Основни функции и задачи на фирмените финанси


Категория на документа: Финанси


Тема1: Основни функции и задачи на фирмените финанси
1.Да предоставят инструмент за избор (от финансовия мениджмънт) на дългосрочна инвестиционна стратегия за фирмата;2.Да очертаят източниците на приходи и възможностите им за финансиране на инвестициите;3.Да съдействат за осигуряване на краткосрочна ликвидност за текущи разплащания.Финансите на фирмата минават през следните етапи:-формиране на капитала;-инвестиране на капитала;-функциониране на капитала в процеса на производството,свърза-но с приходи от реализацията (включително реализираната печалба);-изплащане на задължения.Тази схема дава представа за най-общото движение на финансовите средства или капитала на фирмата.Това движение приемаформата на парични потоци,които трябва да бъ-дат балансирани с положително салдо.Инструментите за изпълнение на функциите и задачите на фирмените финанси са:-Счетоводен баланс на фирмата;-Отчет за приходи и разходи.

Тема2 : Съдържание на счетоводния баланс на фирмата: Активи
Счетоводният баланс на фирмата се състои от две части - активи и пасиви, които се представят в т.нар. Т-сметка.
Активите са всичко, което е собственост на фирмата, т.е. което се притежава от фирмата. Чрез активите си фирмата осъществява стопанска дейност и осигурява доход на заетите във фирмата лица и акционерите във фирмата (собствениците на фирмата). Активите( Assets ) се представят в лявата страна на Т-сметката и вкл. текущи активи, дълготрайни и дългосрочни активи, краткотрайни и краткосрочни активи.1. Текущи активи (Current Assets) - Активи във вид на кеш или такива, които се очаква да се превърнат в кеш в рамките на текущата година, като например: материални запаси; вземания; инвестиции; парични средства; 2. Дълготрайни и дългосрочни активи (Tangible Fixed Assets) -Притежавана собственост на фирмата с дълъг живот. Включват притежавани от фирмата недвижимости, заводи, фабрики и оборудване и др.3. Краткотрайни и краткосрочни активи (Intangible fixed assets) - Вкл. патенти, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи.Преди инвестиране в активи (използване на средства за производство) фирмата трябва да намери финансиране, т.е. да се сдобие с финансови ресурси (пари) за осигуряване на необходимите инвестиции. Те са представени в дясната страна на счетоводния баланс на фирмата - във вид на пасиви.

Тема3: Съдържание на счетоводния баланс на фирмата: Пасиви
Счетоводният баланс на фирмата се състои от две части - активи и пасиви, които се представят в т.нар. Т-сметка.
Пасивите представят източниците на средства (финансови ресурси), които правят възможно съществуването на активите. Те са обща стойност на фирмата за инвеститорите. Инвеститори са лицата и субектите, които предоставят (притежават) използваните от фирмата финансови ресурси. Пасивите се записват в дясната страна на
Т-сметката и определят разпределението на стойността на
фирмата като вкл. текущи пасиви, дългосрочен дълг и акционерен капитал ( собствен капитал ).1. Текущи пасиви (задължения) (Current Liabilities) - задължения, които се очаква да бъдат издължени в текущата година или за конкретния опериращ период; 2. Дългосрочен дълг (Long-Term Debt) - финансово задължение на фирмата с първоначален матуритет над една година;3. Акционерен капитал (Shareholders' Equity) - В съответствие с действащия у нас Закон за счетоводството (2009 г.) до 31-ви март на следващата година предприятията са длъжни да подготвят и да представят на финансовите (данъчните) и статистически органи годишен финансов отчет, който съдържа: Счетоводен баланс на фирмата, Отчет за приходите и разходите (ОПР), Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности.

