се е определяло в значителна степен от големите обрати в технологията: промишлена революция; стандартизация и механизация; конвейерни поточни линии и мн.др.
Хора - те са централния фактор, независимо от модела на управление. Съществуват три основни аспекта - поведението на отделни хора, на хора в групите и характера на поведението на ръководителя в ролята му на лидер и влиянието на поведението върху отделните хора и групи. Способности; надареност; потребности; очаквания; възприятие; гледна точка; ценности; групи; лидерство
Корпоративна култура
10. Външна среда на организацията
Две основни групи външни фактори - с пряко и с косвено въздействие на организацията.
Обща характеристика на външната среда:
- взаимна свързаност на факторите на външната среда
- сложност на външната среда
- подвижност на външната среда
- неопределеност на външната среда
Фактори на външната среда с пряко въздействие:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.