Отчет за практическо обучение


Категория на документа: Финанси


"МОНЕК- ЮГ" АД разполага с необходимите инженерно- технически кадри. Има изграден Технически отдел, който се занимава с конструиране на машините и съоръженията, и изготвяне на технологии за тяхното производство. По-голяма част от номенклатурата на "МОНЕК- ЮГ" АД е разработена изцяло в Техническия отдел. Внедрени са високо ефективни системи за проектиране, на които работят високо квалифицирани специалисти.

Едно от основните производства на завода е за минно-пробивни инструменти , което заема около 25% от общия обем на производството. Производството се осъществява по две технологични линии - за моноблок и за наставки пробивни инструменти.

Наличието на добра технология, осигурена с доказала качествата си материална база и квалификация на работния персонал правят "МОНЕК-ЮГ" АД желан партньор за всеки клиент.

2.2. Групи стоки.

Стоките, които предлага фирмата са: инструмент за сондиране, сондажни установки, оборудване и инструмент, машини и оборудване за добив на каменни блокове, машини флотационни за въглища, шахтни подемни машини, оборудване за добив на камък, машини за заточване, уреди флотационно-филтрационни почистващи, флотация и флотационни инсталации, щанги сондажни.

2.3. Анализ на финансовите отчети и финансовото състояние на фирмата.

Счетоводната политика на фирмата е прилагана за всички години през които работи фирмата. Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското, търговско и данъчно законодателство.Финансовият отчет на"МОНЕК-ЮГ" АД, гр. Кърджали се изготвя и в съответствие с изискванията на всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС).

Представянето на финансовите отчети съгласно (МСФО) изисква ръководството да направи най- добрите приблизителни оценки, начисления и предположения, които да оказват ефект върху отчетните стойности на активите и пасивите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчетите, и върху отчетните стойности на приходите и разходите за отчетните години.

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължава дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност зависи от бизнес средата и от обезпечаване на финансирането. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, Управителният съвет на Дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащо предприятие.

Дружеството изготвя финансовите си отчети на база на принципа на начисляването, като статиите се признават като активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи в момента, в който отговарят на критериите за признаването им като такива.
2.4. Парични единици в чуждестранна валута.

Функционалната валута на Дружеството е валутата, в която се извършват основно сделките в страната, в която то е регистрирано. Това е българският лев, който съгласно местното законодателство е с фиксиран курс към еврото при съотношение 1 евро= 1.95583 лв. паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за всеки работен ден.

Валутата на представяне във финансовите отчети на Дружеството е българският лев.
2.5.Финансови и нефинансови активи.

Финансов актив се счита за обезценен, ако съществуват обективни доказателства, че едно или повече събития са имали негативен ефект върху очаквани бъдещи парични постъпления от този финансов актив. Балансовата стойност на активите на Дружеството се преразглеждат към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали не съществуват признаци на обезценка. В случай, че съществуват такива признаци се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на активите.

2.6. Управление на разходите, приходите, печалбата и рентабилността

Дружеството признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно определена, когато е възможно Дружеството да получи бъдещи икономически изгоди и когато отговаря на специфични критерии за всяка дейност на Дружеството, конкретизирана по-долу:

а) Приходите от продажба на стоки да се признават когато Дружеството продава стоката на клиента, клиентът приема стоката и събираемостта на произтичащото от сделката вземане е разумно гарантирана. Това означава, че значителни рискове и облаги свързани със собствеността на стоките са прехвърлени на купувача.

б) Приходите от предоставени услуги се признават в отчетния период, в който са извършени, на базата на степента на изпълнение, определена като процент на извършените услуги до момента от всички услуги, които трябва да бъдат предоставени.

в) Приходът от лихви се признава на пропорционален времеви принцип, в зависимост от остатъчния период и ефективната лихва за периода на падеж, в случаите когато е определено, че такъв приход ще бъде начислен на Дружеството.

г) Дивидентите се признават, когато се установи правото за получаване на такива.

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги отнася по функционално предназначение. Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущото начисление.

Финансови разходи включват разходи по заеми, разходи в резултат на увеличено задължение, загуби от операции в чуждестранна валута. Всички останали разходи по платими лихви по заеми се признават като печалба или загуба като се използва метода на ефективния лихвен процент.

3. Стратегия за бъдещо развитие.

Фирмата е предпочела постепенно завоюване на големи пазарни дялове пред осъществяването на високи печалби. Целите, които си поставя фирмата са за запазване на стабилния пазарен дял и последващо увеличение на пазарните позиции посредством разрастване и обогатяване на номенклатурата и асортимента. Друга основна и много важна цел е разрастването на чуждестранния пазар дял и заемане на по- добри позиции там. Също така се предвижда и увеличение в броя на заетия персонал, както и преквалификация на стария персонал. Всичко това ще позволи в последствие на фирмата да заеме доминиращо положение на пазара.

4.Описание на отдела, в който е работил студента и заеманата длъжност.

Отделът, в който проведох практическото си обучение бе Отдел счетоводен- сектор 3) Производство и реализация в ,,МОНЕК-ЮГ'' АД, гр. Кърджали. Заеманата от мен длъжност бе стажант- счетоводител.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за практическо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.