Тема4: Възможности за използването на счет.баланс за управление на фирмата. Оценка на динамиката и ефективността.
Счетоводният баланс на фирмата помага за осмисляне на основните функции на фирмата:1. В какви дълготрайни активи да се инвестира? Този въпрос има отношение към лявата страна на баланса. Използва се термина "Капиталово бюджетиране" или "Капиталови разходи" за описване на процеса на създаването и управлението на дългосрочните активи.2. Как фирмата би могла да осигури финансови ресурси за извършване на необходимите капиталови разходи?Този въпрос има отношение към дясната страна на баланса. Отговорът опира до определяне на подходящата капиталова структура, която представя съотношенията между финансиране с текущи средства, емитиран дълг и собствен капитал.3. Как следва да се управляват краткосрочните парични потоци?
Този въпрос има отношение към горната част на баланса на фирмата. Съществува разминаване във времето между входящите и изходящите парични потоци. В добавка размерите и моментът (timing) на движение на опериращите парични потоци не се знаят с точност. Мениджърът трябва да съумее да предвижда и да регулира различието между очаквания и реалност както по отношение на обема на паричните потоци, така и по отношение на тайминга. Оперира се с нетния работещ капитал, който се представя с разликата между текущите активи и текущите задължения.

Тема5: Отчет на приходите и разходите на фирмата. Връзка със счет.баланс.
Паралелно със счетоводния си баланс фирмата съставя и Отчет за приходите и разходите (ОПР)(Income statement). ОПР измерва финансовия резултат от дейността на фирмата за конкретен период от време (месец, година). В съответствие със Закона за счетоводството (2009 г.) приходите са обособени в три групи: І група - Приходи от оперативна дейност; ІІ група - Финансови приходи; ІІІ група - Извънредни приходиПриходите от оперативна дейност включват: Нетни приходи от продажби; Увеличение на запасите от продукция и от незавършено производство; Други приходиФинансовите приходи включват: Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия; Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи; Други лихви и финансови приходи Извънредните приходи включват: такива от операции по управлението, получени застрахователни обезщетения и др.под.В съответствие със Закона за счетоводството (2009 г.) разходите са обособени в пет групи: І група - Разходи по оперативната дейност; ІІ група - Финансови разходи; ІІІ група - Извънредни разходи; ІV група - Разходи за данъци от печалбата; V група - Други данъци, алтернативни на корпоративния данъкРазходите по оперативната дейност включват: Намаление на запасите от продукция и незавършено производство; Разходи за суровини, материали и външни услуги; Разходи за персонала; Разходи за амортизация и обезценка; Други разходи
Финансовите разходи включват: Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи; Разходи за лихви; Други финансови разходиПървите три вида разходи формират показателя Общо разходи на фирмата за текущата година.Разликата между Приходи и Общо разходи формира Счетоводната печалба на фирмата. След приспадане от Счетоводната печалба на платените данъци се формира Нетната печалба (или просто Печалба) на фирмата.Връзката между Счетоводния баланс на фирмата, от една страна, и на Отчета за приходите и разходите на фирмата, от друга, се осъществява чрез Нетната печалба.Нетната печалба се определя в Отчета за приходите и разходите и участва като елемент в пасива на Счетоводния баланс, по-специално като елемент на Собствения капитал, в позицията "Финансов резултат (Текуща печалба/загуба)".

Тема6: Амортизационни отчисления и политика
Всяко производство изисква наличието на три вида входни ресурси: суровини и материали (производствено потребление, междинно потребление); машини и съоръжения; заети лица (труд). Използваните суровини и материали прехвърлят директно своята собствена стойност върху стойността на произведения краен продукт.Заетите в производството и управлението (мениджмънта) лица получават възнаграждение, което също се калкулира пряко върху стойността на произведения краен продукт.Използваните в процеса на производството машини и съоръжения обаче прехвърлят своята стойност върху стойността на произведения краен продукт на порции, на части.Амортизационните отчисления (амортизациите)(depreciation) - отразяват тази част от стойността на машините и съоръженията, която се прехвърля върху стойността на произведения краен продукт. Те се определят в абсолютни величини (лева). Паралелно с амортизациите се изчислява и норма на амортизация, която е отношение (изразявано в проценти) между амортизацията и първоначалната стойност на актива.В съответствие със счетоводната практика амортизациите се приемат като част от разходите (неналични, noncash) за оперативна дейност на фирмата. Те не се включват в счетоводната печалба на фирмата и върху тях не се плащат корпоративни данъци. Това определя повишения интерес на фирмения мениджмънт към начисляването на колкото се може по-високи амортизационни норми.
От гледна точка на държавния бюджет обаче по-ниските постъпления от данъци върху печалбата на фирмата се оценяват негативно. Това е причината, поради която в Закона за корпоративното данъчно облагане (2009 г.) са предвидени горни граници на амортизационните норми.Амортизационните отчисления са реален паричен приход. По замисъл тяхното предназначение е да осигурят своевременна подмяна на износени машини и съоръжения с оглед осигуряване на перспективна производствена дейност. Те се натрупват в амортизационен фонд, който служи като вътрешен източник за финансиране на инвестициите във фирмата.

