Основна характеристика и класификация на държавните разходи


Категория на документа: Финанси


Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Специалност "Публична администрация"

"на ТЕМА

"Основна характеристика и класификация на държавните
разходи"

Изготвил:
Име: Юсуф Юзджан Юсуф
Ф№ 115217
Град Свищов
Спец.: "Публична администрация"
Проверил:
докт. Пламен Парушев

Свищов
2012
I. Характеристика на държавния бюджет като цяло. Държавни разходи - същност, роля и предназначение.
1. Характеристика на държавния бюджет

Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата за определен период от време, чрез който тя осъществява своите функции, реализира свои приходи, разходи и финансов резултат. Той се състява по определена процедура, която често започва почти веднага след като е приет предходния бюджет. В началото се определя макрорамката - списък от показатели, с които трябва да е съобразен бюджета. Такива са например валутните курсове (на валутата на държавата спрямо основните валути, с които се работи), лихвените равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния дълг (оттук величината на плащанията по него), ръстът на инфлацията и др.
2. Характеристика на държавните разходи

Държавните разходи дават възможност на всяко правителство да реализира определени задачи в областта на икономиката и политиката. Във връзка с това на всеки етап от развитието главната цел на всяко правителство е паричното обезпечаване на националните програми - парично обезпечаване, което по принцип е изражение на изземването на доходи от дадени икономически агенти и предоставянето им на други. На практика държавните разходи са изражение на определени политически решения и при всички случаи са свързани с разпределението на дохода. Естествено логичният въпрос е кой печели и кой губи от държавната разходна политика е основна тема на всяко изследване по причина внимание заслужават нормативните и позитивните аспекти на правителствената политика в областта на разпределението на доходите. В същото време трябва да се отбележи, че теоретиците да разглеждат в своите икономически анализи само резултатите от разпределението. Вижданията за оптимално разпределение на дохода са стойностни оценки и няма научен път, по който да се сложи край на различията, отнасящи се до етиката. Следователно има хипотези, според които обсъждането на въпросите за разпределението е пагубно за обективността на икономиката и че икономистите трябва да се ограничават само до анализиране на аспектите за ефективността на обществения сектор.

Държавните разходи са част от БВП, която се разпределя, преразпределя и разходва от държавата с цел задоволяване на обществените потребности. Те са основен инструмент за намеса на държавата в икономиката на една страна.
Разходната система на финансите е съвкупност от елементи (отделните форми на държавните разходи), чрез които се осъществява преразпределението на националния доход в съответствие с целите и задачите на държавната политика.
Отначало учението за разходите и разходната система на финансите е било подценявано от финансовата наука. Основополагаща е тезата за "минималната държава" на Адам Смит. Тя е първата теоретична основа за учението на държавните разходи. Негов е и принципа за 1/10 от създадените ресурси в частното стопанство са достатъчни за покриване на разходите на държавата, чиито функции се свеждат до защита срещу военна агресия или срещу несправедливост, причинена от други хора. Според него "невидимата ръка" на пазара разполага ресурсите ш държавата е освободена от задължението да направлява икономическите агенти. Но още през 19 век Адолф Вагнер формулира прогноза за бъдещето развитие на държавните разходи известна като "Закона на Вагнер". Според него държавната ще увеличи своята активност и разходите и ще нарастват и в бъдеще, защото възникват нови потребности, а старите се удовлетворяват по-пълно. дейност и за повишаване на държавните разходи.
Най-добра представа за разходната политика на една страна дава величината на държавните разходи и тяхната структура. Относителният дял на държавните разходи (40 - 60%) предопределя и показва ролята и намесата на държавата в икономиката, в политиката, в социалния живот. Необходимостта от държавни разходи се свързва в началото с определени нужди на хората от сигурност, защита от външни нападения, духовно развитие, правораздаване и прочие, които непрекъснато се увеличават.

В съвременните условия все по-важно значение придобиват държавните разходи, насочени към регулиране на икономиката. Чрез тях правителствата се стремят да стимулират активността и да противодействат на неустойчивостта на цикличното развитие на пазарната икономика. Чрез държавните разходи се продължава и завършва разпределението, започнато с приходната система. Те са процес на потребление на събираните в държавния бюджет финансови ресурси. От тази гледна точка държавните разходи са категория главно на финансовото преразпределение. Чрез тях събраните в централизирания паричен фонд ресурси получават строго целево предназначение - инвестиции, култура, управление, технически прогрес, военно дело и пр.
Следователно характеристиката на държавните разходи се свежда до:
* Те са важен макро. Показател за частта от създадения БВП, която се разходва от държавата.
* Важен икономически лост за корекция на пазарните дефекти.
* Важен икономически лост за стабилизация на икономиката.
* Съдействат за увеличаване на доходите на населението, а оттук на жизнения му стандарт и благосъстояние.
3. Философия на разпределението на дохода

Разпределението и преразпределението на доходите стои в основата на финансовите и инвестиционните решения. Тясно свързано с разходите обаче е преразпределението. Неговото изследване изисква определени познания в областта на разпределението на доходите въобще. Във връзка с това разпределението може да се класифицира като съвкупност от подходи, чрез които се формират бюджетите на икономическите агенти. Изследванията в тази област показват, че обикновено най-богата част от населението получава 45 % от общия доход, а най-бедната около 5 %. Тази пропорция се запазва дълъг период. Общоприето е виждането, че равенството в разпределението на доходите не съществува и едва ли е възможно някой да го постигне.
II. Класификация на държавните разходи

Държавният бюджет като цяло обхваща приходите и разходите на държавата за определен период от време.
Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи. Тя представлява разходите за издръжка на държавните институции (управление, армия, полиция), за държавни инвестиции, за погасяване на държавните заеми.
Когато приходите в бюджета са по-големи от разходите се получава бюджетен излишък.
Когато правителствените разходи превишат приходите, има бюджетен
дефицит.
Бюджетът е балансиран, ако бюджетните разходи са равни на бюджетните приходи.

Държавните разходи според характера на публичните блага:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основна характеристика и класификация на държавните разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.