Паричен съвет в Аржентина


Категория на документа: Финанси


Паричен съвет в Аржентина

Десетилетието на Валутния борд в Аржентина
> Причините за въвеждането на Валутния борд - "Загубеното десетилетие":
 Ниският икономически растеж
 Инфлацията и инфлационното финансиране на публичния сектор
 Заемите в публичния сектор (през 1991 г. заемите отпускани от Централната банка на общинските банки достигат 70% от техните общи активи)
> Въвеждането на системата на Валутен борд
 Законът за конвертируемост на валутата (1991)
 Законът за промяна уставът на Централната банка (октомври 1992) -законът постановява ,че банковите резерви трябва да покриват изцяло паричната маса в обръщение
 Песото заменя астрала и е установено съотношение долар : песо 1:1
 33% от резервите могат да бъдат под формата на съкровищни бонове
 След приемането на Паричния съвет заемите от Централната банка на общинските банки спадат от 70% през 1991 до 5 % през 1994 г. от размера на активите им
 Липсата на ограничения при движението на капиталовите потоци води както до висок икономически растеж, така и до сериозен спад при отлив на капитали

Първите години на Паричен съвет (1991-1994)
 Впечатляващите резултати - икономическият растеж - 7 % годишно за периода 1991-1994
 Огромният спад в инфлацията - от 171% годишно през 1991 до to 10% през 1993 и 4.7% през 1994(Чили редуцира инфлацията до 20 %)
 Либерализацията на финансовия сектор и на търговията, премахването на вносни мита и всякакви ограничения пред търговските потоци
 Стабилността на финансовата система и доверието в нея - ръстът на депозитите в песо и за транзакционни цели, 50% от депозитите през 1994 г. са в долари
 Исторически ниски нива на лихвените проценти (разликата между вътрешните и лихвените проценти на международните пазари е около 1 %)
 Промените в реалния сектор - ръст на потреблението
 Проблемите на търговския дефицит поради превишаващия внос, външният дълг на Аржентина през периода е 3,5 % от БВП (1992-1994г )
 Влошеният кредитен портфейл на общинските банки
 Започналата консолидация и приватизация, преструктурирането на банковия сектор

Изпитанията пред Паричния съвет в Аржентина - Мексиканската криза и кризите в края на 90-те
 Девалвацията на мексиканското песо (декември 1994) и предизвикания отлив на капитали, цикличен характер на икономическия растеж
 Банкова паника (ликвидна криза в банка Екстрадер), поради липсата на кредитор от последна инстанция и отлива на депозити - депозитната база намалява с 18%, лихвения % по депозитите и кредитите достига 70%
 Ограниченията на ПС позволяват на Аржентина да овладее обезценяването на валутата , но не и да предотврати всеобщата финансова и банкова криза
 Мерките на Централната банка за овладяване на кризата в ликвидността, инструменти за регулиране при валутен борд:
- Намалението на резервите и тяхното преструктуриране - системата на ликвидни задължения
- Редисконтиращи операции (отпускането на кредити), суапови операции без ограничение за обема
- Програма за финансиране на банките със затруднения в ликвидността - защитна мрежа
- За да се стимулира консолидацията в банковата система се създава Доверителен фонд
 Ефектите от кризата върху реалния сектор и банковата система
 Бързото възстановяване и на икономическия растеж (в сравнение с предишни кризи), нормализирането на лихвените проценти, растеж на депозитите)

Финансовата криза в края на 90-те: основни причини за неуспеха на Паричния съвет в Аржентина
 Стабилизацията след Мексиканската криза довежда до стабилен икономически растеж и дисциплинираност по отношение на макроикономическата политика
 Финансовата криза 2001 г.
 Зоните на уязвимост , които застрашават стабилността на ПС в Аржентина са:
 Високото равнище на фискалния дефицит (разделянето на бюджета с общинските бюджети)
 Размерът на външния дълг в пряка зависимост от чуждия капитал (за периода 1995-2001 частта от бюджета за покриване на лихвените плащания се покачва от 2% до 5 %). Чуждестранният компонент достига 66,7 % през 2001 г.
 Конкурентоспособността на аржентинската икономика (скъпото песо)
 Неконкурентоспособността на аржентинската икономика (неизползваните производствени мощности, влошена инфраструктура). От обхванати общо 47 страни Аржентина заема 28-мо място в 1997 г., 33-то в 1999 г. и 41-во през 2000 година
 Конкурентоспособността на икономиката се определя от качеството на използваните технологии, на публичните институции и на макроикономическата среда.
 Конкурентоспособността в сравнение с останалите страни в Латинска Америка - сериозен спад за Аржентина в края на 90-те
 Влиянието на външните шокове (поскъпването на долара 1995-1999 и в резултат поскъпването на песото, девалвацията на бразилския реал, изтичането на депозити под влиянието на Азиатската криза)
 Липсата на достатъчно силен външен натиск (лесният достъп до кредити от МВФ и частни кредитори поради прекалено оптимистични очаквания за икономически растеж)
 Ограниченията на ПС - невъзможността Аржентина да девалвира валутата си за да подобри конкурентоспособността си, нещо повече води се политика на дефлация за да се балансира бюджетаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Паричен съвет в Аржентина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.