Тема7: Линеен метод за определяне на амортизационните отчисления
В практиката са обособени два основни класа методи за определяне на амортизациите: линеен / равномерен метод (linear depreciation, straight-line depreciation) и нелинейни методи (non-linear depreciation).Линейният метод предпоставя постоянна годишна норма на амортизация за целия период на функциониране на дълготрайния актив. Годишната норма на амортизация при линейния метод се определя като цялата стойност на дълготрайния актив, приет за 100%, се разпредели равномерно върху продължителността (в години) на неговото функциониране Аr = 100% / T , където: Аr е годишната норма на амортизация; Т - срок на функциониране на дълготрайния актив в години;
Възможно е ликвидацията на използвания актив (морално амортизиран) да се извърши преди цялостното му материално амортизиране. Тогава при ликвидацията на недоамортизираният актив може да се реализира стойност, която да се осребри чрез пазарна продажба. В такъв случай годишната амортизационна норма се определя по модифицирана формула.По-специално, ако Н е първоначалната стойност, L - остатъчната (ликвидационна, материално недоамортизирана) стойност, то чрез амортизациите следва да се покрие [ 1- ( L/H ) ] част от първоначалната стойност. Тогава годишната амортизационна норма ще се определя по формулата: Аr = [ 1- ( L/H )]. [ 100% / T ]Ако например една машина е закупена по първоначална стойност (Н) 100 хил.лв. и се предвижда да работи в продължение на (Т) 10 години, то годишната амортизационна норма ще бъде: Аr = 100% / 10 = 10%Ако обаче същата машина се предвижда да работи (Т) 8 години и след това да се продаде за (L) 10 хил.лв., то годишната амортизационна норма ще бъде: Аr = [ 1- ( 10/100 )]. [ 100% / 8 ] = 90% /8 = 11,25

Тема8: Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления: Експоненциално - намаляващи амортизации
В практиката са обособени два основни класа методи за определяне на амортизациите: линеен метод (linear depreciation) и нелинейни методи (non-linear depreciation).Най-често нелинейните методи за определяне на амортизационните норми (или амортизациите) са дегресивни (accelerated depreciation), т.е. предполагат по-висока амортизация в началото на експлоатационния период и постепенното му намаляване с времето. По-широко разпространение на дегресивния тип методи за определяне на амортизациите са получили (1) Методa на снижаващия се остатък (declining-balance method); (2) Кумулативния метод.При метода на снижаващия се остатък отделните амортизации (амортизационните отчисления) по време на производствена експлоатация на конкретния актив намаляват с годините. Изискването амортизационните отчисления да намаляват с годините. В общия случай съществуват две възможности:1.Амортизационните отчисления да намаляват ежегодно с постоянен темп (експоненциално-намаляващи амортизации);2. Амортизационните отчисления да намаляват ежегодно с постоянна стойност (линейно-намаляващи амортизации);При експоненциално-намаляващи амортизации имаме:

A1 = α0. A1

A2 = α1. A1 (0 ≤ α ≤ 1)

A3 = α.A2 = α2. A1

A4 = α.A3 = α3. A1

A5 = α.A4 = α4. A1

........................

Aт = α.Aт-1 = αт-1. A1 , или

T T t-1 T t-1 T-1 i
∑ At = ∑ α .A1 = A1 .∑ α = ∑ α = C
t=1 t=1 t=1 t=0

T-1 iСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни функции и задачи на фирмените финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.