Парично обръщение


Категория на документа: Финанси


СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2001 - 2005 Г.

Таблиците "Парични агрегати" включват "Пари извън банките" и "Овърнайт депозити", представляващи паричен агрегат М1. Това са най - бързоликвидните парични инструменти за разплащане. Този компонент влияе непосредствено върху паричното обръщение.

"Депозити с договорен матуритет до 2 години" и "Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца", съставляват квазипарите, които заедно с М1 образуват паричен агрегат М2.

Квазипарите са потенциални пари и са пасиви на паричната система, които не се използват като директно средство за разплащане в даден момент, но са паричен потенциал, който при определени условия може да се окаже в сферата на паричното обръщение.

Репосделките и издадените дългови ЦК до 2 години, заедно с М2 образуват широките пари или паричен агрегат М3. Това са най-слабо ликвидните парични средства. Характерно е, че всички компоненти на паричното предлагане, деноминирани в чужда валута, се включват в паричните агрегати, като предварително се преизчисляват в левове по централния курс на БНБ.

1. Тенденция на изменение на паричния агрегат М1

Паричното предлагане представлява количеството пари, което търговските банки пускат в обръщение на паричния пазар. То се изразява най - вече чрез паричния агрегат М1, но не изключва и останалите агрегати - М2 и М3. От равнището на паричното предлагане зависят: състоянието на индикаторите на икономическата активност (равнището на БНП, на БВП, на националния доход и др.); равнището на заетостта; ценовата стабилност, а оттук - поведението на макроикономическата система.

За разглеждания период 2001 - 2005 г. се наблюдава тенденция на удвояване на паричния агрегат М1 - респективно на паричното предлагане - от 6 033 044 хил. лв. през 2001 г. на 12 442 987 хил. лв. през 2005 г. (Виж Таб. 1 и Сх. 1).

Парите извън банките са друг важен компонент на паричен агрегат М1. От паричния отчет се вижда, че те нарастват плавно от 3 081 023 хил. лв. през 2001 г. на 5 395 515 хил. лв. през 2005 г.

Друга важна компонента на М1 са овърнайт депозитите или парите, депозирани в банките, които се използват за различни видове плащания. За разглеждания период те са увеличени над два пъти - от 2 952 021 хил. лв. през 2001 г. на 7 047 472 хил. лв. през 2005 г.

Таб. 1. Паричен агрегат М1 (хил. лв.)
показател
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Пари извън банките
3 081 023
3 334 922
3 874 108
4 627 875
5 395 515
Овърнайт депозити
2 952 021
3 361 291
4 155 789
5 669 989
7 047 472
М1
6 033 044
6 696 213
8 029 897
10 297 864
12 442 987


Сх. 1. Изменение на паричен агрегат М1

Анализът показва, че относителният дял на парите извън банките намалява от 51.1% през 2001 г. на 43.4% през 2005 г. (Таб. 2 и Сх. 2), докато относителният дял на овърнайт депозитите е увеличен от 48.9% през 2001 г. на 56.6% през 2005 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Парично обръщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.