Отчет за практическо обучение


Категория на документа: ФинансиОтдел счетоводен в ,,МОНЕК-ЮГ'' АД гр. Кърджали се състои от три сектора:
1) Сектор Материали- в този сектор се обработват фактури по покупки на основни и спомагателни материали, необходими за производствената дейност на предприятието както и заприходяването им по складовете на дружеството. Обработват се и пътните листове на собствения транспорт, като се следи за изминатите километри и разходи гориво.
2) Сектор Заплати- в този сектор се обработват всички първични документи по образуването на индивидуалната заплата на всеки работник и служител, като болнични листове, молби за платен годишен отпуск, нормени талони за изработени операции по производството.
3) Сектор Производство и реализация- в този сектор се осчетоводява заприходяването и фактурирането на готовата продукция; също така и намирането на нейната себестойност; приключването на резултата от производството в сметки от гр.70; осчетоводяване на банкови и касови документи.

Като стажант счетоводител в сектор 3) на ФСО на ,,МОНЕК-ЮГ'' АД гр. Кърджали имах възможността да наблюдавам и да участвам в извършването на следните дейности в счетоводната работа:

1. Подреждане на документацията- фактури, РКО, ПКО и др. Документите се подреждат по вид в зависимост дали са фактури за продажба в една папка, дали са фактури за покупка в друга и дали са банкови извлечения- в трета като се спазва хронологията на документите. Всички първични документи се представят в счетоводството в деня на съставянето. Правилността на съставяне се проверява. Документите се проверяват по отношение на законосъобразността на стопанските операции, наличието на необходимите реквизити. Прави се опис на всички фактури. Проверява се дали няма липсващи документи ако има се доставят. Изисква се всички фактури и др. документи да бъдат оригинали.

2. Осчетоводяване на фактурите за покупки- като записването на всеки документ зависи от това дали се плаща в брой, с платежно или се дължи на доставчика. Преди обработката на всеки документ в счетоводната програма се проверява за допуснати грешки като ако съществуват такива се прави справка с издателя на документа и се уточняват нередностите. Плащането на суми от касите се документира чрез "Разходен касов ордер". Той се подписва от главния счетоводител и от ръководителя, който е разрешил разхода. Извършването на плащания от разплащателните сметки става чрез платежно нареждане. Ежедневно от банката се получава извлечение за наличните средства по сметката на дружеството и за извършените операции.

3. Осчетоводяване на фактурите за продажба- осчетоводяването на фактурите за продажба също зависи от начина на плащане и от това дали се продават стоки или услуги. Ако клиента е платил авансово за дадената стока или услуга се използва с/ка Клиенти по аванси. Плащането в брой или по банков път се осчетоводява чрез 50 гр. като зависи от това дали е в лева или във валута. Ако клиента не е заплатил сумата се използва с/ка Клиенти. Постъпленията на средства в касите се документират с "Приходен касов ордер". Той се подписва от главния счетоводител. Приходните и разходни касови ордери се описват в касова книга. Във фирма ,,МОНЕК-ЮГ'' АД гр. Кърджали се поддържат парични средства в левове по разплащателни сметки. Те се отчитат по сметка от гр.50.

4. Осчетоводяване на разходите и приходите- Разходите се делят на разходи по икономически елементи и разходи по функционално предназначение.
Разходите по икономически елементи се отчитат по следните сметки:
- сметка 601 - тук се отчитат разходите за материали. Те включват разходи за суровини, основни и спомагателни материали, вода, ел.енергия, канцеларски материали, рекламни материали и всички други материали;
- сметка 602 - за отчитане на външните услуги. Такива са застраховки, абонаментни такси, рекламни услуги и други видове външни услуги;
- сметка 603 - по нея се отразяват начислените амортизации по счетоводния амортизационен план;
- сметка 604 - по тази сметка се отразяват начислените възнаграждения по трудови договори;
- сметка 605 - по тази сметка се отразяват разходите за осигуровки, които са за сметка на работодателя;
- сметка 608- по тази сметка се осчетоводяват начислените разходи за представителни, социални и разходи за лек транспорт;
- сметка 609- по тази сметка се осчетоводяват всички останали разходи, които не намират отражение по другите сметки от група 60.

За отчитане на разходите по функционално предназначение се използват сметките - 611 и сметка 615.

Приходите се формират от реализацията на извършените услуги. Тези приходи се отчитат по сметка от гр.70- Приходи от продажбата на услуги.

5. Осчетоводяване на банковите извлечения- чрез осчетоводяването на банковите извлечения се закриват направените плащания от клиенти или на доставчици, плащането на осигуровките на служителите и заплати по дебитни карти.

5.Изводи и заключения за заеманата длъжност.

След проведеното практическо обучение във фирма ,,МОНЕК-ЮГ'' АД гр. Кърджали натрупах много нови знания и лични впечатления. Изводите, които направих са, че длъжността "Счетоводител" - играе важна роля в управлението на дадена фирма, тъй като със своята професионалност и компетентност той се грижи за навременните изпълнения на финансовите операции. Неговите задължения включват:

- Оформяне на документи, свързани с финансовата дейност на фирмата;

- Обработване на счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;

- Съставяне на извлечения и справки от аналитичните сметки; изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения;

- Изготвяне на оборотни ведомости и други балансови извлечения;

- Подготвяне на данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди;

- Изготвяне на счетоводни справки и документи, необходими на работниците и служителите или за предоставяне на съответните органи.

- Изчисляване и осчетоводяване вноските за държавния и общинския бюджети, за държавното обществено осигуряване, за здравното осигуряване и за фонд "Професионална квалификация и безработица ".

- Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материално отговорни лица.

-Упражнява вътрешнофинансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в предприятието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за практическо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.