Отчет за практическо обучение


Категория на документа: Финанси


Клиенти на фирма "МОНЕК- ЮГ" АД, гр. Кърджали са основно компании, свързани с областта на мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност. Тя изнася 60% от продукцията си в Европа, а основните й клиенти са главно фирми от Германия, Австрия, Русия, Турция, Казахстан, Македония и Сърбия.
1.4.Мисия

Мисията на фирмата е да развива и опазва благоприятна обществена и бизнес среда, в сферата на миннодобивната промишленост.

1.5.Визия

Лоялност, коректност и точност са принципите на работа, които "МОНЕК - ЮГ" АД, гр. Кърджали предлага на своите традиционни и потенциални клиенти и партньори, чрез ежедневната работа на мотивирания и професионално обучен екип на дружеството.
Да бъдат близо до клиента:

"МОНЕК - ЮГ" АД, гр. Кърджали се стреми да изгражда и подържа отношения с клиентите си на базата на доверие, постоянен диалог и прозрачност в съвместните взаимоотношения.
Да бъдат социално отговорна компания:

Като социално отговорна компания "МОНЕК - ЮГ" АД, гр. Кърджали, се стреми да бъдем неразделна част от гражданското общество, като подкрепя разнообразни инициативи. Социалната отговорност към обществото е залегнала в бизнес стратегията на дружеството.
1.6.Ценности

"МОНЕК - ЮГ" АД, гр. Кърджали има ясно дефинирани ценности, който са в основата на фирмената идентичност и взаимоотношенията с партньори, клиенти и служители. Ценностите чертаят пътя за успешна реализация на мисията на дружеството и изграждането на пълноценна визия.
Доверие и уважение

Дългогодишният й авторитет се гради на доверие и уважение към клиентите и партньорите, с които работи.
Откритост, честност и почтеност

Изгражда и поддържа открити и честни отношения с всички свои партньори и служители.
Почтеността стои в основата на работа на "МОНЕК- ЮГ" АД, гр. Кърджали.
Етиката и почтеността са в основата на всяко едно нейно действие.
Във фирмата ще срещнат отзивчивост, компетентност и положително отношение към всеки.
Партньорство и развитие

Успехът на фирмата е свързан с успеха на техните клиенти и партньори.

Основен фирмен приоритет е предоставяните изделия, продукти и услуги да отговарят на всички изисквания на клиента.
Качество и нововъведения

Качеството и нововъведенията са основни приоритети на "МОНЕК- ЮГ" АД, гр. Кърджали. Непрекъснато инвестират в развитието на служителите си и в качеството на изделията, продуктите и услугите, които предлагат, за да постигнат възможно най-високи резултати в сферата на миннодобивната промишленост.
1.7.Основна цел

Основната цел на фирмата е да задоволи нейните клиенти с пълна гама продукти и услуги. Така се стремят да бъдат възможно най-гъвкави и конкурентноспособни и да изпълняват точно изискванията на клиентите. Ето защо ориентират техните продукти към всяко специфично производство, в зависимост от производствените условия и околната среда.

Чрез постигане на основната цел - непрекъснато подобряване на дейността на дружеството и задоволяване потребностите на клиентите, фирмата гарантира постигането и на допълнителните цели, които са си поставили:
* сключване на договори с нови клиенти на територията на страната и в чужбина;
* активизиране на маркетинговата и рекламна дейност;
* разширяване и модернизиране на производствената база;
* повишаване на квалификацията на персонала;
* непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството;
* минимизиране на грешки и предотвратяване на тяхната повторяемост, с помощта на Системата за управление на качеството.
2.Основна дейност на фирмата

2.1. Организация на фирмата

"МОНЕК- ЮГ" АД е разположен на производствена площ от 106 дка , като покритата производствена площ е 40500 м2. Обособени като самостоятелни производствени звена са: Цех за минно-пробивен инструмент, Цех за минно-металургично оборудване , Цех за технически каучукови изделия, Инструментално - прототипен цех и Леярен цех. Общата численост на персонала е 350 работници и специалисти, от които 30 са с инженерно- техническо и икономическо образование.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за практическо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.