Персонален бюджет


Категория на документа: Финанси


Финансовият мениджмънт е категория, която се свързва предимно с коопорациите и на следващо място с публичния сектор. Успоредно с това обаче всеки индивид (домакинство) съзнателно или не, през целият си живот е миниджър на персоналното си финансово състояние. В този смисъл за реализацията на ефективен персонален финансов мениджмънт е необходима съответна грамотност по отношение оценяването и анализа на персоналното финансово състояние, персоналното финансово планиране и бюджетиране.
1. Оценка на персоналното финансово състояние
Теорията и практиката на корпоративния финансов мениджмънт показва, че финансовото състояние на фирмата се установява чрез изготвяне на основни документи-баланс и отчет за доходите. Стъпвайки на успехи на големите корпорации в изграждането на целенасочена политика по планиране и управление на финансовото състояние не само държавите, но и домакинствата като икономически субекти възприемат и интегрират във финансовото си управление.
Финансовото състояние на домакинството се реализира чрез изготвянето на основни документи, които отразяват последствията от взетите персонални решения, свързани с управлението на личните финанси- баланс на персоналното финансово състояние, отчет за персоналния доход, отчет за персоналния паричен поток, отчет за нетната стойност на персоналното богатство.
Финансовите отчети са структурирано представяне на информацията за финансовото състояние , резултатите от дейността на икономическите субекти и промените в персоналното финансово състояние за отчетния период, включваща елементите- активи, пасиви, нетно богатство, доходи, разходи, парични потоци и др. Тази информация помага за предвиждане на бъдещото финансово състояние на домакинствата.
2. Балансът като способ за оценка на личното богатство
Като технически носител на данни балансът е един от основните финансови документи за характеризиране на персоналното финансово и имуществено състояние. В сферата на персоналните финанси активът, създаващ богатството, може да се дефинира като притежание което нараства по стойност или осигурава възвръщаемост. Като пример може да посочим влагането на пари по спестовна сметка, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, инвестициите в актиции и облигации, собственост върху недвижими имоти и др.
От друга страна, пасивът преставлява средствата, които субектите дължат в краткосрочен или дългосрочен аспект, като например ипотечен кредит, задължения по кредитна карта, изплащане на лизингов автомобил, погасяване на студенски кредити и др. Подреждането на активите и пасивите в баланса не е произволно. Сруктурирането на активите се извършва съобразно критериите за ликвидност, а на пасивите- съобразно критерия за изискуемост.
Най- общо персоналния баланс отразява финансовото състояние на домакинството към определена дата. Активите описват собствеността, а пасивите- персоналните задължения. Разликата между тях показва нетната стойност на персоналното богатство.

Първата секция на баланса-активи-отразява наличното имущество, което евентуално може да се използва за покриване на задълженията. Тъй като балансът е моментна снимка на финансовото състояние в определен момент, изчисляването на стойността на всички активи следва да става на база на тяхната пазарна стойност към този момент, отразяваща най- достоверно справедливата им цена. Наличните пари, парите по сметка и паричните еквиваленти са бързоликвиден актив. Те могат да бъдат използвани за разпращания както в ежедневни, така и в извънредни ситуации. Най-добра представа и контрол върху движението и състоянието на ликвидните активи може да се придобие чрез съставяне на Отчет за персоналния паричен поток, отразяващ наличността, постъпленията и плащанията в парична стойност.
Категорията финансови активи обхваща набор от финансови инструменти като акции, облигации, взаимни фондове и други, чиято цел е да осигурят натрупване на богатство, необходимо за реализиране на дългосрочни финасови цели за закупуване на имот, образование за децата и др. Като реални активи могат да бъдат обособени няколко основни типа, които повечето домакинства притежават.
След анализа на активната част от баланса е още по-наложителен анализът и на пасивната му част. Най-общо посивите отразяват размера на плащанията, които се очаква да бъдат извършени в бъдеще от домакинствата в резултат на придобити в миналото материални ползи или активи. Текущите (краткосрочни) пасиви имат предимно потребителско-битов характер, като например задължения за ток, вода, телефон, интернет, застрахователни вноски и др. Към текущите пасиви се причисляват и минималните плащания по кредитни карти заедно с начислените лихви, когато има дължими такива.
Средно-и дългосрочните пасиви засягат задължения със средно- и дългосрочен характер- ипотека, лизинг на автомобил, студенски заем, потребителски заем за закупуване на стоки с дълготрайна употреба или за ремонт на жилище. Нетната стойност на персоналното багатство зависи от персоналните цели, средствата за тяхното обезпечавена и етапа на финансов жизнен цикъл. Истинското значение на нетната стойност се проявява във връзка с целеполагането и бюджетирането. Бюджетът е инструмент за постигане на целите, а балансът и нетната стойност са показатели за постигнатото до момента.
3. Отчетът за персоналния доход като измерител на финансовата ефективност
Докато балансът представлява моментна снимка на финансовото състояние, отчетът за дохода е финансова снимка в движение- показва за конкретен отрязък от време откъде идват и къде отиват паричните потоци. Брутния паричен доход на домакинството е сума от работната заплата, доходите извън работната заплата, доходите от самостоятелна заетост, доходите от собственост, пенсии, обещетения за безработица, семейни добавки, други обещетения. Разходите на домакинставата представляват потребителските парични разходи, данъци, социални осигуровки, ригулярни трансфери към други домакинства и др. Потребителския паричен разход включва средствата на домакинствата необходими за храна, алкохолни и тютюневи изделия, облекло и обувки, наем, вода, електроенергия и горива, транспорт, здравеопазване и др. Персоналните доходи могат да бъдат класифицирани на база съответна нормативна уредба и чрез обобщаване на данните от статистическите наблюдения на домакинските бюджети са както следва:
-доходи от труд
-доходи от собственост
-доходи от социално осигуряване и социални помощи
-доходи от продажба на имущество и продукти собствено производство
-други парични постъпления
При съставянето на отчета за перосоналните доходи могат да бъдат включениследните разходи:
-храна и напитки
-лични разходи
-битови разходи
- жилищно обзавеждане и поддържане на дома
-здравеопазване
-социално осигуряване
-трансторт
-свободно време, културен отдих и обазование
-застраховки
-финансови разходи
-други персонални разходи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Персонален бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.