Основи на управлението - лекции


Категория на документа: Финанси25. Дейностите в управлението на човешките ресурси
Проектиране на труда - съставяне на проект за извършване на труда. Два аспекта - проектиране на труда в организацията като цяло и проектиране на отделна трудова дейност (работното място)
Цели: интегриране на потребностите на организацията с тези на хората, които работят в нея; повишаване на производителността на организацията; удовлетворяване на потребностите на хората
Техники: опростяване на труда (тясна специализация); ротация (преодолява се чувството на монотонен труд); обогатяване; разширяване; автономни групи; работен екип
Анализ на труда - събиране, анализ и обобщаване на информация за една конкретна трудова дейност или длъжност
Цели: съставяне и обогатяване на професиограми; съставяне на спецификациите за длъжност; извличане на критерии за обучение; критерии за оценка на труда на хората; критерии за възнаграждение
Набор на персонал - установяване и привличане на необходимия брой подходящи хора за определени работни места
Подбор на персонал - да приеме на определени работни места професионално пригодни кандидати, които отговарят със своите качества на изискванията за работното място
Оценка на труда - измерване и оценяване на резултатите и работното поведение на хората

26. Групата (природа, видове, основни характеристики)
Групата е формация, която променя поведението на индивида в групата ( агрегация от двама или повече души, които са в еднаква степен на динамични взаимни връзки помежду си)
Видове групи:
- формални и неформални - формалните са на основа позиции в организацията (служби, звена, отдели); неформалните се формират по естествен път и са доброволно групиране на хората по техните социални потребности
- проекти групи- формални, които са временни, имат специфична задача
- първични и вторични - първата е по-малка по големина и членовете й контактуват непрекъснато, вторичната е по-голяма, отношенията не са близки, а много често формални
- съвместно работещи - формални и неформални
- противостоящи - противостоящи цели по повод разпределение на суровини, материали, информация
- референтни - напр. на консервативните, на майсторите
Основни характеристики - цели; сплотеност; комуникация; динамичност; норми; интеракция; структура

27.Формиране на група и групови процеси
Формиране (Джордж Хомъс) - групата съществува в три вида среди - физическа(терен, климат), културна (цели, норми) и техническа (знания,опит). Етапи - формиране, близка борба, установяване на норми, изпълнение, разпадане.
Групови процеси - формиране на референтни групи; социално сравнение с други групи; социален контрол; общи действия и обвързване; групови решения; междугрупови процеси

28 и 29. Власт
Същност на властта - способност да се организират ресурсите по начин, по който ще се постигне определен резултат. Властта въздейства върху членовете на организацията в три области - решения; поведение; ситуации
Основи и източници на власт - (Макс Вебер - властта е способост да се извърши нещо под заплахата на сила и санкция; авторитетът е управление, което се налага нещата да се извършват така; че разпорежданията да се възприемат от другите като справедливи)
- традиционен - човекът има право да управлява, така е по традиция и обичаи
- харизматичен - вярване в личните черти и качества да дадена личност
- легален - основан на вярването в законността на установените нормативи, правила и правото на заемащия длъжността да издава заповеди, подлежащи на изпълнение
Власт, основаваща се на: - формален авторитет, на експертни знания, на личен чар и пример, на санкции, на възнаграждения
Тактики за междуличностно влияние - нападателна, подкупваща, рационална, санкционираща, разменяща, партисипативна (получаване на подкрепа или сътрудничество), молби насочени "нагоре", блокираща, възнаграждаваща, убеждаваща
Тактики на влияние за осъществяване на вътрешно-организационна власт - коалиция, кооптиране, реч и симолика, институционализи-ране на властта, влияние върху процеса на вземане на решения

30 - 32 Лидерство
Теории на характерните черти - повлияна от теорията за "Великия човек", Ралф Стогдил - лидерът от средна величина превъзхожда средния човек в неговата група по отношение на интелект, знания, социално-икономически статус, сигурност при изпълнение на отговорни дейности, активност на участие в обществените процеси
Едуин Гизели съставя 64-точкова таблица за тестване ("Скала на Гизели"), стига до извода че най-характерната черта е ръководната способност (умението да организира и насочва работата на другите)
В изследванията на характерните черти се доказва, че ефективното използване на ръководните способности се определя от особеностите на ситуацията. Едно от най-важните открития е, че интелектът на лидера трябва да е по-висок, но близък до подчинения, иначе чувствителната разлика може да направи връзката неефективна.
Бихевиористки теории
"Теорията Х" и "Теорията Y" - проф. Дъглас Макгрегър, имат пряко отношение към лидерските стилове - авторитарен и демократичен.
"Теорията Х" - хората в организацията не обичат своята работа и ще я отбягват когато е възможно; обикновените хора предпочитат да бъдат насочвани, обичат да отбягват отговорността; ако не бъдат заплашвани и насилвани не могат да имат положителен принос
"Теорията Y" - хората задоволяват основно своите материални потребности, външният контрол и заплахите нямат такова голямо значение; интелектуалния потенциал е слабо използван
Моделът за цялост на лидерското поведение - Танденбаум и Шмидт - лидерското поведение е свързано със степента на власт, която използват ръководителите и степента на свободата, която могат да имат подчинените. Не съществува един единствен най-добър стил на ръководство за всички ситуации, лидерското поведение варира от авторитарно до демократично лидерство.
Изследвания на Мичиганския университет - дефинирани са две основни форми на лидерско поведение - ориентирано към работата и към работниците, но не и към двете едновременно.
Ситуационни теории - ръководството е успешно, когато стилът на ръководителя съответства на ситуацията. Изследователите наблягат не само на ръководителя и подчинения, а и на ситуацията като цяло.
Моделът на "непредвидените ситуации" Фред Фидлър - ефективността на ръководителя зависи от взаимодействието между неговото поведение и определени ситуационни фактори - степента, до която ситуацията дава възможност на ръководителя да извърши своята работа; основата мотивация на ръководителя идва от дали успеха му зависи главно от изпълнението на задачите или е резултат от поддържане на тесни връзки с подчинените.
Теория "път-цел" Робърт Хаус - стабилното допадане между лидера и ситуацията може да бъде достигнато чрез нагаждане на ситуацията към лидера, така и обратното. Необходимия тип лидерство е в тясна зависимост от ситуацията.
Теория на жизнения цикъл - Хърш и Бланшард - с нарастване зрелостта на последователя, трябва да намалява поведението, насочено към задачите.
??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.