Отчет за практическо обучение


Категория на документа: Финанси- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Всички тези дейности са много отговорни и важни за правилното функциониране на всяка една фирма.

Основните отговорности, също много важни, присъщи на длъжността са:
1. Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва и води.
2. Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно извършени счетоводни операции.
3. Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи.
Организационните му връзки и взаимоотношения са:
1. Длъжността е пряко подчинена на главния счетоводител.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с материалноотговорните лица.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на организация и документация на счетоводната отчетност и финансовите взаимоотношения.
Необходими са знания и компетентност за изпълнение на длъжността свързана с:
* нормативните актове в областта на счетоводството, финансовия, данъчния и осигурителния контрол;
* реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и операции;
* нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност и вида на необходимите първични документи;
* компютърните и други автоматизирани системи за извършване на счетоводната дейност;

Важно е също заемащият длъжността да бъде с висше икономическо образование, с образователно- квалификационна степен " магистър " или " бакалавър ". Да притежава и други квалификации: работа с компютър и владеене на английски език.

По време на работа да проявява творчество и инициативност, т.к. работата изисква анализ на състоянието на проблемите и предлагане на нови алтернативи за решения. Отговорността за осъществяване на трудовия процес е много голяма - отговаря за цялостната дейност на фирмата. Отговаря и за средствата като носи отговорност за действията или бездействията си в резултат, на което би била нарушена организационната дисциплина. Носи отговорност за контактите - постоянни външни контакти по разнородни проблеми, свързани с производствената дейност на фирмата и организирането на дейностите в нея.

6.Лични впечатления от практическото обучение.

След проведеното практическо обучение във фирма ,,МОНЕК-ЮГ'' АД, гр. Кърджали личните ми впечатления, които направих са, че благодарение на него имах възможността да се запозная, отблизо с дейността на една конкретна фирма като институция и да усвоя на практика доста от изучените от мен неща в университета. Помогна ми и от социална гледна точка, защото се запознах с хора на работещи на близо до моята специалност постове, които в бъдеще биха могли да ми помогнат за стартиране на кариерата ми. Препоръките, които бих дал са по - скоро за институциите като цяло - да приемат повече студенти на такъв вид обучение, защото смятам, че когато упражняваш нещо на практика е по - полезно и лесно разбираемо, отколкото само на теория.

В повечето български фирми се подценява ролята на наставничеството по отношение на новоназначените и още повече спрямо стажантите. Независимо от нарастващия недостиг на работна сила у нас повечето мениджъри не могат или не искат да инвестират време и усилия за пълноценното въвеждане на хората в работата. В резултат на това не само, че все по-трудно успяват да привлекат качествени кадри, но поради демотивацията на вече назначените от липсата на първоначално (и не само) обучение текучеството расте.

Смисълът на стажа е на млади хора да се даде възможност практически да опознаят и харесат дейността, така че след завършване на образованието си да пожелаят подобна постоянна работа независимо дали в същата или в друга фирма. Още преди стартирането на стажа е необходимо да се разработи детайлен план за неговото протичане. Естествено е да има и някаква форма на обратна връзка и крайна оценка на резултатите. Това е задължение на работодателя, но ефективността на процеса до голяма степен зависи и от личната активност на стажанта.

Във фирмата, в която започнах работа като стажант- счетоводител имаше предварително одобрени хора, които да отговарят за реализацията на практическото ми обучение. При въвеждането ми в длъжността можех да разчитам на помощта на всички от административния персонал. През целия период на стажа проявявах заинтересуваност и настойчивост, което смятам че беше главната причина да бъда така добре приет в колектива.

Теоретичната страна на нещата ми дадоха възможност да използвам най-удачно всички знания, придобити по време на обучението ми, за да се представя подобаващо и на тази основа да изградя и съчетая теорията с практиката. Това доведе до подобряването на моите знания и факта,че от близък план се запознах с това как се организира дейността в една голяма фирма.

За мен беше полезно да използвам лидерските техники и да се опитам да организирам добре работата ми. Стремях се да стимулирам творческото мислене, да изразявам собственото мнение и виждане, да създавам свои решения. Оказа се, че решението, което получава най-много благоприятни и положителни коментари става груповото. Удовлетвореността от труда е нагласа към труда. Така човек се мотивира за по-добри резултати и успеха е по-голям. Мотивацията представлява съвкупност от цели и причини, поради които човек избира определено поведение. Аз се опитах да създам условия на откритост и на доверие. За да бъде по- ефективен екипът е необходимо да има подходящ, благоприятен климат, в който различията между хората да бъдат овладяни и да се работи в изпълнение на конкретните цели и поставени задачи.

Практиката ми даде възможност да затвърдя моите знания и умения от научената теория. Тя дава една обозримост на научения материал. Това е голяма възможност да споделя опита и възникналите у мен въпроси и да преосмисля стила си на работа и начина на решаване на проблемите. Особено при работата с хора е много важен личния контакт, самото умение да се общува, начинът, по който се изразяваме.

Определено разликата между самото обучене на теоретична основа е огромна в сравнение с практичната гледна точка на нещата. Но съм съгласен с факта,че практиката допълва теорията.

Моят производствен стаж в ,,МОНЕК-ЮГ'', гр. Кърджали ще остане като един много полезен натрупан опит в бъдещата ми реализация като специалист в областта на финансите.

Литература
1. http://monek-bg.com/bg/index.htm
2. http://www.bg.all.biz/monek-yug-ad-e5131
3. http://csif.bg/site/investments/engineering/

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за практическо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.